výhody registrácie

Zjavenie apoštola Jána

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Zjv 3, 1-22

1 Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten, čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy. 2 Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo, a už malo zomrieť. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom. 3 Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem k tebe. 4 Ale máš v Sardách zopár ľudí, ktorí si nepoškvrnili odev. Tí budú so mnou chodiť v bielom, lebo sú toho hodní. 5 Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi. 6 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. 7 Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí: 8 Poznám tvoje skutky - hľa, nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť -, že máš málo sily, no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. 9 Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia, a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem. 10 Preto, že si zachoval moje slovo a vytrval si, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. 11 Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. 12 Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Otca, aj svoje nové meno. 13 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. 14 A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia: 15 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. 17 Lebo hovoríš: »Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič« - a nevieš, že si biedny, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. 18 Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty, i masť, ktorou si potrieš oči, aby si videl. 19 Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie. 20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. 21 Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne. 22 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.“

Zjv 3, 1-22

Verš 1
Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten, čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy.
Zjv 1:4 - Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom,
Zjv 1:16 - V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile.

Verš 3
Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem k tebe.
Zjv 3:19 - Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.
Mt 24:43 - Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.
1Sol 5:2 - lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.
2Pt 3:10 - Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej.
Zjv 16:15 - Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.

Verš 5
Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.
Ex 32:32 - A teraz alebo im odpusť ich previnenie, alebo ak nie, vytri ma zo svojej knihy, ktorú si napísal!“
Ž 69:28 - K ich neprávosti pridaj neprávosť, nech nevojdú do tvojej spravodlivosti.
Flp 4:3 - Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.
Zjv 20:12 - Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov.
Zjv 21:27 - Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň nevojde, iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.
Mt 10:32 - Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.
Lk 12:8 - Hovorím vám: Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi.

Verš 7
Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí:
Zjv 3:14 - A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia:
Jób 12:14 - Ak niečo zrúca, to nik nepostaví, koho on zavrie, toho neotvorí nik.
Iz 22:22 - Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí.
Zjv 1:18 - a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.

Verš 9
Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia, a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem.
Zjv 2:9 - Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu - ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi, a nie sú, ale sú synagógou satana.

Verš 11
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
Zjv 2:25 - Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem.

Verš 12
Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Otca, aj svoje nové meno.
1Kr 7:21 - Stĺpy postavil do predsiene chrámu. Jeden stĺp postavil na pravú stranu a dal mu meno Jákín, druhý stĺp postavil na stranu ľavú a dal mu meno Bóáz.
Zjv 22:4 - budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno.
Zjv 21:2 - A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha.
Zjv 21:10 - A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha

Verš 14
A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia:
Zjv 1:5 - a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov
Kol 1:15 - On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia,

Verš 18
Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty, i masť, ktorou si potrieš oči, aby si videl.
2Kor 5:3 - aby sme hoci aj vyzlečení, neostali nahí.
Zjv 7:13 - I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“
Zjv 16:15 - Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.
Zjv 19:8 - A smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých.“

Verš 19
Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.
Jób 5:17 - Koho Pán tu kára, blažený je. Trestom Všemocného nepohŕdaj!
Prís 3:12 - lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.
Heb 12:5 - A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá.

Verš 21
Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.
Mt 19:28 - Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.
1Kor 6:2 - Vari neviete, že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti?!

Zjv 3,1 - Sardy sa nachádzali 50 km na juhovýchod od Tyatiry. Boli hlavným mestom Lýdie a centrom textilnej výroby.

Zjv 3,3 - Porov. 16, 15.

Zjv 3,4 - Odev vyjadruje duchovné kvality. Biela farba je symbolom nevinnosti, ale aj víťazstva, zvlášť nebeského.

Zjv 3,5 - Kniha života v Starom zákone označovala prináležanie k mesiášskym dobrám a účasť na nich (porov. Ex 32, 32–33; Iz 4, 3; Ž 69, 28–29; Dan 12, 1). Tu symbolizuje zoznam všetkých vyvolených (13, 8; 17, 8; 20, 12. 15; 21, 27).

Zjv 3,7 - Filadelfia bola 45 km na juhovýchod od Sárd. Mesto bolo zničené zemetrasením, ale cisár Tibérius ho znova vybudoval. "Otvára" – porov. Iz 22, 22. Je symbolom plnej a výlučnej moci Krista nad nebeským Jeruzalemom.

Zjv 3,8 - Otvorené dvere tu symbolizujú možnosť šírenia evanjelia. Porov. 1 Kor 16, 9; 2 Kor 2, 12; Kol 4, 3.

Zjv 3,9 - O satanovej synagóge pozri poznámku k 2, 9. Porov. Iz 45, 14; 60, 14; 43, 4.

Zjv 3,14 - Laodicea – mesto vo Frýgii, na východ od Efezu. Bola obchodným a remeselným mestom. "Amen" je Kristus (porov. 2 Kor 1, 19–20), čiže splnenie Božích prisľúbení.