výhody registrácie

Zjavenie apoštola Jána

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Zjv 4, 1-11

1 Potom som videl: Hľa, otvorené dvere na nebi a ten prvý hlas, ktorý som už počul ako zvuk poľnice, keď so mnou hovoril, povedal: „Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom!“ 2 Hneď som bol vo vytržení: A hľa, na nebi stál trón a na tróne On, Sediaci. 3 Ten, čo sedel, vyzeral ako jaspisový a sardionový kameň. Okolo trónu bola dúha, na pohľad ako smaragd. 4 Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence. 5 Z trónu vychádzali blesky, hukot a hrmenie; pred trónom horelo sedem lámp, čo je sedem Božích duchov, 6 a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu. 7 Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala býkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi. 8 A každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali: „Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde!“ 9 A vždy, keď tie bytosti vzdali slávu, česť a vďaku Sediacemu na tróne, Žijúcemu na veky vekov, 10 padli dvadsiati štyria starci pred Sediacim na tróne, klaňali sa Žijúcemu na veky vekov, hádzali svoje vence pred trón a volali: 11 „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a sú stvorené.“

Zjv 4, 1-11

Verš 8
A každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali: „Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde!“
Iz 6:3 - A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“
Zjv 1:4 - Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom,
Zjv 1:8 - Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
Zjv 11:17 - a volali: „Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať.
Zjv 16:5 - Potom som počul anjela vôd volať: „Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si vyniesol takýto rozsudok.

Verš 11
„Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a sú stvorené.“
Zjv 5:12 - a volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.“

Verš 6
a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu.
Zjv 15:2 - Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom, i tých, čo zvíťazili nad šelmou, nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáť na sklenom mori; mali Božie citary

Zjv 4,1 - Kristov hlas (pozri aj 1, 10) uvádza udalosti Božieho kráľovstva, ktoré majú svoj počiatok i zavŕšenie v nebi, rozvíjajú sa však na zemi v ustavičnom zápase medzi dobrom a zlom.

Zjv 4,2 - Na tróne sedel Boh. Sedenie na tróne symbolizuje stvoriteľskú moc. Porov. Iz 6, 1 n.; Ez 1, 26; Dan 7, 9.

Zjv 4,3 - Dúha je symbolom Božieho milosrdenstva (porov. Gn 9, 12–17).

Zjv 4,4 - Starci sa zúčastňujú na riadení sveta (tróny) s kráľovskou mocou (zlaté vence) a vykonávajú kňazské funkcie (biele rúcha). Ide pravdepodobne o dvanástich prorokov Starého zákona a dvanástich apoštolov.

Zjv 4,5 - Sedem lámp je symbolom plnosti Ducha Svätého (porov. 1, 4).

Zjv 4,6 - "More" symbolizuje vzdialenosť medzi Stvoriteľom a stvorením. "Živé bytosti." Obraz je vzatý z Ez 1, 5 n.; 10, 14. Časť tradície vidí v nich symboly evanjelistov. Je však málo pravdepodobné, že by autor bol mal takýto úmysel.

Zjv 4,8 - Porov. Iz 6, 3.

Zjv 4,11 - Hymny tejto knihy odrážajú s veľkou pravdepodobnosťou liturgickú modlitbu Cirkvi z apoštolských čias.