výhody registrácie

Paralelné porovnanie evanjelií


Paralelné porovnanie evanjelií

Ježišov život v evanjeliách

Ježišov život zachytávajú štyri evanjeliá v biblii. Tu je podrobné paralelné porovnanie evanjelií. V tejto tabuľke je prehľadne zachytený celý Ježišov život od zvestovania až po nanebovstúpenie. Ježiš Kristus je Boží syn a spasiteľ nás všetkých. On je jedinou cestou k Bohu do nebeského kráľovstva. Proroctvá o Ježišovi, ktoré sú v biblii v starom zákone sa mnohé naplnili. Nový zákon natočený na video je tu: video sväté písmo

Pokračovanie Ježišovho účinkovania v Galilei
btn-up
MatúšMarekLukášJán
Očistenie malomocnéhoMt 8,1-4Mk 1,40-45Lk 5,12-16
Uzdravenie stotníkovho sluhuMt 8,5-13Lk 7,1-10Jn 4,46-54
Vzkriesenie syna vdovyLk 7,11-17/a>
Uzdravenie Petrovej testinejMt 8,14-15Mk 1,29-31Lk 4,38-39
Uzdravenie nemocného v podvečerMt 8,16-17Mk 1,32-34Lk 4,40-41
O nasledovaní JežišaMt 8,18-22Lk 9,57-62
Utíšenie búrkyMt 8,23-27Mk 4,35-41Lk 8,22-25
Uzdravenie posadnutých do čriedy svíňMt 8,28-34Mk 5,1-20Lk 8,26-39
Uzdravenie ochrnutéhoMt 9,1-8Mk 2,1-12Lk 5,17-26Jn 5,8-9
Povolanie Léviho (Matúša)Mt 9,9-13Mk 2,13-17Lk 5,27-32
Otázka o pôsteMt 9,14-17Mk 2,18-22Lk 5,33-39
Jairova dcéra a žena s krvotokomMt 9,18-26Mk 5,21-43Lk 8,40-56
Dvaja slepciMt 9,27-31
Mt 20,29-34
Mk 10,46-52Lk 18,35-43
Nemý posadnutýMt 9,32-34
Mt 12,22-24
Mk 3,22Lk 11,14-15
Žatva je veľkáMt 9,35-38Mk 6,6
Mk 6,34
Lk 8,1
Lk 10,2
Zmocnenie dvanástichMt 10,1-16Mk 6,7
Mk 3,13-19
Mk 6,8-11
Lk 9,1
Lk 6,12-16
Lk 9,2-5
Lk 10,3
Perzekuovanie učeníkovMt 10,17-25
Mt 24,9-14
Mk 13,9-13Lk 12,11-12
Lk 6,40
Lk 21,12-19
Jn 13,16
Posmelenie, aby sa nebáliMt 10,26-33Lk 12,2-9
Rozdelenie v domácnostiMt 10,34-36Lk 12,51-53
Podmienka učeníctvaMt 10,37-39Lk 14,25-27
Lk 17,33
Jn 12,25
Odmena učeníkovMt 10,40-42Mk 9,41Lk 10,16Jn 13,20
Pokračovanie cestyMt 11,1
Otázka Jána Krstiteľa a Ježišova odpoveďMt 11,2-6Lk 7,18-23
Ježišovo svedectvo JánoviMt 11,7-19Lk 7,24-35
Lk 16,16
Beda Galilejským mestámMt 11,20-24Lk 10,12-15
Ježišovo vďakyvzdanie OtcoviMt 11,25-27Lk 10,21-22
"Poďte ku mne"Mt 11,28-30
Zbieranie pšenice v sobotuMt 12,1-8Mk 2,23-28Lk 6,1-5
Uzdravenie vyschnutej rukyMt 12,9-14Mk 3,1-6Lk 6,6-11
Ježiš uzdravuje zástupy pri moriMt 12,15-21Mk 3,7-12Lk 6,17-19
Žena s vzácnym olejomMt 26,6-13Mk 14,3-9Lk 7,36-50Jn 12,1-8
Ženy v službeLk 8,1-3
Hovorili, že Ježiš sa pomiatolMk 3,20-21
Dohoda so satanomMt 12,22-30
Mt 9,32-34
Mk 3,22-27Lk 11,14-15
Lk 11,17-23
Hriech proti Duchu SvätémuMt 12,31-37
Mt 7,16-20
Mk 3,28-30Lk 12,10
Lk 6,43-45
Jonášovo znamenieMt 12,38-42
Mt 16,1-2.4
Mk 8,11-12Lk 11,16
Lk 11,29-32
Návrat zlých duchovMt 12,43-45Lk 11,24-26
Ježišovi skutoční príbuzníMt 12,46-50Mk 3,31-35Lk 8,19-21Jn 15,14
Podobenstvo o rozsievačoviMt 13,1-9Mk 4,1-9Lk 8,4-8
Dôvod hovorenia v podobenstváchMt 13,10-17Mk 4,10-12
Mk 4,25
Lk 8,9-10
Lk 8,18
Lk 10,23-24
Výklad podobenstva o rozsievačoviMt 13,18-23Mk 4,13-20Lk 8,11-15
"Kto má uši, nech počúva"Mt 5,15
Mt 10,26
Mt 7,2
Mt 13,12
Mk 4,21-25Lk 8,16-18
Podobenstvo Božieho kráľovstva a semenaMk 4,26-29
Podobenstvo o kúkoliMt 13,24-30
Podobenstvo o horčičnom zrnkuMt 13,31-32Mk 4,30-32Lk 13,18-19
Podobenstvo o kvaseMt 13,33Lk 13,20-21
Ježiš hovorí v podobenstváchMt 13,34-35Mk 4,33-34
Výklad podobenstva o kúkoliMt 13,36-43
Podobenstvá o skrytom poklade a o perleMt 13,44-46
Podobenstvo o sietiMt 13,47-50
Vynáša z pokladnice staré aj novéMt 13,51-52
Ježišovi praví príbuzníMt 12,46-50Mk 3,31-35Lk 8,19-21Jn 15,14
Utíšenie búrkyMt 8,23-27Mk 4,35-41Lk 8,22-25
Posadnutý v GerazeMt 8,28-34Mk 5,1-20Lk 8,26-39
Jairova dcéra a žena s krvotokomMt 9,18-26Mk 5,21-43Lk 8,40-56
Ježiš je odmietnutý v NazareteMt 13,53-58Mk 6,1-6Lk 4,16-30
Druhá cesta do JeruzalemaJn 5,1
Uzdravenie pri rybníkuJn 5,2-47
Zmocnenie dvanástichMt 9,35
Mt 10,1-14
Mk 6,6-13Lk 9,1-6
Názory ohľadom JežišaMt 14,1-2Mk 6,14-16Lk 9,7-9
Smrť Jána KrstiteľaMt 14,3-12Mk 6,17-29Lk 3,19-20
Návrat apoštolovMk 6,30-31Lk 9,10
Nasýtenie 5000Mt 14,13-21Mk 6,32-44Lk 9,10-17Jn 6,1-15
Chodenie po vodeMt 14,22-33Mk 6,45-52Jn 6,16-21
Uzdravenia v GenezareteMt 14,34-36Mk 6,53-56Jn 6,22-25
Chlieb životaJn 6,26-59
Poškvrnenie - tradičné a skutočnéMt 15,1-20Mk 7,1-23Lk 11,37-41
Lk 6,39
Stretnutie so Sýroféničankou (Kanánčankou)Mt 15,21-28Mk 7,24-30
Ježiš uzdravuje hluchonemého a inýchMt 15,29-31Mk 7,31-37
Narýtenie 4000Mt 15,32-39Mk 8,1-10
Farizeji žiadajú znamenieMt 16,1-4
Mt 12,38-39
Mk 8,11-13Lk 11,16
Lk 12,54-56
Lk 11,29
Kvas farizejovMt 16,5-12Mk 8,14-21Lk 12,1
Uzdravenie slepého v BetsaideMk 8,22-26
Posledná cesta do Jeruzalema (podľa Lukáša)
btn-up
MatúšMarekLukášJán
Rozhodnutie ísť do JeruzalemaMt 19,1-2Mk 10,1Lk 9,51
Ježiš odmietnutý SamaritánmiLk 9,52-56
O nasledovaní JežišaMt 8,18-22Lk 9,57-62
Poverenie sedemdesiatichMt 9,37-38
Mt 10,7-16
Lk 10,1-12
Beda nad Galilejskými mestamiMt 11,20-24Lk 10,13-15
"Kto počúva vás, mňa počúva"Mt 10,40Lk 10,16Jn 13,20
Návrat sedemdesiatichLk 10,17-20
Ježišovo vďakyvzdanie Otcovi a požehnanosť učeníkovMt 11,25-27
Mt 13,16-17
Lk 10,21-24
Otázka znalca zákonaMt 22,34-40Mk 12,28-34Lk 10,25-28
Podobenstvo o dobrom SamaritánoviLk 10,29-37
Mária a MartaLk 10,38-42
Pánova modlitbaMt 6,9-13Lk 11,1-4
Neodbytbý priateľ o polnociLk 11,5-8
Povzbudenie k modlitbeMt 7,7-11Lk 11,9-13
Protirečenie s BelzebulomMt 12,22-30Mk 3,22-27Lk 11,14-23
Návrat zlého duchaMt 12,43-45Lk 11,24-26
Pravé blahoslavenstvoLk 11,27-28
Jonášovo znamenieMt 12,38-42Mk 8,11-12Lk 11,29-32
O svetleMt 5,15Mk 4,21Lk 11,33
Čisté okoMt 6,22-23Lk 11,34-36
Vystúpenie proti farizejom a zákoníkomMt 15,1-9Mk 7,1-9Lk 11,37-54
Kvas farizejovMt 16,5-6Mk 8,14-15Lk 12,1
Povzbudenie s smelému vyznaniuMt 10,26-33Lk 12,2-9
Hriech proti Duchu SvätémuMt 12,31-32Mk 3,28-30Lk 12,10
Pomoc Ducha SvätéhoMt 10,19-20Mk 13,11Lk 12,11-12
Lk 21,14-15
Vystíhanie pred chamtivosťouLk 12,13-15
Podobenstvo o hlúpom boháčoviLk 12,16-21
Strachovanie o pozemské veciMt 6,25-34Lk 12,22-32
Poklad v nebiMt 6,19-21Lk 12,33-34
Bdieť a byť vernýMt 24,42-51Lk 12,35-48
Rozdelenie domácnostíMt 10,34-36Lk 12,49-53
Poznávanie časovMt 16,2-3Lk 12,54-56
Dohodnutie sa s protivníkomMt 5,25-26Lk 12,57-59
Oľutovanie, alebo záhuba (Podobenstvo o neplodnom figovníku)Lk 13,1-9
Uzdravenie zhrbenej ženy v sobotuLk 13,10-17
Podobenstvo o horčičnom zrnkuMt 13,31-32Mk 4,30-32Lk 13,18-19
Podobenstvo o kvaseMt 13,33Lk 13,20-21
Vylúčenie z kráľovstvaMt 7,13-14
Mt 7,22-23
Mt 8,11-12
Mt 19,30
Mk 10,31/aLk 13,22-30
Varovanie pred HerodesomLk 13,31-33
Nárek nad JeruzalemomMt 23,37-39Lk 13,34-35
Uzdravenie muža s vodnatieľkouLk 14,1-6
Učenie o pokoreLk 14,7-14
Podobenstvo o veľkej večeriMt 22,1-14Lk 14,15-24
Podmienka učeníctvaMt 10,37-38Lk 14,25-33
Podobenstvo o soliMt 5,13Mk 9,49-50Lk 14,34-35
Podobenstvo o stratenej ovciMt 18,12-14Lk 15,1-7
Podobenstvo o stratenej minciLk 15,8-10
Podobenstvo o márnotratnom synoviLk 15,11-32
Podobenstvo o nečestnom správcoviLk 16,1-9
O vernosti v malomLk 16,10-12
O slúžení dvom pánomMt 6,24Lk 16,13
Pokarhanie farizejovLk 16,14-15
O zákoneMt 11,12-13
Mt 5,18
Lk 16,16-17
O rozvodeMt 19,9Mk 10,11-12Lk 16,18
Podobenstvo o Lazarovi a BoháčoviLk 16,19-31
Varovanie pred pohoršeniamiMt 18,6-7Mk 9,42Lk 17,1-3
O odpusteníMt 18,15Lk 17,3-4
O viereMt 17,19-21Mk 9,28-29Lk 17,5-6
Neužitoční sluhovia s povinnosťouLk 17,7-10
Očistenie 10 malomocnýchLk 17,11-19
O príchode Božieho KráľovstvaLk 17,20-21
Deň syna človekaMt 24,23
Mt 24,26-27
Mt 24,37-39
Mt 24,17-18
Mt 10,39
Mt 24,40-41
Mt 24,28
Mk 13,19-23
Mk 13,14-16
Lk 17,22-37Jn 12,25
Podobenstvo o nečestnom sudcoviLk 18,1-8
Farizej a mýtnikLk 18,9-14
Umučenie
btn-up
MatúšMarekLukášJán
Ježišova smrť je premyslenáMt 26,1-5Mk 14,1-2Lk 22,1-2
Pomazanie v BetániiMt 26,6-13Mk 14,3-9Lk 7,36-50Jn 12,1-8
Judášova zradaMt 26,14-16Mk 14,10-11Lk 22,3-6
Príprava na PaschuMt 26,17-20Mk 14,12-17Lk 22,7-14
Ježiš umýva učníkom nohyMt 10,24
Mt 10,40
Lk 6,40Jn 13,1-20
Ježiš predpovedá svoju zraduMt 26,21-25Mk 14,18-21Lk 22,21-23Jn 13,21-30
Posledná večeraMt 26,26-29Mk 14,22-25Lk 22,15-20
Ježiš predpovedá svoju zraduMt 26,21-25Mk 14,18-21Lk 22,21-23Jn 13,21-30
Spor medzi učeníkmi a odmena učeníkaMt 20,24-28
Mt 19,28
Mk 10,41-45Lk 22,24-30
Nové prikázanie láskyJn 13,31-35
Petrovo zapretie predpovedanéMt 26,30-35Mk 14,26-31Lk 22,31-34Jn 13,36-38
Dva mečeLk 22,35-38
"Nech sa vám srdcia neznepokojujú"Jn 14,1-14
Prísľub tešiteľaJn 14,15-26
Dar pokojaJn 14,27-31
Ježiš je pravý viničJn 15,1-8
"Ostávajte v mojej láske"Jn 15,9-17
Nenávisť svetaJn 15,18-25
Svedectvo tešiteľaJn 15,26-27
O prenasledovaniachJn 16,1-4
Práca utešiteľaJn 16,5-15
Smútok premenený na radosťJn 16,16-22
Modlitba v Ježišovom meneJn 16,23-28
Predpovedanie rozpŕchnutia učeníkovJn 16,29-33
Prosebná modlitbaJn 17,1-26
GetsemaniMt 26,36-46Mk 14,32-42Lk 22,39-46Jn 18,1
Jn 12,27
Ježiš uväznenýMt 26,47-56Mk 14,43-52Lk 22,47-53Jn 18,2-12
Ježiš pred veľradou (Petrovo zapretie)Mt 26,57-68Mk 14,53-65Lk 22,54-71Jn 18,13-24
Petrovo zapretieMt 26,69-75Mk 14,66-72Lk 22,56-62Jn 18,25-27
Ježiš predvedený pred PilátaMt 27,1-2Mk 15,1Lk 23,1Jn 18,28
Judášova smrťMt 27,3-10
Skúška pred PilátomMt 27,11-14Mk 15,2-5Lk 23,2-5Jn 18,29-38
Ježiš pred HerodesomLk 23,6-12
Pilát prehlasuje Ježiša za nevinnéhoLk 23,13-16
Ježiš alebo Barnabáš?Mt 27,15-23Mk 15,6-14Lk 23,17-23Jn 18,39-40
"Hľa človek"Mt 27,28-31Mk 15,17-20Jn 19,1-15
Pilát vydáva Ježiša na ukrižovanieMt 27,24-26Mk 15,15Lk 23,24-25Jn 19,16
Vojaci sa posmievajú JežišoviMt 27,27-31Mk 15,16-20Jn 19,2-3
Cesta na GolgotuMt 27,31-32Mk 15,20-21Lk 23,26-32Jn 19,17
UkrižovanieMt 27,33-37Mk 15,22-26Lk 23,33-34Jn 19,17-27
Ježišovi sa na kríži posmievajúMt 27,38-43Mk 15,27-32Lk 23,35-38
Dvaja lotriMt 27,44Mk 15,32Lk 23,39-43
Ježišova smrťMt 27,45-54Mk 15,33-39Lk 23,44-48Jn 19,28-30
Svedkovia ukrižovaniaMt 27,55-56Mk 15,40-41Lk 23,49Jn 19,25-27
Ježišov prebodnutý bokJn 19,31-37
Pochovanie JežišaMt 27,57-61Mk 15,42-47Lk 23,50-56Jn 19,38-42
Mt 27,62-66Mt 27,57-61

zdroj