výhody registrácie

Kniha Judita

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jdt 1, 1-16

1 V dvanástom roku vlády kráľa Nabuchodonozora, ktorý kraľoval v Asýrsku vo veľkom meste Ninive, Arfaxad kraľoval nad Médmi v Ekbatanách. 2 On postavil okolo Ekbatan hradby z kresaných kameňov o šírke troch lakťov a dĺžke šesť lakťov. Hradby urobil sedemdesiat lakťov vysoké a päťdesiat lakťov široké. 3 Nad ich bránami postavil sto lakťové veže a ich základy položil na šírku šesťdesiatich lakťov. 4 Brány urobil tak, že čneli do výšky sedemdesiatich lakťov a boli široké štyridsať lakťov, aby nimi mohla tiahnuť vojenská moc jeho bojovníkov a zoradený šík jeho pešiakov. 5 V tých dňoch kráľ Nabuchodonozor urobil vojenskú výpravu proti kráľovi Arfaxadovi na veľkej pláni, ktorou je rovina na území Ragau. 6 Pridali sa k nemu všetci obyvatelia vrchov i všetci, čo bývajú pri Eufrate, Tigrise a Hidaspene a na rovinách Elymajského kráľa Ariocha. Tak sa zišlo mnoho národov do boja synov Chaldejcov. 7 Asýrsky kráľ Nabuchodonozor poslal poslov k všetkým obyvateľom Perzie a k všetkým obyvateľom na západe: k obyvateľom Cilície, Damasku, Libanonu, Antilibanonu a k všetkým obyvateľom na morskom pobreží; 8 aj k národom, čo sú v Karmeli a Galaáde, k obyvateľom Hornej Galiley a veľkej roviny Ezdrelon; 9 k všetkým v Samárii a jej mestách i za Jordánom až po Jeruzalem, Batanu, Chelus, Kádeš, Egyptskú rieku, Tafnas, Ramesses a do celej krajiny Gessen, 10 až za Tanis a Memfis, aj ku všetkým obyvateľom Egypta až po hranice Etiópie. 11 Ale všetci obyvatelia celej zeme opovrhli posolstvom asýrskeho kráľa Nabuchodonozora a nezišli sa bojovať spolu s ním, lebo sa ho nebáli, veď bol sám proti nim. Jeho poslov poslali s posmechom späť naprázdno. 12 Vtedy sa kráľ Nabuchodonozor veľmi rozhneval na všetky tieto krajiny a zaprisahal sa na svoj trón a kráľovstvo, že sa vypomstí a vyhubí svojím mečom všetky kraje Cilície, Damasku a Sýrie, i všetkých obyvateľov Moabska a synov Ammona, aj celú Judeu a všetkých, čo sú v Egypte, až po hranice dvoch morí. 13 V sedemnástom roku sa vypravil so svojím vojskom proti kráľovi Arfaxadovi, porazil ho v boji a premohol celé Arfaxadovo vojsko, aj celú jeho jazdu a všetky jeho vozy, 14 a zmocnil sa jeho miest. Dostal sa až do Ekbatan, zaujal veže, vyplienil ich námestia a ich nádheru vyviedol na posmech. 15 Arfaxada chytil v pohorí Ragau, prebodol ho kopijami a v ten deň ho úplne zničil. 16 Potom sa aj s ľudom, ktorý sa mu pridal, veľmi veľké množstvo bojovníkov, vrátil do Ninive. Tam sa zastavil, zabával sa a hodoval on i jeho vojsko stodvadsať dní.

Jdt 1, 1-16

Jdt 1,1 - Arfaxad, kráľ médsky, nie je nám bližšie známy. – Výklad knihy robí preveľké ťažkosti najmä tým vykladačom, ktorí obhajujú prísnu historickú povahu tohto spisu. Kráľa Nabuchodonozora Knihy Judita majú mnohí za Nebukadnezara, kráľa novobabylonského (604–561 pr. Kr.), ale potom ako mohol panovať v Ninive, ktoré bolo už pred ním r. 612 rozborené? Preto iní myslia na perzských panovníkov, ako sú Kambyses, Darius I., Xerxes I., Artaxerxes Dlhoruký a Artaxerxes III., dokonca na Seleuka I., alebo na Antiocha Epifana.

Jdt 1,8 - Mnohí vykladači opravujú tu uvedené zemepisné názvy a vyhlasujú, že možno ich dosť ľahko stotožňovať s názvami, aké máme na mape starého Blízkeho východu.

Jdt 1,9 - Egyptská krajinka Gessen je nám známa ako niekdajšie bydlisko Izraelovo, kým bol v porobe egyptskej.