výhody registrácie

Kniha Judita

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Jdt 1, 1-16

1 V dvanástom roku kraľovania Nabuchodonozora, ktorý vládol nad Asýrčanmi vo veľkom meste Ninive, nad Médmi v Ekbatanách kraľoval Arfaxad. 2 On vybudoval okolo Ekbatán múry z tesaných kameňov, širokých tri lakte a dlhých šesť lakťov. Z nich vystaval hradby vysoké sedemdesiat lakťov a široké päťdesiat lakťov. 3 Nad bránami mesta postavil sto lakťov vysoké veže so základmi v šírke šesťdesiat lakťov. 4 Mestské brány vybudoval do výšky sedemdesiat lakťov, pričom ich šírka bola štyridsať lakťov, aby cez ne mohli vychádzať jeho mohutné a silné vojská a aby sa tam mohla zoradiť jeho pechota. 5 V tých dňoch kráľ Nabuchodonozor rozpútal vojnu proti kráľovi Arfaxadovi na veľkej planine, a to na rovine územia Ragau. 6 Pripojili sa k nemu všetci obyvatelia vrchov aj všetci, čo bývali pri Eufrate, Tigrise a Hydaspe i na rovinách elymského kráľa Ariócha. Takto sa v bojovom postavení Cheleudových synov zišlo mnoho národov. 7 Asýrsky kráľ Nabuchodonozor vyslal poslov k všetkým obyvateľom Perzie a k všetkým obyvateľom na západe, ktorí bývali v Cilícii a Damasku, Libanone a Antilibanone; k všetkým obyvateľom pobrežia 8 vrátane národov Karmelu, Gileádu, Hornej Galiley a veľkej roviny Esdrelón; 9 k všetkým v Samárii a v jej mestách, za Jordánom až po Jeruzalem, Batanu, Chelus a Kádeš, po Egyptskú rieku, po Tachpanchés a Raamsés a do celej krajiny Góšen, 10 až za Tanis a Memfis; k všetkým obyvateľom Egypta až po územie Etiópie. 11 No všetci obyvatelia všetkých týchto území opovrhli posolstvom asýrskeho kráľa Nabuchodonozora a nešli s ním do boja, lebo sa ho nebáli; veď v ich očiach to bol len jeden muž. Jeho poslov poslali späť naprázdno a s verejnou potupou. 12 Nabuchodonozor sa veľmi rozhneval na celú túto oblasť. Prisahal na svoj trón a kráľovstvo, že sa pomstí a svojím mečom zničí celé územie Cilície, Damasku a Sýrie, ako aj všetkých obyvateľov Moábu a synov Amóna i celé Judsko, všetkých, čo bývajú v Egypte až po rozhranie dvoch morí. 13 V sedemnástom roku zaútočil s celou svojou vojenskou mocou na kráľa Arfaxada. Porazil ho v boji a rozvrátil celú jeho vojenskú silu, celú jeho jazdu a všetky bojové vozy. 14 Zmocnil sa jeho miest a prenikol až k Ekbatanám. Zmocnil sa veží, spustošil ulice mesta a jeho nádheru zmenil na hanbu. 15 Potom chytil Arfaxada v horách Ragau, prebodol ho oštepmi a raz navždy s ním skoncoval. 16 Nabuchodonozor sa s celým svojím rôznorodým sprievodom, ktorý tvorilo veľmi veľké množstvo bojovníkov, vrátil do Ninive. Tam sa so svojím vojskom zabával a veselil stodvadsať dní.

Jdt 1, 1-16

Jdt 1,1 - Arfaxad, kráľ médsky, nie je nám bližšie známy. – Výklad knihy robí preveľké ťažkosti najmä tým vykladačom, ktorí obhajujú prísnu historickú povahu tohto spisu. Kráľa Nabuchodonozora Knihy Judita majú mnohí za Nebukadnezara, kráľa novobabylonského (604–561 pr. Kr.), ale potom ako mohol panovať v Ninive, ktoré bolo už pred ním r. 612 rozborené? Preto iní myslia na perzských panovníkov, ako sú Kambyses, Darius I., Xerxes I., Artaxerxes Dlhoruký a Artaxerxes III., dokonca na Seleuka I., alebo na Antiocha Epifana.

Jdt 1,8 - Mnohí vykladači opravujú tu uvedené zemepisné názvy a vyhlasujú, že možno ich dosť ľahko stotožňovať s názvami, aké máme na mape starého Blízkeho východu.

Jdt 1,9 - Egyptská krajinka Gessen je nám známa ako niekdajšie bydlisko Izraelovo, kým bol v porobe egyptskej.