výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Za 1, 1-17

1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dáriovej vlády zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechiju, Iddovho syna takto: 2 Hospodin sa veľmi hnevá na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto hovorí Hospodin zástupov: Vráťte sa ku mne — znie výrok Hospodina zástupov — a ja sa vrátim k vám, hovorí Hospodin zástupov. 4 Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali skorší proroci: Takto hovorí Hospodin zástupov: Odvráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; no nepočúvali a nevšímali si ma — znie výrok Hospodina — 5 a vaši otcovia, kde sú? A proroci — vari budú žiť večne? 6 A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Vtedy sa obrátili a vraveli: Ako sa Hospodin zástupov rozhodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skutkov, tak s nami aj urobil. 7 Dvadsiaty štvrtý deň jedenásteho mesiaca — mesiaca šebat — v druhom roku Dária, zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechiju, Iddovho syna, takto: 8 Videl som v noci: Hľa, ktosi sedel na ryšavom koni. Stál medzi myrtami v hlbine a za ním boli ryšavé, plavé a biele kone. 9 Spýtal som sa: Pane, čo sú tieto veci? Odpovedal mi anjel, ktorý so mnou hovoril: Ja ti ukážem, čo sú. 10 Muž, čo stál medzi myrtami, odpovedal takto: To sú tí, ktorých Hospodin poslal prechádzať zemou. 11 Hospodinovmu anjelovi, ktorý stál medzi myrtami, odvetili: Prechádzali sme zemou a videli sme, že celá zem je pokojná. 12 Hospodinov anjel odpovedal takto: Hospodin zástupov, dokedy sa nechceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa hneváš už sedemdesiat rokov? 13 Hospodin odpovedal anjelovi, ktorý so mnou hovoril, dobré a potešujúce slová. 14 Nato mi anjel, ktorý so mnou hovoril, povedal: Ohlasuj: Takto hovorí Hospodin zástupov: Veľmi horlím za Jeruzalem a za Sion 15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré napomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval. 16 Preto takto hovorí Hospodin: Obrátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom vybudovaný môj dom — znie výrok Hospodina zástupov — a nad Jeruzalemom sa natiahne meradlo. 17 Ďalej hlásaj: Takto hovorí Hospodin zástupov: Moje mestá budú ešte oplývať dobrom, Hospodin ešte poteší Sion a opäť si vyvolí Jeruzalem.

Za 1, 1-17

Verš 4
Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali skorší proroci: Takto hovorí Hospodin zástupov: Odvráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; no nepočúvali a nevšímali si ma — znie výrok Hospodina —
Iz 31:6 - Synovia Izraela, vráťte sa k tomu, od ktorého ste sa úplne odvrátili,
Jer 3:12 - Choď, volaj tieto slová smerom k severu a hovor: Vráť sa, izraelská odpadlíčka! — znie výrok Hospodina. Moja tvár sa na vás nebude mračiť, veď ja som milostivý — znie výrok Hospodina — nebudem sa hnevať navždy.
Jer 18:11 - Teraz povedz mužom Judska a obyvateľom Jeruzalema: Toto hovorí Hospodin: Chystám pre vás nešťastie. Každý nech sa vráti zo svojej zlej cesty a nech napraví svoje cesty a skutky!
Ez 18:30 - Preto, dom Izraela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest — znie výrok Pána, Hospodina. Obráťte sa, odvráťte sa od všetkých svojich hriechov, potom vás neprávosť neprivedie k pádu.
Oz 14:1 - Samária nesie vinu za vzburu proti svojmu Bohu, padne pod mečom: ich deti budú rozsekané na kusy a tehotné ženy budú rozpárané.

Verš 6
A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Vtedy sa obrátili a vraveli: Ako sa Hospodin zástupov rozhodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skutkov, tak s nami aj urobil.
Nár 1:18 - |TU(cádé)|Tu Hospodin je spravodlivý, lebo som sa vzoprela jeho slovu. Nuž, počujte všetky národy a pozrite na moju bolesť — moje panny a moji mládenci išli do zajatia.

Zach 1,1 - O Zachariášovi a jeho rode pozri úvod k tomuto prorokovi.

Zach 1,5 - Proroci síce pomreli, ale ich proroctvá sa splnili. Národ sa len vtedy obrátil k Bohu, keď videl, že sa hrozby prorokov plnia.

Zach 1,7 - Mesiac šebat je náš január-február.

Zach 1,9 - Anjela, ktorý mu videnia vysvetľoval, prorok azda ani nevidel.

Zach 1,10 - Jazdci sú Boží poslovia, anjeli. Kone zvýrazňujú rýchlosť anjelov. Túto ich vlastnosť my zvýrazňujeme zvyčajne krídlami. Boli to azda anjeli strážcovia rozličných krajín (porov. Dan 10,12 n.20 n.).

Zach 1,11-12 - Anjeli zistili, že nepriatelia Božieho národa žijú v pokoji, nebadať otrasy medzi národmi (porov. Ag 2,7). Z toho anjel usudzuje, že sa ešte nechystá obnova Božieho národa, preto uprosuje Pána, pripomína, že už aj od zborenia Pánovho chrámu bude čoskoro 70 rokov a Pánov hnev neprestáva.

Zach 1,15 - Keď nepriateľské národy necítili Pánov hnev, utláčali jeho národ.

Zach 1,16 - Meradlom sa označuje znovuvýstavba chrámu a mesta.