výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Za 10, 1-12

1 Proste Hospodina o dážď v čase jarného dažďa! Hospodin utvára búrkové mračná, dáva do nich výdatný dážď a každému trávu na poli. 2 Lebo bôžikovia hovorili nezmysly, veštci videli klamstvá, vykladajú prázdne sny a márne potešujú. Preto ľudia odtiahli ako stádo, sú pokorení, lebo niet pastiera. 3 Proti pastierom vzbĺkol môj hnev a vodcov stáda navštívim. Lebo Hospodin zástupov navštívil svoje stádo, dom Júdu; urobil ich podobnými svojmu nádhernému vojnovému tátošovi. 4 Bude z neho uholný kameň, bude z neho kolík, bude z neho bojová kuša. Z neho vyjde každý utláčateľ. 5 Budú ako hrdinovia vo vojne, ktorí šliapu blato ulíc. Budú bojovať, lebo Hospodin je s nimi a zahanbia aj jazdcov na koňoch. 6 Posilním Júdov dom a Jozefov dom zachránim, privediem ich späť, veď som ich omilostil. Budú, akoby som ich nezavrhol, lebo ja, Hospodin, som ich Boh a vypočujem ich. 7 Efrajimovci budú ako hrdinovia, srdce sa im zaraduje sťa od vína. Ich synovia to uvidia a budú sa tešiť, srdce im bude plesať v Hospodinovi. 8 Zapískam na nich a zhromaždím ich, lebo som ich vykúpil, bude ich tak veľa, ako ich bývalo. 9 Rozosejem ich medzi národy a v diaľavách budú na mňa spomínať, budú žiť so svojimi synmi a vrátia sa. 10 Privediem ich späť z egyptskej krajiny a z Asýrie ich zhromaždím, privediem ich do krajiny Gileád a Libanon, no nebude pre nich dosť miesta. 11 Keď pôjdu cez more úzkosti, on zrazí vlny do mora a vyschnú všetky hlbiny Nílu, zrúti sa pýcha Asýrie a zmizne berla Egypta. 12 Posilním ich v Hospodinovi a budú spolu kráčať v jeho mene, — znie výrok Hospodina.

Za 10, 1-12

Verš 2
Lebo bôžikovia hovorili nezmysly, veštci videli klamstvá, vykladajú prázdne sny a márne potešujú. Preto ľudia odtiahli ako stádo, sú pokorení, lebo niet pastiera.
Kaz 5:7 - Keď v krajine uvidíš utláčanie chudobného, porušovanie práva a spravodlivosti, nečuduj sa, lebo na vysokého dozerá ešte vyšší a nad nimi sú ešte vyšší.

Zach 10,1 - Izrael je ako stádo bez pastiera, pretože hľadal pomoc tam, kde ju nemohol nájsť, u modiel a veštcov. O neskorom daždi pozri pozn. k Oz 6,3.

Zach 10,3 - Pastieri a capy sú vodcovia národa (porov. Ez 34,2). Pánovo navštívenie bude pre pastierov trestom, pre stádo záchranou.

Zach 10,4 - Zmysel verša je: že Izrael bude mať svojich vlastných vojvodcov. O uholný kameň sa opiera budova, kolíkom sa upevňuje stan. Tu sa obe tieto slová ako aj názvy "kuša" a "pohonič" rozumejú o vojvodcoch.

Zach 10,5 - Jazdci na koňoch sú nepriateľské vojská.

Zach 10,9-12 - Nový národ sa tak rozmnoží, že mu nebude stačiť Palestína so Zajordánskom, Galaádom a so severnou krajinou Libanonom, ale ako kedysi zasa prejde cez more a zmocní sa Egypta a Asýrska. Miesto treba rozumieť ako mnohé podobné miesta o rozšírení sa Božieho kráľovstva.