výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Za 10, 1-12

1 Vyproste si dážď od Hospodina v čase jarného dažďa. Hospodin tvorí búrkové mračná, dá vám výdatný dážď a každému rastlinstvo na poli. 2 Lebo teráfím hovoria klam a veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú. Preto putujú preč ako stádo, trú biedu, lebo niet pastiera. 3 Proti pastierom vzplanul môj hnev a vodcov stáda potrestám; lebo Hospodin mocností navštívi svoje stádo, dom Júdov, a vystrojí ho ako svojho nádherného tátoša do boja. 4 Z neho vyjde uholný kameň, z neho bude stanový kolík, z neho vojnový luk, z neho vyjde každý vládca. 5 Všetci budú ako hrdinovia, vo vojne zašliapu nepriateľa do blata ulíc. Budú bojovať, lebo Hospodin je s nimi, a zahanbia aj jazdcov na koňoch. 6 Posilním dom Júdov a zachránim dom Jozefov, privediem ich späť, lebo sa zľutujem nad nimi. Budú, akoby som ich nebol zavrhol, lebo ja, Hospodin, som ich Boh, ja ich vyslyším. 7 Efrajimci budú ako hrdinovia a zaraduje sa im srdce ako od vína. Ich synovia to uvidia a radovať sa budú; zaplesá ich srdce v Hospodinovi. 8 Zapískam na nich a zhromaždím ich, lebo som ich vykúpil, a bude ich tak mnoho, ako ich bývalo. 9 Rozosial som ich medzi národy, ale v ďalekých krajoch si spomenú na mňa. Ostanú nažive i so svojimi synmi a vrátia sa. 10 Privediem ich späť z Egypta, i z Asýrie ich zhromaždím; uvediem ich do krajiny Gileádu a na Libanon; ale miesto im ani tak nepostačí. 11 Prejdú Egyptským morom. On bude biť do morských vĺn a vyschnú všetky hlbiny Nílu. Zrúti sa pýcha Asýrie a zmizne berla Egypta. 12 Posilním ich v Hospodinovi a budú chodiť v Jeho mene - znie výrok Hospodinov.

Za 10, 1-12

Verš 2
Lebo teráfím hovoria klam a veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú. Preto putujú preč ako stádo, trú biedu, lebo niet pastiera.
Kaz 5:7 - Ak vidíš utláčať núdzneho a odnímať právo a spravodlivosť v krajine, nediv sa tomu, lebo nad vysokým bdie vyšší a nad nimi je najvyšší.

Zach 10,1 - Izrael je ako stádo bez pastiera, pretože hľadal pomoc tam, kde ju nemohol nájsť, u modiel a veštcov. O neskorom daždi pozri pozn. k Oz 6,3.

Zach 10,3 - Pastieri a capy sú vodcovia národa (porov. Ez 34,2). Pánovo navštívenie bude pre pastierov trestom, pre stádo záchranou.

Zach 10,4 - Zmysel verša je: že Izrael bude mať svojich vlastných vojvodcov. O uholný kameň sa opiera budova, kolíkom sa upevňuje stan. Tu sa obe tieto slová ako aj názvy "kuša" a "pohonič" rozumejú o vojvodcoch.

Zach 10,5 - Jazdci na koňoch sú nepriateľské vojská.

Zach 10,9-12 - Nový národ sa tak rozmnoží, že mu nebude stačiť Palestína so Zajordánskom, Galaádom a so severnou krajinou Libanonom, ale ako kedysi zasa prejde cez more a zmocní sa Egypta a Asýrska. Miesto treba rozumieť ako mnohé podobné miesta o rozšírení sa Božieho kráľovstva.