výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Za 3, 1-10

1 Potom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. 2 Hospodin povedal satanovi: Nech ťa pokarhá Hospodin, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? 3 Józua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anjelom. 4 Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých šiat! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. 5 Ja som povedal: Položte mu na hlavu čistý turban! Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pri tom. 6 Anjel Hospodinov dosvedčil Józuovi a povedal: 7 Takto vraví Hospodin mocností: Ak budeš chodiť po mojich cestách a zachovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. Umožním ti prístup medzi tých, ktorí tu stoja! 8 Počujte, veľkňaz Józua, ty i tvoji druhovia, ktorí sedia pred tebou, pretože oni sú mužmi dobrého znamenia, lebo, hľa, privediem svojho sluhu - Výhonok. 9 Lebo, hľa, tu je ten kameň, ktorý som položil pred Józuu; na jedinom kameni je sedem lesklých plôch. Ja sám vyryjem naň nápis - znie výrok Hospodina mocností - a v jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny. 10 V ten deň - znie výrok Hospodina mocností - každý pozvete svojho druha pod vinič a pod figovník.

Za 3, 1-10

Verš 8
Počujte, veľkňaz Józua, ty i tvoji druhovia, ktorí sedia pred tebou, pretože oni sú mužmi dobrého znamenia, lebo, hľa, privediem svojho sluhu - Výhonok.
Iz 4:2 - V ten deň bude výhonok Hospodinov ozdobou a slávou a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú zachránení v Izraeli.
Iz 11:1 - Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.
Jer 23:5 - Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.
Jer 33:15 - V tých dňoch a v tom čase spôsobím, aby Dávidovi vyrástol spravodlivý Výhonok, ktorý uskutoční právo a spravodlivosť v krajine.
Za 6:12 - Povedz mu: Takto vraví Hospodin mocností: Tu hľa, je muž - Výhonok je jeho meno; vyrástol na svojom mieste a postaví chrám Hospodinov.

Verš 2
Hospodin povedal satanovi: Nech ťa pokarhá Hospodin, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa?
Júd 1:9 - Veď ani archanjel Michal, keď bojoval s diablom a hádal sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním potupný súd; povedal len: Nech ťa Pán potrestá!

Verš 4
Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých šiat! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha.
Mi 7:18 - Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť.

Zach 3,1-5 - Veľkňaz Jozue zosobňuje celý kňazský stav, ba celý národ, ktorý aj vinou kňazstva upadol do nemilosti a ktorý by diabol, satan, chcel zničiť. Slová: "Nech ťa zavráti Pán" dozaista nehovorí sám Boh, ale v jeho zastúpení anjel. Boh nechce zničiť národ, ktorý sa i tak len Božou milosťou zachránil od zániku, je ako hlaveň, vytrhnutá z ohňa. Omilostením veľkňaza celý národ dostáva milosť, čo sa symbolicky naznačuje odňatím nečistých a oblečením skvostných šiat.

Zach 3,7 - Veľkňazovi sa sľubuje ochrana anjelov. Iní prekladajú koniec verša: "a dám ti prístup medzi týchto, čo tu stoja", a rozumejú to buď tak, že sa veľkňaz po smrti dostane medzi anjelov, alebo tak, že bude ako anjeli, prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi; porov. Mal 2,7.

Zach 3,8 - Výhonok je nesporne Mesiáš, ktorý sa aj v dávnejších proroctvách volá Pánovým služobníkom; pozri Iz 42,1; 49,3.5; 50,10; 52,13; 53,11; Ez 34,23 n. - Aj meno Výhonok dávajú Mesiášovi už staršie proroctvá: Iz 4,2; Jer 23,5; 33,15; porov. Zach 6,12; tiež Iz 11,1.10; 53,2.

Zach 3,9 - Výklad tohto verša je veľmi ťažký. Najpravdepodobnejšie zvýrazňuje tento kameň Božie kráľovstvo. Boh dáva toto kráľovstvo spravovať veľkňazovi Jozuemu. No svoj skutočný lesk dosiahne až vtedy, keď príde Mesiáš, až vtedy vyryje Boh doň ozdobu. Oči sú buď Božia prozreteľnosť (porov. 4,10), ktorá zvláštnym spôsobom chráni túto ríšu, alebo sú to anjeli, ktorých úlohou je strážiť ju.

Zach 3,10 - Opisuje sa pokojamilovnosť Božieho kráľovstva, porov. 1 Kr 5,5.