výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Za 3, 1-10

1 Potom mi ukázal veľkňaza Jozuu, ktorý stál pred Hospodinovým anjelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval. 2 Hospodin povedal satanovi: Nech ťa Hospodin pokarhá, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či on nie je obhorok, vytrhnutý z ohňa? 3 Jozua bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. 4 Tým, čo stáli pred ním, odvetil: Vyzlečte mu špinavý odev! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha! 5 Potom povedal: Položte mu na hlavu čistý turban! Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat; Hospodinov anjel pritom stál. 6 Hospodinov anjel prisvedčil Jozuovi: 7 Takto hovorí Hospodin zástupov: Ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať, čím som ťa poveril, aj ty budeš obhajovať môj dom a strážiť moje nádvoria, umožním ti prístup medzi tých, čo tu stoja. 8 Počúvaj teda, veľkňaz Jozua, ty aj tvoji druhovia, čo sedia pred tebou, lebo títo muži sú predzvesťou. Pozri, privádzam svojho sluhu — Výhonok. 9 Aha, tu je kameň, ktorý som položil pred Jozuu: jeden kameň a na ňom sedem očí. Ja vyryjem naň znak — znie výrok Hospodina zástupov — a odstránim vinu tejto krajiny za jediný deň. 10 V ten deň — znie výrok Hospodina zástupov — navzájom sa budú pozývať pod vinič a figovník.

Za 3, 1-10

Verš 8
Počúvaj teda, veľkňaz Jozua, ty aj tvoji druhovia, čo sedia pred tebou, lebo títo muži sú predzvesťou. Pozri, privádzam svojho sluhu — Výhonok.
Iz 4:2 - V ten deň bude Hospodinov výhonok chválou a slávou, plod zeme pýchou a ozdobou pre zachránených z Izraela.
Iz 11:1 - Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok.
Jer 23:5 - Hľa, prídu dni — znie výrok Hospodina —, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Bude panovať ako kráľ, bude si múdro počínať a v krajine bude konať podľa práva.
Jer 33:15 - V tých dňoch a v tom čase dám Dávidovi vyrásť spravodlivý výhonok, ktorý bude vykonávať v krajine právo a spravodlivosť.
Za 6:12 - Povedz mu: Takto hovorí Hospodin zástupov: Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok, vyrastie na svojom mieste a vybuduje Hospodinov chrám.

Verš 2
Hospodin povedal satanovi: Nech ťa Hospodin pokarhá, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či on nie je obhorok, vytrhnutý z ohňa?
Júd 1:9 - Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: Nech ťa Pán potrestá!

Verš 4
Tým, čo stáli pred ním, odvetil: Vyzlečte mu špinavý odev! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha!
Mi 7:18 - Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť.

Zach 3,1-5 - Veľkňaz Jozue zosobňuje celý kňazský stav, ba celý národ, ktorý aj vinou kňazstva upadol do nemilosti a ktorý by diabol, satan, chcel zničiť. Slová: "Nech ťa zavráti Pán" dozaista nehovorí sám Boh, ale v jeho zastúpení anjel. Boh nechce zničiť národ, ktorý sa i tak len Božou milosťou zachránil od zániku, je ako hlaveň, vytrhnutá z ohňa. Omilostením veľkňaza celý národ dostáva milosť, čo sa symbolicky naznačuje odňatím nečistých a oblečením skvostných šiat.

Zach 3,7 - Veľkňazovi sa sľubuje ochrana anjelov. Iní prekladajú koniec verša: "a dám ti prístup medzi týchto, čo tu stoja", a rozumejú to buď tak, že sa veľkňaz po smrti dostane medzi anjelov, alebo tak, že bude ako anjeli, prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi; porov. Mal 2,7.

Zach 3,8 - Výhonok je nesporne Mesiáš, ktorý sa aj v dávnejších proroctvách volá Pánovým služobníkom; pozri Iz 42,1; 49,3.5; 50,10; 52,13; 53,11; Ez 34,23 n. - Aj meno Výhonok dávajú Mesiášovi už staršie proroctvá: Iz 4,2; Jer 23,5; 33,15; porov. Zach 6,12; tiež Iz 11,1.10; 53,2.

Zach 3,9 - Výklad tohto verša je veľmi ťažký. Najpravdepodobnejšie zvýrazňuje tento kameň Božie kráľovstvo. Boh dáva toto kráľovstvo spravovať veľkňazovi Jozuemu. No svoj skutočný lesk dosiahne až vtedy, keď príde Mesiáš, až vtedy vyryje Boh doň ozdobu. Oči sú buď Božia prozreteľnosť (porov. 4,10), ktorá zvláštnym spôsobom chráni túto ríšu, alebo sú to anjeli, ktorých úlohou je strážiť ju.

Zach 3,10 - Opisuje sa pokojamilovnosť Božieho kráľovstva, porov. 1 Kr 5,5.