výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 1, 1-54

1 Adam, Šét, Enóš, 2 Kénan, Mahalalel, Jered, 3 Henoch, Matuzalem, Lemech, 4 Noach, Šém, Chám a Jefet. 5 Jefetovi synovia: Gómer, Mágog, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras. 6 Gómerovi synovia: Aškenaz, Dífat a Togarma. 7 Jávanovi synovia: Elíša, Taršíš, Kitteji a Ródanci. 8 Chámovi synovia: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán. 9 Kúšovi synovia: Seba, Chavíla, Sabta, Raema, Sabteka. Raemovi synovia: Šeba a Dedán. 10 Kúšovi sa narodil Nimród. Stal sa prvým hrdinom na svete. 11 Micrajim splodil: Lúdov, Anámov, Lehábov, Naftúchov, 12 Patrusov a Kasluchov, z ktorých pochádzajú Filištínci a Kaftóri. 13 Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Chéta, 14 ďalej Jebúsejov, Amorejčanov, Girgášejov, 15 Chivvijov, Arkijov, Sínejov, 16 Arvádov, Cemárov a Chamátov. 17 Šémovi synovia: Élam, Aššúr, Arpakšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešek. 18 Arpakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera. 19 Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem, a jeho brat sa volal Joktán. 20 Joktán splodil: Almódada, Šelefa, Chacarmáveta, Jeracha, 21 Hadórama, Úzala, Diklu, 22 Ébala, Abímaela, Šebu, 23 Ófira, Chavílu a Jóbaba. Títo všetci boli synovia Joktánovi. 24 Šém, Arpakšad, Šelach, 25 Éber, Peleg, Reu, 26 Serúg, Náchor, Terach, 27 Abrám, inak Abrahám. 28 Synovia Abrahámovi: Izák a Izmael. 29 Ich rodokmeň je tento: Izmaelov prvorodenec Nebajót, ďalej Kédar, Adbeel, Mibsám, 30 Mišma, Dúma, Massa, Chadad, Téma, 31 Jetúr, Náfiš a Kédma. To boli Izmaelovi synovia. 32 Synovia, ktorých porodila Ketúra, vedľajšia žena Abrahámova: Zimrán, Jokšán, Medán, Midján, Jišbák a Šúach. Jokšánovi synovia: Šeba a Dedán. 33 Midjánovi synovia: Éfa, Éfer, Chanók, Abída a Eldáa. Tí všetci boli synovia Ketúry. 34 Abrahám splodil ešte Izáka. Izákovi synovia: Ézav a Izrael. 35 Ézavovi synovia: Elífaz, Reúel, Jeúš, Jaelám a Kórach. 36 Elífazovi synovia: Téman, Ómar, Cefi, Gatám, Kenaz, Timna a Amálek. 37 Reúelovi synovia: Nachat, Zerach, Šamma a Mizza. 38 Seírovi synovia: Lótan, Šóbal, Cibeón, Ana, Díšon, Écer a Díšan. 39 Lótanovi synovia: Chóri a Hómam. Lótanova sestra bola Timna. 40 Šóbalovi synovia: Alján, Mánachat, Ébal, Šefi a Ónam. Cibeónovi synovia: Ajja a Ana. 41 Anov syn bol Díšon. Díšonovi synovia: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Kerán. 42 Écerovi synovia: Bilhán, Zaaván a Jaakán. Díšonovi synovia: Úc a Arán. 43 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, prv než mali kráľa Izraeliti: Bela, syn Beórov. Jeho sídlo sa volalo Dinhába. 44 Po Belovej smrti kraľoval Zerachov syn Jóbab z Bocry. 45 Po Jóbabovej smrti kraľoval Chušám z Témanska. 46 Po Chušámovej smrti kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Midjánčanov na Moábskom poli. Jeho sídlo sa volalo Avít. 47 Po Hadadovej smrti kraľoval Samla z Masréky. 48 Po Samlovej smrti kraľoval Šául z Rechobótu pri Veľrieke. 49 Po Šáulovej smrti kraľoval Akbórov syn Baál-Chánan. 50 Po smrti Baál-Chánana kraľoval Hadad. Jeho sídlo sa volalo Pai a jeho žena sa volala Mehétabel, dcéra Matréda, vnučka Mé-Záhaba. 51 Po Hadadovej smrti vládli v Edóme náčelníci: náčelník Timna, náčelník Alja, náčelník Jetét, 52 náčelník Oholíbama, náčelník Éla, náčelník Pínon, 53 náčelník Kenaz, náčelník Téman, náčelník Mibcár, 54 náčelník Magdíel a náčelník Íram. To boli edómski náčelníci.

1Krn 1, 1-54

Verš 32
Synovia, ktorých porodila Ketúra, vedľajšia žena Abrahámova: Zimrán, Jokšán, Medán, Midján, Jišbák a Šúach. Jokšánovi synovia: Šeba a Dedán.
Gn 25:2 - Tá mu porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha.

Verš 1
Adam, Šét, Enóš,
Gn 5:3 - Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu a dal mu meno Šét.

Verš 34
Abrahám splodil ešte Izáka. Izákovi synovia: Ézav a Izrael.
Gn 25:21 - Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala.
Gn 25:24 - Keď nadišiel čas pôrodu, v jej živote boli dvojčatá.

Verš 35
Ézavovi synovia: Elífaz, Reúel, Jeúš, Jaelám a Kórach.
Gn 36:10 - Toto sú mená Ézavových synov: Elífaz, syn Ézavovej ženy Ady, Reúel, syn Ézavovej ženy Básemat.

Verš 5
Jefetovi synovia: Gómer, Mágog, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras.
Gn 10:2 - Jefetovi synovia sú: Gómer, Mágog, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras.

Verš 8
Chámovi synovia: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán.
Gn 10:6 - Chámovi synovia sú: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán.

Verš 12
Patrusov a Kasluchov, z ktorých pochádzajú Filištínci a Kaftóri.
Gn 10:14 - Patrusov, Kasluchov, z ktorých pochádzajú Filištínci a Kaftóri.

Verš 17
Šémovi synovia: Élam, Aššúr, Arpakšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešek.
Gn 10:22 - Šémovi synovia sú: Élam, Aššúr, Arpakšad, Lúd a Aram.

Verš 24
Šém, Arpakšad, Šelach,
Gn 11:10 - Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, narodil sa mu Arpakšad.
Lk 3:36 - Kainam, Arpakšad, Šém, Noach, Lemech,

Verš 28
Synovia Abrahámovi: Izák a Izmael.
Gn 16:15 - Hagar porodila Abrámovi syna. Abrám dal svojmu synovi, ktorého porodila Hagar, meno Izmael.
Gn 21:2 - Sára počala a porodila Abrahámovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal.

Verš 29
Ich rodokmeň je tento: Izmaelov prvorodenec Nebajót, ďalej Kédar, Adbeel, Mibsám,
Gn 25:13 - Toto sú mená Izmaelových synov, podľa mien a rodov: Izmaelov prvorodený bol Nebajót, potom Kédar, Adbeel, Mibsám,

1Krn 1,1-4 - Porov. Gn 5,3–32.

1Krn 1,10 - O Nimródovi pozri Gn 10,9–12.

1Krn 1,17 - Chus, Hul, Geter a Mosoch boli Aramovi synovia.

1Krn 1,17-23 - Porov. Gn 10,22–29.

1Krn 1,19 - Meno Faleg znamená "deliť".

1Krn 1,29-31 - Porov. Gn 25,13–16.

1Krn 1,37 - Porov. Gn 36,13.

1Krn 1,38-42 - Porov. Gn 36,20–28.

1Krn 1,43-50 - Porov. Gn 36,31–39.

1Krn 1,51-54 - Porov. Gn 36,40–43.