výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 12, 1-41

1 Tí prišli k Dávidovi do Ciklagu, keď ešte nemal prístup k Saulovi, synovi Kíšovmu. Patrili k jeho hrdinom a spolubojovníkom. 2 Boli vyzbrojení lukom, schopní pravicou i ľavicou hádzať kamene a strieľať šípy z luku. Pochádzali zo Saulových rodákov Benjamínovcov: 3 predák Achíezer a Jóaš, synovia Haššemáu z Gibey, Jezíel a Pelet, synovia Azmáveta, Beráka a Jéhu z Anatótu, 4 Jišmaja z Gibeónu, hrdina medzi tridsiatimi a ich veliteľ, 5 Jirmeja, Jachazíel, Jóchanan, Józabad z Gedéry, 6 Eleúzaj, Jerimót, Bealja, Šemarja, Šefatja z Charífu, 7 Elkána, Jiššija, Azareel, Jóezer, Jášobeám, Kórachovci, 8 Joela, Zebadja, synovia Jerocháma z Gedóru. 9 Z Gádovcov prešli k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia, osvedčení bojovníci, vyzbrojení štítom a kopijou. Vyzerali ako lev a boli rýchli ako gazely na vrchoch. 10 Predákom bol Ézer, Obadja bol druhý, Elíab tretí, 11 Mišmanna štvrtý, Jirmeja piaty, 12 Attaj šiesty, Elíel siedmy, 13 Jóchanan ôsmy, Elzábad deviaty, 14 Jirmeja desiaty, Makbannaj jedenásty. 15 Títo Gádovci boli veliteľmi vojska. Slabší velil sto vojakom, schopnejší celému pluku. 16 To oni prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď zaplavoval oba brehy, a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ. 17 K Dávidovi do pevnosti prišli i niektorí Benjamínovci a Júdovci. 18 Dávid ich uvítal a vyhlásil: Ak prichádzate ku mne ako priatelia pomôcť mi, rád sa s vami spojím. Ak ste ma však prišli zradiť nepriateľom, hoci mi nelipne na rukách násilie, nech na to zhliadne Boh našich otcov a potrestá to. 19 Vtedy duch vnukol Amásajovi, veliteľovi tridsiatich, slová: Sme tvoji, Dávid, sme s tebou, syn Izajov. Pokoj, pokoj tebe, i tomu, kto ti pomáha! Veď sám tvoj Boh ti pomáha. Nato ich Dávid prijal a urobil veliteľmi bojových jednotiek. 20 Niektorí Menaššeovci sa pripojili k Dávidovi, keď vyšiel spolu s Filištíncami do boja proti Saulovi. Nepomáhali im však, lebo ho filištínske kniežatá po porade odvolali s odôvodnením: Mohol by prebehnúť k Saulovi, svojmu pánovi, a my by sme prišli o hlavu. 21 Keď odišiel do Ciklagu, pridali sa k nemu Menaššeovci: Adnach, Józabad, Jedíael, Míkael, Józabad, Elíhu, Cilletaj, velitelia tisícov z Menaššeho. 22 Tí pomáhali Dávidovi v boji proti záškodníkom. Keďže to všetko boli udatní hrdinovia, stali sa veliteľmi vojska. 23 Deň čo deň prichádzali ľudia podporiť Dávida, až z nich vznikol mohutný tábor, podobný Božiemu táboru. 24 Toto je zoznam veliteľov vojska, ktorí prišli k Dávidovi do Hebronu, aby podľa Hospodinovho slova naňho preniesli Saulovo kráľovstvo. 25 Júdovcov, ktorí nosili štít a kopiju, bolo šesťtisícosemsto do boja vystrojených mužov. 26 Zo Šimeónovcov: sedemtisícsto udatných bojovníkov. 27 Z Léviovcov: štyritisícšesťsto, 28 ďalej vojvodca Áronovcov Jójada a s ním tritisícsedemsto mužov, 29 Cádok, mladý, ale udatný hrdina a jeho rodina, dvadsaťdva hodnostárov. 30 Z Benjamínovcov, Saulových rodákov, tritisíc mužov. Väčšina z nich sa až dovtedy húževnato pridŕžala Saulovho domu. 31 Z Efrajimovcov dvadsaťtisícosemsto udatných hrdinov, preslávených vo svojich rodinách. 32 Z polovice kmeňa Menašše: osemnásťtisíc zvlášť vymenovaných, aby prišli dosadiť Dávida za kráľa. 33 Z Jissákarovcov, ktorí pochopili, ako sa budú vyvíjať udalosti, a vedeli, čo má Izrael robiť: dvesto predákov a pod ich velením všetci ich súkmeňovci. 34 Zo Zebúluna: päťdesiattisíc bojovníkov, pripravených do boja s rozličnými zbraňami, odhodlaných rázne zasiahnuť. 35 Z Naftáliho: tisíc veliteľov a s nimi tridsaťsedemtisíc štítom a kopijou vyzbrojených mužov. 36 Z Dánovcov: dvadsaťosemtisícšesťsto do boja pripravených mužov. 37 Z Ašéra: štyridsaťtisíc bojovníkov, pripravených do boja. 38 Spoza Jordána: z Rúbenovcov, Gádovcov a z polovice kmeňa Menaššeho stodvadsaťtisíc mužov, vyzbrojených rozličnými druhmi zbraní. 39 Všetci títo bojovníci usporiadaní do oddielov prišli do Hebronu odhodlane, aby dosadili Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Aj všetci ostatní Izraeliti boli jednomyseľne za to, aby nastolili Dávida za kráľa. 40 Strávili tam pri Dávidovi tri dni, jedli a pili, lebo sa ich bratia o nich postarali. 41 Aj ich susedia až po Jissákara, Zebúluna a Naftáliho privážali im na osloch, ťavách, muliciach a voloch potraviny: múčniky, lisované figy, sušené hrozienka, víno, olej, hovädzí a drobný statok v hojnosti, lebo v Izraeli zavládla radosť.

1Krn 12, 1-41

Verš 19
Vtedy duch vnukol Amásajovi, veliteľovi tridsiatich, slová: Sme tvoji, Dávid, sme s tebou, syn Izajov. Pokoj, pokoj tebe, i tomu, kto ti pomáha! Veď sám tvoj Boh ti pomáha. Nato ich Dávid prijal a urobil veliteľmi bojových jednotiek.
1Sam 29:1 - Filištínci zhromaždili všetky svoje vojská do Aféku, kým Izraeliti táborili pri prameni v Jezreeli.

1Krn 12,1 - Porov. 1 Sam 27,6 n.

1Krn 12,4 - O Gadere pozri Joz 15,36.

1Krn 12,7 - O Gedore pozri Joz 15,58. Aj Gadera, aj Gedor boli pôvodne júdske mestá, neskoršie sa však do nich prisťahovali Benjamínci.

1Krn 12,19 - Pozri 1 Sam 29,4 n.

1Krn 12,23 - Podáva nielen počet veliteľov, ale počet celého vojska.