výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 19, 1-19

1 Neskôr, keď zomrel amónsky kráľ Náchaš, stal sa namiesto neho kráľom jeho syn. 2 Dávid uvažoval: Preukážem dobrú vôľu Náchašovmu synovi Chánunovi, pretože i jeho otec sa tak zachoval ku mne. Tak vypravil Dávid poslov, aby mu vyslovili sústrasť nad smrťou jeho otca. Dávidovi služobníci prišli k Chánunovi do krajiny Amónčanov vysloviť sústrasť. 3 Amónski hodnostári však povedali Chánunovi: Nazdávaš sa, že si chce Dávid uctiť pamiatku tvojho otca, keď k tebe posiela tešiteľov? Jeho služobníci prišli k tebe skôr preto, aby preskúmali, prepátrali a presliedili krajinu. 4 Nato uchopil Chánun Dávidových služobníkov, ostrihal ich, odrezal im odev až po rozkrok a prepustil ich. 5 Keď odišli, dostal kráľ hlásenie o tých mužoch. Vypravil im naproti poslov, lebo tí muži boli veľmi zhanobení. Kráľ odkázal: Zostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, až potom sa vráťte! 6 Keď Amónčania vybadali, že sa Dávidovi zošklivili, Chánun a Amónčania poslali tisíc talentov striebra, aby si najali vozy a jazdcov z Mezopotámie, z Aram-Maaky a z Cóby. 7 Najali si tridsaťdvatisíc vozov i kráľa Maaky s jeho ľudom. Tí prišli a utáborili sa pred Médebou, kým Amónčania sa dohrnuli zo svojich miest a nastúpili do boja. 8 Keď sa to dopočul Dávid, vyslal Jóaba s celým vojskom udatných hrdinov. 9 Amónčania vyrazili a zoradili sa do boja pri vchode do ich mesta. Králi, čo prišli, stáli osobitne v poli. 10 Keď zbadal Jóab, že mu hrozí boj spredu i zozadu, vybral si z celého Izraela tých najschopnejších a rozostavil sa proti Aramejčanom do boja. 11 Ostatok ľudu zveril veleniu svojho brata Abšaja a oni zaujali bojové postavenie proti Amónčanom. 12 Povedal: Ak by boli Aramejčania u mňa v presile, prídeš mi na pomoc. Ak by však u teba boli v presile Amónčania, pomôžem ja tebe. 13 Buď udatný a udatne si počínajme za svoj ľud a za mestá svojho Boha. Hospodin nech urobí, čo uzná za dobré. 14 Jóab so svojím ľudom zaútočili na Aramejčanov, tí však pred nimi zutekali. 15 Keď Amónčania zbadali, že Aramejčania utekajú, dali sa na útek aj oni pred jeho bratom Abšajom a stiahli sa do mesta. Nato Jóab odišiel do Jeruzalema. 16 Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, vypravili poslov, ktorí priviedli Aramejčanov spoza Eufratu. Viedol ich Šóbak, veliteľ Hadad-Ezerovho vojska. 17 Keď o tom dostal Dávid hlásenie, zhromaždil celý Izrael, prebrodil sa cez Jordán, postúpil k nim a prichystal sa proti nim do boja. Dávid sa pripravil na bojové stretnutie s Aramejčanmi, ktorí naňho zaútočili. 18 No Aramejčania pred Izraelitmi utiekli a Dávid pobil sedemtisíc jazdcov a štyridsaťtisíc pešiakov a usmrtil i veliteľa vojska Šóbaka. 19 Keď Hadad-Ezerovi služobníci videli, že ich Izrael porazil, uzavreli s Dávidom mier a podriadili sa mu. Aramejčania už nikdy nechceli ísť na pomoc Amónčanom.

1Krn 19, 1-19

1Krn 19,6 - Mezopotámia, hebrejsky Aram naharaim = Aramejsko dvoch riek, je územie medzi Eufratom a Tigrisom. – O Maáche a Sobe pozri 2 Sam 10,6.

1Krn 19,7 - Podľa 2 Sam 10,6 najali si 32 000 pešiakov, nie vozov. – Medaba ležala východne od severného brehu Mŕtveho mora.

1Krn 19,18 - Podľa 2 Sam 10,18 zničil Dávid 40 000 jazdcov.