výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 15, 1-29

1 V Dávidovom meste si Dávid postavil budovy, pripravil pre Božiu archu miesto, roztiahol nad ním stan 2 a vyhlásil: Nikto nesmie nosiť Božiu archu, iba leviti. Ich si totiž vyvolil Hospodin, aby ju nosili a vykonávali pri nej službu navždy. 3 Dávid zhromaždil celý Izrael do Jeruzalema, aby vyniesli Hospodinovu archu na miesto, ktoré pre ňu pripravil. 4 Nato zvolal Dávid Áronovcov a levitov: 5 z Kehátovcov predstaveného Uríela a stodvadsať jeho bratov, 6 z Meráriovcov predstaveného Asáju a dvestodvadsať jeho bratov, 7 z Geršómovcov predstaveného Joela a stotridsať jeho bratov, 8 z Elícafanovcov predstaveného Šemaju a dvesto jeho bratov, 9 z Hebronovcov predstaveného Elíela a osemdesiat jeho bratov, 10 z Uzzíelovcov predstaveného Ammínadaba a stodvanásť jeho bratov. 11 Potom povolal Dávid kňazov Cádoka a Ebjatára i levitov Uríela, Asáju, Joela, Šemaju, Elíela a Ammínadaba 12 a prikázal im: Ste predstavenými levitských rodín. Posväťte sa spolu s vašimi bratmi a vyneste archu Hospodina, Boha Izraela, na miesto, ktoré som jej pripravil. 13 Pretože sa to predošlé dialo bez vás, dopustil na nás Hospodin, náš Boh, pohromu, lebo sme sa nedopytovali na jeho vôľu podľa predpisu. 14 Kňazi a leviti sa posvätili a vyniesli archu Hospodina, Boha Izraelovho. 15 Leviti niesli Božiu archu, ako prikázal Mojžiš, podľa Hospodinovho slova: so žrďami na pleciach. 16 Dávid prikázal levitským vodcom, aby určili svojich bratov za spevákov. Mali za sprievodu hudobných nástrojov — hárf, citár a cimbalov — vzbudzovať radostnú náladu. 17 Leviti ustanovili Hémana, Joelovho syna, a z jeho bratov Ásafa, syna Berechijovho, z Meráriovcov, svojich bratov Étana, Kúšajaovho syna, 18 s nimi ich bratov, ktorí ich mali striedať: Zekarju mladšieho, Jaazíela, Šemirámota, Jechíela, Unniho, Elíaba, Benáju, Maaséju, Mattitju, Elífleja, Miknéju, Obéd-Edóma, Jeíela, vrátnikov, 19 spevákov: Hémana, Ásafa a Étana, aby hrali na bronzové cimbaly. 20 Zekarju, Azíela, Šemirámota, Jechíela, Unniho, Elíaba, Maaséju, Benáju s harfami pre vysoký hlas, 21 Mattitju, Elífleja, Miknéju, Obéd-Edóma, Jeíela, Azazju, aby s citarami viedli hlboký hlas. 22 Kenanja, vedúci levitov, pri nosení mal riadiť prenášanie, lebo sa v tom vyznal. 23 Berekja a Elkána boli vrátnikmi pri arche. 24 Kňazi Šebanja, Jóšafat, Netaneel, Amásaj, Zekarja, Benája, Elíezer boli trubačmi pred Božou archou. Obéd-Edóm a Jechija boli vrátnikmi pri arche. 25 Dávid, starší Izraela a tisícnici šli nadšene vyniesť archu Hospodinovej zmluvy z Obéd-Edómovho domu. 26 Pretože Boh pomáhal levitom, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, obetovali sedem býčkov a sedem baranov. 27 Dávid bol odetý do jemného ľanového plášťa i všetci leviti, ktorí niesli archu, speváci a Kenanja, vedúci pri prenášaní. Dávid mal na sebe ľanový efód. 28 Celý Izrael sprevádzal archu Hospodinovej zmluvy hlučne, za zvuku rohu, trúb a cimbalov, hrou na harfách a citarách. 29 Keď archa Hospodinovej zmluvy vošla do Dávidovho mesta, Saulova dcéra Míkal sa práve pozerala von oknom. Keď zbadala, ako kráľ Dávid poskakuje a tancuje, pohrdla ním v srdci.

1Krn 15, 1-29

Verš 17
Leviti ustanovili Hémana, Joelovho syna, a z jeho bratov Ásafa, syna Berechijovho, z Meráriovcov, svojich bratov Étana, Kúšajaovho syna,
1Krn 6:33 - Ich bratia leviti boli určení na rozličnú službu v príbytku Božieho domu.
1Krn 6:39 - Toto sú ich sídla pri stanových príbytkoch na ich území: Losovaním pripadli kehátovskému rodu Áronovcov:
1Krn 6:44 - Ášan s príslušnými pastvinami, Bét-Šemeš s príslušnými pastvinami.

Verš 2
a vyhlásil: Nikto nesmie nosiť Božiu archu, iba leviti. Ich si totiž vyvolil Hospodin, aby ju nosili a vykonávali pri nej službu navždy.
Nm 4:15 - Keď Áron a jeho synovia dokončia balenie svätyne a všetkého jej náradia a keď sa tábor pohne, prídu Kehátovci, aby to odniesli. Nesmú sa však dotknúť posvätných predmetov, aby nezomreli. To bude povinnosť Kehátovcov pri stane stretávania.

Verš 4
Nato zvolal Dávid Áronovcov a levitov:
1Krn 6:1 - Synovia Léviho: Geršóm, Kehát, Merári.

Verš 29
Keď archa Hospodinovej zmluvy vošla do Dávidovho mesta, Saulova dcéra Míkal sa práve pozerala von oknom. Keď zbadala, ako kráľ Dávid poskakuje a tancuje, pohrdla ním v srdci.
2Sam 6:16 - Keď Hospodinova archa vstupovala do Dávidovho mesta, Saulova dcéra Míkal sa pozerala z okna. Keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Hospodinom, opovrhla ním v srdci.

Verš 15
Leviti niesli Božiu archu, ako prikázal Mojžiš, podľa Hospodinovho slova: so žrďami na pleciach.
Ex 25:14 - Žrde zastrčíš do krúžkov po bokoch archy, aby sa pomocou nich dala nosiť.
Nm 4:15 - Keď Áron a jeho synovia dokončia balenie svätyne a všetkého jej náradia a keď sa tábor pohne, prídu Kehátovci, aby to odniesli. Nesmú sa však dotknúť posvätných predmetov, aby nezomreli. To bude povinnosť Kehátovcov pri stane stretávania.
Nm 7:9 - Kehátovcom nedal nič, lebo oni sa starali o sväté veci, ktoré mali nosiť na pleciach.

1Krn 15,1 - Kráľovské obydlie, ktoré si postavil Dávid, malo teda viac domov. Nádherný kráľovský palác postavil až neskoršie Šalamún. – Pre archu zmluvy postavil Dávid nový stan. Starý, v ktorom boli asi ešte aj niektoré súčiastky z Mojžišovho stánku, bol v Gabaone (porov. 1 Kr 3,4).

1Krn 15,11 - O Sadokovi porov. 6,38; 2 Sam 8,17. O Abiatarovi 1 Sam 22,20; 1 Kr 2,26.

1Krn 15,12 - O posvätení porov. Ex 19,10.15; Joz 3,5; 7,13; 1 Sam 16,5.

1Krn 15,13 - Pán potrestal Izraelitov, keď usmrtil Ozu, 13,9 n.

1Krn 15,20 - Preklad "na harfe pre dievčenský hlas" je neistý. Podobne "na citarách viedli hlboký hlas".

1Krn 15,25-29 - Porov. 2 Sam 6,12–16; pozri i poznámky k tejto stati.