výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 10, 1-14

1 Filištínci bojovali proti Izraelu. Izraeliti sa dali pred Filištíncami na útek a ranení popadali na vrchu Gilbóa. 2 Filištínci pátrali po Saulovi a po jeho synoch a zabili mu synov Jonatána, Abínadaba a Malkíšuu. 3 Keď sa vyostril útok proti Saulovi, prekvapili ho lukostrelci a zranili. 4 Vtedy prikázal Saul svojmu zbrojnošovi: Vytas meč a prebodni ma ním, aby ma títo neobrezanci, až prídu, nezneuctili. Zbrojnoš sa však zdráhal, lebo sa veľmi bál. Nato sa meča chopil Saul a nabodol sa naň. 5 Keď jeho zbrojnoš videl, že Saul je mŕtvy, nabodol sa na meč aj on a zomrel. 6 Zahynul Saul, jeho traja synovia, celý jeho dom; zahynuli súčasne. 7 Keď všetci Izraeliti, čo bývali v údolí, videli, že bojovníci utekajú a že zahynul Saul a jeho synovia, opustili svoje mestá a ušli. Nato prišli Filištínci a usadili sa v nich. 8 Na druhý deň prišli Filištínci obrať pobitých a našli Saula i jeho synov, padlých na vrchu Gilbóa. 9 Vyzliekli ho, vzali jeho hlavu i výzbroj a dali kolovať po filištínskej krajine, aby s novinou oboznámili svoje modly a ľud. 10 Jeho výzbroj uložili v dome svojho boha a jeho lebku nastokli v dome Dágonovom. 11 Keď všetci obyvatelia Jábeš-Gileádu počuli, čo všetko urobili Filištínci Saulovi, 12 pobrali sa všetci odvážni, vzali mŕtve telo Saula i jeho synov a preniesli ich do Jábeša. Ich pozostatky pochovali v Jábeši pod cerom a postili sa sedem dní. 13 Tak skonal Saul pre svoju nevernosť voči Hospodinovi, lebo nezachovával jeho slovo, a aj preto, že sa domáhal rady u ducha zosnulého. 14 Keďže nehľadal radu u Hospodina, vydal ho na smrť a kráľovstvo previedol na Izajovho syna Dávida.

1Krn 10, 1-14

Verš 10
Jeho výzbroj uložili v dome svojho boha a jeho lebku nastokli v dome Dágonovom.
1Sam 31:10 - Jeho výzbroj uložili v Aštartinom chráme a jeho mŕtve telo zavesili na hradby Bét-Šeánu.

Verš 13
Tak skonal Saul pre svoju nevernosť voči Hospodinovi, lebo nezachovával jeho slovo, a aj preto, že sa domáhal rady u ducha zosnulého.
1Sam 28:8 - Saul sa prestrojil, obliekol si iné šaty, odišiel spolu s dvoma mužmi a v noci prišli k tej žene. Povedal jej: Vešti mi pomocou ducha mŕtveho. Vyvolaj mi sem toho, koho ti označím.

1Krn 10,1-12 - Tieto verše sa skoro doslovne zrovnávajú s 1 Sam 31,1–13. Pozri poznámky k tej stati. Tam je tiež opísané, čo sa stalo so Šaulovým telom. Podľa 1 Sam 31,13 pochovali kosti Šaula a jeho synov pod tamariškou.