výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 23, 1-32

1 Keď Dávid zostarol a mnoho prežil, ustanovil svojho syna Šalamúna za kráľa nad Izraelom. 2 Zhromaždil všetkých izraelských hodnostárov, kňazov a levitov. 3 Spočítali levitov od tridsaťročných nahor. Ich počet bol tridsaťosemtisíc mužov. 4 Dávid povedal: Z nich som poveril riadením služby Hospodinovho domu dvadsaťštyritisíc, úradníkov a sudcov šesťtisíc, 5 vrátnikov štyritisíc a spevákov štyritisíc, tí mali chváliť Hospodina a hrať na nástrojoch, ktoré som zhotovil. 6 Dávid ich zadelil do tried podľa Léviho synov: Geršóna, Keháta a Meráriho. 7 Ku Geršónovcom patrili: Laedán a Šimei. 8 Synovia Laedánovi: predák Jechíel, Zétam a Joel, traja. 9 Synovia Šimeiho: Šelomót, Chazíel a Háran, traja. Tí boli predákmi Laedánových rodín. 10 Synovia Šimeiho: Jachat, Zíza, Jeúš a Bería. To boli štyria synovia Šimeiho. 11 Jachat bol predákom, Zíza druhým, Jeúš a Bería neoplývali synmi, takže tvorili jednu rodinu, jednu triedu. 12 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Hebron a Uzzíel, štyria. 13 Synovia Amrámovi: Áron a Mojžiš. Áron mal i so svojimi synmi za úlohu udržiavať neprestajne v posvätnom stave veľsvätyňu, páliť tymian pred Hospodinom, posluhovať mu a v jeho mene stále požehnávať. 14 Synovia Božieho muža Mojžiša boli pripočítaní ku kmeňu Lévi. 15 Synovia Mojžišovi boli Geršóm a Elíezer. 16 Synom Geršóma bol predák Šebúel. 17 Synom Elíezera bol predák Rechabja. Iných synov Elíezer nemal, zato Rechabja ich mal veľa. 18 Syn Jishárov: predák Šelomít. 19 Synovia Hebronovi: predák Jerija, druhý Amarja, tretí Jachazíel, štvrtý Jekameám. 20 Synovia Uzzíela: predák Míka, druhý Jiššija. 21 Synovia Meráriho: Machli a Múši. Synovia Machliho: Eleazár a Kíš. 22 Eleazár zomrel bez synov, mal iba dcéry. Tie si pobrali Kíšovci, ich príbuzní. 23 Synovia Múšiho: Machli, Éder, Jeremót, traja. 24 To boli synovia Léviho podľa jednotlivých rodín, rodinní predáci, ako boli zaradení v mennom zozname ich príslušníkov, zamestnaných v službe domu Hospodina od dvadsaťročných nahor. 25 Dávid totiž povedal: Hospodin, Boh Izraela, dožičil svojmu ľudu mier a natrvalo sa usídlil v Jeruzaleme. 26 Leviti už nemusia nosiť príbytok a rôzne predmety k jeho službe. 27 Podľa posledných úprav Dávida sa totiž do stavu levitov započítavali iba dvadsaťroční a starší. 28 Ich povinnosťou bude pomáhať Áronovcom v službe Hospodinovho domu, dozerať na nádvoria, na komory, udržiavať čistotu všetkého svätého, dohliadať na bohoslužobné úkony v chráme, 29 ďalej starať sa o predkladané chleby, o jemnú múku, o pokrmovú obetu, o nekvasené placky, o panvicu, o miesenie cesta a o rôzne duté a dĺžkové miery. 30 Každé ráno majú nastúpiť na oslavu a chválu Hospodina, podobne večer, 31 na každé prinášanie spaľovaných obiet pre Hospodina, a to cez soboty, na novmesiace a na sviatky v takom počte, ako to požaduje predpis o obetách. Majú ustavične slúžiť pred Hospodinom, 32 starať sa o službu v stane stretávania, ako i vo svätyni, a obsluhovať svojich bratov Áronovcov pri službe v Hospodinovom dome.

1Krn 23, 1-32

Verš 13
Synovia Amrámovi: Áron a Mojžiš. Áron mal i so svojimi synmi za úlohu udržiavať neprestajne v posvätnom stave veľsvätyňu, páliť tymian pred Hospodinom, posluhovať mu a v jeho mene stále požehnávať.
Ex 6:20 - Amrám si vzal sa ženu Jókebed, svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil stotridsaťsedem rokov.
Ex 28:1 - Prikáž, aby z Izraelitov predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nádab, Abíhu, Eleazár a Ítamar.
Heb 5:4 - A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho povolá Boh ako Árona.

Verš 15
Synovia Mojžišovi boli Geršóm a Elíezer.
Ex 2:22 - Porodila mu syna a dal mu meno Geršóm. Povedal totiž: Stal som sa prisťahovalcom v cudzej krajine.
Ex 18:3 - a s ňou aj oboch synov. Jeden z nich sa volal Geršóm, lebo Mojžiš povedal: Som hosťom v cudzej krajine.

1Krn 23,3 - Tieto výsledky pochádzajú zo staršieho sčítania, keď leviti začínali službu len v 30. roku svojho veku, pozri Nm 4,2 n. V časoch Dávida konali službu už od 20. roku; pozri verše 24 a 27.

1Krn 23,4 - Verše 4–5 sú slová Dávidove, ktorými roztrieďuje levitov, preto hovorí v prvej osobe. Menoslov tried je nižšie v hlave 24.

1Krn 23,27 - Verš 27 je len poznámka, ktorá vysvetľuje, že Dávid rozšíril počet službukonajúcich levitov, lebo pribral do služby aj 20–30-ročných. Pri chráme ich bolo treba viac, ale zato táto služba bola ľahšia ako pri prenášaní svätostánku a jeho náradia na púšti, preto ju mohli konať aj mladší leviti.

1Krn 23,28 - Verš 28 pokračuje Dávidove slová. Pod izbami rozumej miestnosti popristavované okolo chrámu.

1Krn 23,29 - O predkladných chleboch pozri Lv 24,8; 7,12–14; 8,26. – O obete múčnej Lv 2,1. – O nekvasených posúchoch Lv 2,4; na panviciach sa piekli koláče; porov. Lv 2,5; 7,9. – O mierach pozri Ex 29,40; Lv 19,35. – Všetky tieto veci boli potrebné k bohoslužbe. K obetiam potrebné veci bolo treba merať a vážiť; to bola povinnosť levitov.

1Krn 23,30 - Verše 30 n. hovoria o posvätnom speve.