výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 23, 1-32

1 Keď Dávid zostarel a nasýtil sa vekom, ustanovil svojho syna Šalamúna za kráľa nad Izraelom. 2 Zhromaždil všetkých izraelských hodnostárov, kňazov a levítov. 3 Keď boli sčítaní levíti od tridsaťročných nahor, počet príslušníkov podľa ich hláv bol tridsaťosemtisíc mužov, Dávid povedal: 4 Z týchto som poveril vedením služby pri dome Hospodinovom dvadsaťštyritisíc, za úradníkov a sudcov šesť tisíc, 5 štyritisíc za vrátnikov a štyritisíc za tých, ktorí budú chváliť Hospodina na nástrojoch, ktoré som zhotovil na chválospev. 6 Potom ich Dávid rozdelil na oddelenia podľa Lévího synov: Géršóna, Keháta a Merárího. 7 Ku Géršónovcom patrili: Laedán a Šimeí. 8 Synovia Laedánovi: predák Jechíél, ďalej Zétám a Jóél, traja. 9 Synovia Šimeího: Šelómít, Chazíél a Hárán, traja. Títo boli predákmi rodín Laedánových. 10 Synovia Šimeího: Jachat, Zíza, Jeúš a Bería. To boli štyria synovia Šimeího. 11 Jachat bol predákom, Zíza druhým, Jeúš a Bería nemali veľa synov, takže tvorili jednu rodinu, jednu triedu. 12 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíél, štyria. 13 Synovia Amrámovi: Áron a Mojžiš. Áron bol však oddelený, aby on i jeho synovia posväcovali veľsvätyňu naveky, aby kadievali pred Hospodinom, slúžili Mu a v Jeho mene požehnávali naveky. 14 Synovia Mojžiša, muža Božieho, boli však pripočítaní ku kmeňu Lévího. 15 Synovia Mojžišovi boli: Géršóm a Elíezer. 16 Potomstvo Géršóma: predák Šebúél. 17 Potomstvo Elíezerovo: predák Rechabja; iných synov Elíezer nemal. Rechabjových synov bolo veľmi mnoho. 18 Synovia Jishárovi: Šelomít, predák. 19 Synovia Chebrónovi: Jerija, predák, Amarja druhý, Jachazíél tretí, Jekameám štvrtý. 20 Synovia Uzzíélovi: Mícha predák, Jiššija druhý. 21 Synovia Merárího: Machlí a Múší. Synovia Machlího: Eleázár a Kíš. 22 Keď zomrel Eleazár, nezanechal po sebe synov, ale len dcéry; tie si pobrali synovia Kíšovi, ich príbuzní. 23 Synovia Múšího: Machlí, Éder a Jerémót, traja. 24 To boli synovia Lévího podľa ich rodín, rodinní predáci, ako boli spočítaní podľa počtu mien, podľa ich príslušníkov, zamestnaní v službe domu Hospodinovho, od dvadsaťročných vyššie. 25 Lebo Dávid povedal: Hospodin, Boh Izraela, zabezpečil svojmu ľudu mier a usídlil sa naveky v Jeruzaleme. 26 Ani levíti nemusia viac nosiť príbytok a všetko náčinie k jeho službe. 27 Podľa neskorších Dávidových pokynov boli totiž zahrnutí do počtu levítov iba dvadsaťroční a starší - 28 ale ich miesto bude po ruke Áronových synov v službe pri Hospodinovom dome: dozerať na nádvoria, komory, očisťovanie všetkého svätého a na služobné úkony v dome Božom; 29 starať sa o predložené chleby, jemnú múku, pokrmovú obeť, nekvasené placky, panvicu, miesenie cesta a o všetky duté a dĺžkové miery. 30 Každé ráno majú pristúpiť, vzdať vďaku a chválu Hospodinovi; takisto večer; 31 i pri každom obetovaní zápalov pre Hospodina: v dni sviatočného odpočinku v novmesiacoch a na sviatky podľa počtu, ako to vyžadoval zákon; to bolo ich stálou povinnosťou pred Hospodinom. 32 Majú sa starať o obsluhu svätostánku, obsluhu svätyne a o obsluhu synov Áronových, svojich bratov, pri službe v dome Hospodinovom.

1Krn 23, 1-32

Verš 13
Synovia Amrámovi: Áron a Mojžiš. Áron bol však oddelený, aby on i jeho synovia posväcovali veľsvätyňu naveky, aby kadievali pred Hospodinom, slúžili Mu a v Jeho mene požehnávali naveky.
Ex 6:20 - Amrám si vzal za manželku Jóchebed, svoju tetu, a tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil stotridsaťsedem rokov.
Ex 28:1 - Privolaj k sebe spomedzi Izraelcov svojho brata Árona i s jeho synmi, aby mi konali kňazskú službu: Áron, Nádáb, Abíhú, Eleázár a Itámár, synovia Áronovi.
Heb 5:4 - A nikto si nemôže sám vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal ako aj Árona.

Verš 15
Synovia Mojžišovi boli: Géršóm a Elíezer.
Ex 2:22 - Tá porodila syna a on mu dal meno Géršóm, lebo povedal: Cudzincom som bol v cudzej krajine.
Ex 18:3 - i jej dvoch synov; jeden sa volal Géršóm, lebo povedal: Cudzincom som bol v cudzej krajine;

1Krn 23,3 - Tieto výsledky pochádzajú zo staršieho sčítania, keď leviti začínali službu len v 30. roku svojho veku, pozri Nm 4,2 n. V časoch Dávida konali službu už od 20. roku; pozri verše 24 a 27.

1Krn 23,4 - Verše 4–5 sú slová Dávidove, ktorými roztrieďuje levitov, preto hovorí v prvej osobe. Menoslov tried je nižšie v hlave 24.

1Krn 23,27 - Verš 27 je len poznámka, ktorá vysvetľuje, že Dávid rozšíril počet službukonajúcich levitov, lebo pribral do služby aj 20–30-ročných. Pri chráme ich bolo treba viac, ale zato táto služba bola ľahšia ako pri prenášaní svätostánku a jeho náradia na púšti, preto ju mohli konať aj mladší leviti.

1Krn 23,28 - Verš 28 pokračuje Dávidove slová. Pod izbami rozumej miestnosti popristavované okolo chrámu.

1Krn 23,29 - O predkladných chleboch pozri Lv 24,8; 7,12–14; 8,26. – O obete múčnej Lv 2,1. – O nekvasených posúchoch Lv 2,4; na panviciach sa piekli koláče; porov. Lv 2,5; 7,9. – O mierach pozri Ex 29,40; Lv 19,35. – Všetky tieto veci boli potrebné k bohoslužbe. K obetiam potrebné veci bolo treba merať a vážiť; to bola povinnosť levitov.

1Krn 23,30 - Verše 30 n. hovoria o posvätnom speve.