výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 9, 1-44

1 Všetci Izraelci boli zaznačení do rodového zoznamu, a hľa, zapísaní sú v Knihe izraelských a judských kráľov. Pre svoju nevernosť boli odvlečení do Babylonie. 2 Prvotní obyvatelia, ktorí bývali vo svojom vlastníctve, vo svojich mestách, boli: Izraelci, kňazi, levíti a chrámoví nevoľníci. 3 V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdejcov, Benjamíncov, Efrajimcov a Menaššeovcov. 4 Útaj, syn Amíhúda, syna Omrího, syna Imrího, syna Báního, zo synov Pereca, syna Júdovho. 5 Zo Šilóncov: prvorodenec Asája a jeho synovia. 6 Zo Zerachovcov: Jeúél a ich bratia, šesťstodeväťdesiat. 7 Z Benjamíncov: Sallú, syn Mešulláma, syna Hodavju, syna Hasenuovho, 8 ďalej Jibnejá, syn Jeróchámov, Élá, syn Uzzího, syna Michrího, Mešullám, syn Šefatju, syna Reúéla, syna Jibnijovho, 9 a ich bratia podľa ich rodov: deväťstopäťdesiatšesť. Všetci títo mužovia boli predákmi svojich rodín. 10 Z kňazov: Jedaja, Jehójáríb, Jáchín, 11 Azarja, syn Chilkíju, syna Mešulláma, syna Cádóka, syna Merájóta, syna Achítúba, predstaveného domu Božieho. 12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchura, syna Malkijovho, Maasaj, syn Adíéla, syna Jachzéru, syna Mešulláma, syna Mešillémíta, syna Immérovho. 13 Ich bratia, predáci rodín, spolu tisícsedemstošesťdesiat, mužovia schopní výkonu služby v Božom dome. 14 Z levítov Šemaja, syn Chaššúba, syna Azríkáma, syna Chašabju z Meráríovcov, 15 Bakbakar, Chereš, Gálál, Mattanja, syn Míchu, syna Zichrího, syna Ásáfovho, 16 Obadja, syn Šemaju, syna Gálála, syna Jédútúnovho, Berechja, syn Ásu, syna Elkánovho, ktorý býval v dedinách netófátskych. 17 Vrátnici: Šallúm, Akkúb, Talmón, Achímán a jeho bratia. Predákom bol Šallúm. 18 Doposiaľ strážil v kráľovskej bráne na východe. Oni sú vrátnikmi z tábora levítov. 19 Šallúm, syn Kórého, syna Ebjásáfa, syna Kórachovho, a bratia z jeho rodiny, Kórachovci boli ustanovení na výkon služby ako strážcovia prahov stánku. Ich otcovia boli nad táborom Hospodinovým ako strážcovia vchodu. 20 Pinchás, syn Eleázárov, bol kedysi predtým ich predstaveným. Hospodin bol s ním. 21 Zecharja, syn Mešelemjov, bol vrátnikom pri vchode do svätostánku. 22 Všetkých, ktorí boli vybratí za vrátnikov pri prahoch, bolo dvestodvanásť. Do zoznamu boli zapísaní vo svojich osadách. Dávid a videc Samuel ich dosadili pre ich spoľahlivosť. 23 Oni a ich synovia držali stráž nad bránami domu Hospodinovho, stanového príbytku. 24 Na štyri strany boli vrátnici: na východ, západ, sever a juh. 25 Ich bratia, bývajúci v osadách, mali prichádzať z času na čas na sedem dní s nimi, 26 pretože títo štyria hlavní vrátnici boli stále zaujatí povinnosťou. Tí boli levíti. Im zverili komory a pokladnicu domu Božieho. 27 Nocúvali v okolí domu Božieho, pretože im bola zverená stráž a každé ráno museli otvárať. 28 Niektorí z nich boli ustanovení nad bohoslužobným náčiním. Presne toľko ho totiž priniesli, koľko ho odniesli. 29 Iní z nich boli zasa ustanovení nad nádobami a nad rôznym posvätným náradím, nad jemnou múkou, vínom, olejom, nad kadidlom a nad vonnými balzamami. 30 Niektorí z kňazstva pripravovali masti na vonné balzamy. 31 Mattitja, jeden z levítov, prvorodenec Kórachovca Šallúma, mal na starosti výrobu pečiva. 32 Niektorí Kehátovci, ich bratia, boli ustanovení nad prípravou predkladaných chlebov pre každý deň sviatočného odpočinku. 33 Toto sú speváci, predáci levítskych rodín. Bývali v komorách, oslobodení od iných povinností, lebo vo dne i v noci boli zaťažení prácou. 34 Boli rodinnými predákmi levítov podľa svojich rodov, a ako predáci bývali v Jeruzaleme. 35 V Gibeóne bývali: otec Gibeóna Jeíél - meno jeho ženy bolo Maachá, 36 jeho prvorodený syn Abdón, ďalej Cúr, Kíš, Baal, Nér, Nádáb, 37 Gedór, Achjó, Zacharja a Miklót. 38 Miklót splodil Šimeáma. Oni tiež bývali pri svojich bratoch v Jeruzaleme oproti svojim bratom. 39 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Saula, Saul splodil Jonatána, Malkíšúu, Abínádába a Ešbaala. 40 Jonatánov syn bol Meríbaal a Meríbaal splodil Míchu. 41 Synovia Míchovi: Pítón, Melech, Tachréa a Ácház. 42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Azmáveta a Zimrího. Zimrí splodil Mócu. 43 Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel. 44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azríkám, Bóchrú, Jišmáél, Šearja, Óbadja a Chánán. Toto boli synovia Ácélovi.

1Krn 9, 1-44

1Krn 9,1 - O Knihe izraelských a júdskych kráľov pozri úvod ku Knihám kroník.

1Krn 9,2 - Je tu reč o tých Izraelitoch laikoch, kňazoch, levitoch a chrámových otrokoch, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Porov. Neh 11,3–21.

1Krn 9,3 - Efraimci a Manassesovci nebývali pred zajatím v Jeruzaleme. Nevieme, ako sa ta dostali po zajatí.

1Krn 9,5 - Sela bol tiež syn Júdov (porov. 2,3).

1Krn 9,18 - Cez Kráľovskú bránu vchádzal kráľ do chrámového nádvoria. Meno brány ostalo aj po zajatí, hoci vtedy v Jeruzaleme už nebolo kráľa. Porov. 2 Kr 16,18; Ez 46,1 n. – Až do dneška – v dobe zostavovateľa, teda po návrate zo zajatia babylonského.

1Krn 9,19-21 - Spomína sa "stánok", "Pánov tábor", "stánok zhromaždenia", lebo je reč o časoch, keď ešte nebol postavený chrám.

1Krn 9,32 - Porov. Lv 24,5–9.

1Krn 9,33 - Verš nám podáva len nadpis menoslovu spevákov. Sám menoslov sa stratil.

1Krn 9,35 - Verše 35–44 obsahujú rodokmeň Šaulov, porov. 8,29–38.

1Krn 9,38 - Pozri pozn. k 8,32.