výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 7, 1-40

1 Synovia Jissáchárovi: Tóla, Púa, Jášúb a Šimróm, štyria. 2 Synovia Tólovi: Uzzí, Refaja, Jéríél, Jachmaj, Jibsám a Samuel - predáci tólovských rodín, udatní muži podľa svojich rodov. Ich počet za Dávidových čias vykazoval dvadsaťdvatisíc šesťsto. 3 Syn Uzzího: Jizrachja. Synovia Jizrachjovi: Mícháél, Óbádja, Jóél a Jiššija, piati, samí predáci. 4 K nim patrili podľa svojho pôvodu, podľa svojich rodín vojenské bojové čaty: tridsaťšesťtisíc mužov. Mali totiž mnoho žien a detí. 5 Ich bratov zo všetkých jissáchárovských čeľadí, udatných mužov zaznamenaných do rodových zoznamov, spočítali celkove osemdesiatsedemtisíc. 6 Synovia Benjamínovi: Bela, Becher a Jedíaél, traja. 7 Synovia Belovi: Ecbón, Uzzí, Uzzíél, Jerímót a Írí, päť rodových predákov, udatných mužov. Do rodových zoznamov ich bolo zaznamenaných dvadsaťdvatisíc tridsaťštyri. 8 Synovia Becherovi: Zemíra, Jóáš, Elíezer, Eljóénaj, Omrí, Jerémót, Abija, Anatót a Álemet. Tí všetci sú Becherovými synmi. 9 Predákov rodín a udatných mužov, zaznačených do rodových zoznamov, bolo dvadsaťdvatisíc dvesto. 10 Synovia Jedíaélovi: Bilhán. Synovia Bilhánovi: Jeúš, Benjamín, Ehúd, Kenaana, Zétán, Taršíš a Achíšachar. 11 Títo všetci sú synovia Jedíaélovi, predáci rodín, udatní mužovia, sedemnásťtisíc dvesto schopných vychádzať s vojskom do boja. 12 Šuppím a Chuppím boli synovia Írovi. Chuším bol syn Achérov. 13 Synovia Naftálího: Jachaciél, Gúní, Jécer a Šallum, vnukovia Bilhy. 14 Syn Menaššeho: Asríél, ktorého porodila jeho sýrska vedľajšia žena. Porodila Gileádovho otca Máchíra. 15 Máchír vzal pre Chuppíma a Šuppíma ženy. Jeho sestra sa volala Maacha. Meno druhého je Celofchád, a Celofchád mal dcéry. 16 Maacha, Máchírova žena, porodila syna a dala mu meno Pereš. Jeho brat sa volal Šereš. Jeho synovia boli: Úlám a Rekem. 17 Syn Úlámov: Bedán. To sú synovia Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššeho. 18 Jeho sestra Mólechet porodila Išhóda, Abíézera a Machlu. 19 Synovia Šemídovi: Achján, Šechem, Likchi a Aníám. 20 Synovia Efrajimovi: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleáda, jeho syn Tachat, 21 jeho syn Zábád, jeho syn Šutelach, Ézer a Eleád. Zabili ich však gatskí mužovia, domorodci v tej krajine, lebo zostúpili, aby ich obrali o stáda. 22 Ich otec Efrajim smútil mnoho dní; bratia ho prišli potešiť. 23 Nato vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna. Dal mu meno Bería, pretože sa to stalo za nešťastia v jeho dome. 24 Jeho dcéra Šeera vybudovala Dolný a Horný Bét-Chórón a Uzén-Šeeru. 25 Jeho syn bol Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Laedán, jeho syn Ammíhúd, jeho syn Elíšáma, 27 jeho syn Nún, jeho syn Józua. 28 Ich majetkom a bydliskami boli: Bétel a jeho dediny, na východe Naarán, na západe Gezer a jeho dediny, Síchem a jeho dediny až po Ajju a jej dediny. 29 Menaššeovcom patril Bétšeán a jeho dediny, Taanach a jeho dediny, Megiddó a jeho dediny, Dór a jeho dediny. V týchto bývali potomkovia Jozefa, syna Izraelovho. 30 Synovia Ášérovi: Jimná, Jíšvá, Jišví a Bería. Serach bola ich sestrou. 31 Synovia Beríovi: Cheber a Malkiél, ktorý bol otcom Birzajitovým. 32 Cheber splodil Jafléta, Šóméra, Chótáma a Šúu, ich sestru. 33 Synovia Jaflétovi: Pásach, Bimhál a Ašvát. To boli synovia Jaflétovi. 34 Synovia Šemerovi: Achí, Rohga, Jechubba a Aram. 35 Synovia jeho brata Hélema: Cófach, Jimna, Šéleš a Ámal. 36 Synovia Cófachovi: Súach, Charnefer, Šúal, Bérí, Jimra, 37 Becer, Hód, Šammá, Šilšá, Jitrán a Beérá. 38 Synovia Jeterovi: Jefunne, Pispá a Árach. 39 Synovia Ullovi: Árach, Channíél a Ricja. 40 Tí všetci boli synovia Ášérovi, predáci rodín, vyberaní udatní hrdinovia, popredné kniežatá. Pri zaznačení do rodových zoznamov na vojenskú službu ich počet bol dvadsaťšesťtisíc mužov.

1Krn 7, 1-40

Verš 1
Synovia Jissáchárovi: Tóla, Púa, Jášúb a Šimróm, štyria.
Gn 46:13 - Synovia Jissáchárovi: Tóla, Puvvá, Jášúb a Šimrón.
Nm 26:23 - Jissáchárovci podľa svojich čeľadí: podľa Tóláa tóláovská čeľaď, podľa Púvu púvovská čeľaď,

Verš 20
Synovia Efrajimovi: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleáda, jeho syn Tachat,
Nm 26:35 - To boli Efrajimovci podľa svojich čeľadí: podľa Šútelacha šútelachovská čeľaď, podľa Bechera becherovská čeľaď, podľa Tachana tachanovská čeľaď.

Verš 30
Synovia Ášérovi: Jimná, Jíšvá, Jišví a Bería. Serach bola ich sestrou.
Gn 46:17 - Synovia Ašérovi: Jimná, Jišvá, Jišví, Bería a ich sestra Serach. Synovia Béríovi: Cheber a Malkiél.
Nm 26:44 - Ašérovci podľa svojich čeľadí boli: podľa Jimnu jimnovská čeľaď, podľa Jišvího jišvíovská čeľaď, podľa Beríu beríovská čeľaď.

Verš 6
Synovia Benjamínovi: Bela, Becher a Jedíaél, traja.
Gn 46:21 - Synovia Benjamínovi: Bela, Becher, Ašbél, Gérá, Naamán, Échí, Róš, Muppím, Chuppím a Ard.
Nm 26:38 - Benjamínci podľa svojich čeľadí: podľa Belu belovská čeľaď, podľa Ašbéla ašbélovská čeľaď, podľa Achíráma achírámovská čeľaď,
1Krn 8:1 - Benjamín splodil svojho prvorodeného Belu, Ašbéla druhého, Achracha tretieho,

Verš 28
Ich majetkom a bydliskami boli: Bétel a jeho dediny, na východe Naarán, na západe Gezer a jeho dediny, Síchem a jeho dediny až po Ajju a jej dediny.
Joz 16:1 - Vylosovaný podiel Jozefových potomkov siahal od Jordánu pri Jerichu na východ od jerišských vôd na púšť, ktorá stúpa od Jericha na pohorie k Bételu.

1Krn 7,2 - O sčítaní ľudu za čias Dávida pozri 2 Sam hl. 24; porov. 1 Krn 21,1–27.

1Krn 7,5 - Po rodokmeni Isachara by mal nasledovať rodokmeň Zabulona, ten však chýba. Podobne po rodokmeni Benjamínovcov chýba rodokmeň Danovcov, ak je len meno Hasim vo v. 12 nie zvyškom tohto rodokmeňa; porov. Gn 46,23 a Nm 26,42.

1Krn 7,14-15 - Osnova je v týchto veršoch kusá a chybná. 15. verš prekladáme podľa osnovy Hummelauera.

1Krn 7,21 - Výpravu, o ktorej je tu reč, podnikli Efraimci ešte za života svojho otca z Egypta.

1Krn 7,23 - Meno Beria (presnejšie prepísané: Berááh) znamená "v nešťastí".

1Krn 7,28 - Noran pozri Joz 16,7.