výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 6, 1-66

1 Synovia Lévího: Géršóm, Kehát a Merárí. 2 Toto sú mená Géršómových synov: Libní a Šimeí. 3 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíél. 4 Synovia Merárího: Machlí a Muší. Toto sú lévíjské čeľade podľa ich rodín: 5 Geršómov syn Libní a jeho syn Jachat, jeho syn Zimma, 6 jeho syn Jóách, jeho syn Iddó, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj. 7 Synovia Kehátovi: jeho syn Ammínádáb, jeho syn Kórach, jeho syn Assír, 8 jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásáf, jeho syn Assír, 9 jeho syn Tachat, jeho syn Uriél, jeho syn Uzja, jeho syn Saul. 10 Synovia Elkánovi: Amásaj a Achímót, 11 jeho syn Elkána, jeho syn Cófaj, jeho syn Nachat, 12 jeho syn Eliáb, jeho syn Jeróchám, jeho syn Elkáná, jeho syn Samuel. 13 Synovia Samuelovi: prvorodenec Jóél a druhý Abija. 14 Synovia Merárího: Machlí, jeho syn Libní, jeho syn Šimeí, jeho syn Uzza, 15 jeho syn Šimea, jeho syn Chagija, jeho syn Asája. 16 Týchto ustanovil Dávid viesť spev v dome Hospodinovom, odkedy tam spočinula truhla. 17 Pri speve konali službu pred príbytkom svätostánku, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme dom Hospodinov. Nastupovali do služby podľa svojho poriadku. 18 Títo a ich synovia zastávali službu: Zo synov Kehátových: spevák Hémán, syn Jóéla, syna Samuela, 19 syna Elkánu, syna Jeróchána, syna Elíéla, syna Tóacha, 20 syna Cúfa, syna Elkánu, syna Machata, syna Amásája, 21 syna Elkánu, syna Jóéla, syna Azarju, syna Cefanju, 22 syna Tachata, syna Assíra, syna Ebjásáfa, syna Kóracha, 23 syna Jishára, syna Keháta, syna Lévího, syna Izraelovho. 24 Jeho brat Ásáf mu stál po pravici, Ásáf, syn Berachju, syna Šimeu, 25 syna Mícháéla, syna Baaséju, syna Malkiju, 26 syna Etního, syna Zeracha, syna Adáju, 27 syna Étána, syna Zimmu, syna Šimeího, 28 syna Jachata, syna Géršóma, syna Lévího. 29 Zo synov Merárího, ich bratov po ľavici: Étán, syn Kíšího, syna Abdího, syna Mallúchovho, 30 syna Chašabju, syna Amasju, syna Chilkiju, 31 syna Amcího, syna Báního, syna Šemera, 32 syna Machlího, syna Múšího, syna Merárího, syna Lévího. 33 Ich bratia, levíti, boli určení na všetku službu v príbytku domu Božieho. 34 Áron a jeho synovia kadievali na oltári pre zápalné obete a na kadidlovom oltári. Konali všetky úkony vo veľsvätyni, aby získali zmierenie pre Izrael tak, ako prikázal Boží služobník Mojžiš. 35 Toto sú synovia Áronovi: jeho syn Eleázár, jeho syn Pinchás, jeho syn Abíšúa, 36 jeho syn Bukkí, jeho syn Uzzí, jeho syn Zerachjá, 37 jeho syn Merájót, jeho syn Amarjá, jeho syn Achítúb, 38 jeho syn Cádók, jeho syn Achímaac. 39 Toto sú ich sídla podľa ich stanových príbytkov na ich území. Synom Áronovým čeľade Kehátovcov - na nich totiž padol lós - 40 dali Chebrón v Judsku a okolité pastviny. 41 No mestské pole a dediny dali Kálébovi, synovi Jefunneho. 42 Ďalej dali synom Áronovým útočištné mestá: Chebrón a Libnu s príslušnými pastvinami, 43 Chíléz s príslušnými pastvinami, 44 Ášan s príslušnými pastvinami, Bét-Šemeš s príslušnými pastvinami. 45 Z kmeňa Benjamínovho: Gebu s príslušnými pastvinami, Alemet s príslušnými pastvinami, Anátót s príslušnými pastvinami. Všetkých miest bolo trinásť podľa ich čeľadí. 46 Kehátovcom, ktorí ešte ostali z čeľade kmeňa, pripadlo lósom z polovice kmeňa Menašše desať miest. 47 Géršómovcom pripadlo pre ich čeľade z kmeňa Jissáchár, z kmeňa Ašér, z kmeňa Naftálí a z kmeňa Menašše v Bášáne trinásť miest. 48 Meráriovcom pripadlo pre ich čeľade z kmeňa Rúben, z kmeňa Gád a z kmeňa Zebulún lósom dvanásť miest. 49 Tak dali Izraelci Lévíjcom mestá s príslušnými pastvinami. 50 Tieto mestá, ktoré výslovne označili menom, pridelili lósom z kmeňa Júdejcov, z kmeňa Šimóncov, z kmeňa Benjamíncov. 51 Tým, čo boli z čeľade Kehátovcov, a ktorých mestá na ich území boli z kmeňa Efrajim, 52 dali útočištné mestá Síchem s príslušnými pastvinami v Efrajimskom pohorí, Gezer s príslušnými pastvinami, 53 Jokmeám s príslušnými pastvinami, Bét-Chórón s príslušnými pastvinami, 54 Ajjálón s príslušnými pastvinami, Gat-Rimmón s príslušnými pastvinami. 55 Z polovice kmeňa Menašše: Ánér s príslušnými pastvinami a Bileám s príslušnými pastvinami pre čeľaď ostatných Kehátovcov. 56 Géršómovcom z čeľadí polovice kmeňa Menašše pripadol: Gólán v Bášáne s príslušnými pastvinami a Aštárót s príslušnými pastvinami, 57 z kmeňa Jissáchár: Kedeš s príslušnými pastvinami, Dáberat s príslušnými pastvinami, 58 Rámót s príslušnými pastvinami, a Áném s príslušnými pastvinami; 59 z kmeňa Ášér: Mášál s príslušnými pastvinami, Abdón s príslušnými pastvinami, 60 Chúkók s príslušnými pastvinami a Rechób s príslušnými pastvinami, 61 z kmeňa Naftálí: Kedeš v Galilei s príslušnými pastvinami, Chammón s príslušnými pastvinami a Kirjátajim s príslušnými pastvinami. 62 Ostatným Meráríovcom pripadlo: z kmeňa Zebulún: Rimmónó s príslušnými pastvinami a Tábór s príslušnými pastvinami; 63 za Jordánom pri Jerichu, východne od Jordánu z kmeňa Rúben: Becer na púšti s príslušnými pastvinami, Jahca s príslušnými pastvinami, 64 Kedémót s príslušnými pastvinami a Méfaat s príslušnými pastvinami; 65 z kmeňa Gád: Rámót v Gileáde s príslušnými pastvinami, Machanajim s príslušnými pastvinami, 66 Chešbón s príslušnými pastvinami a Jazér s príslušnými pastvinami.

1Krn 6, 1-66

Verš 1
Synovia Lévího: Géršóm, Kehát a Merárí.
Gn 46:11 - Synovia Lévího: Géršón, Kehat a Merárí.
Ex 6:16 - Toto sú mená synov Lévího podľa svojich rodokmeňov; Géršón, Kehát a Merárí; Léví žil stotridsaťsedem rokov.
Nm 26:57 - Lévíjci spočítaní podľa čeľadí: podľa Geršóna geršónovská čeľaď, podľa Keháta kehátovská čeľaď, podľa Merárího meráríovská čeľaď.
1Krn 23:6 - Potom ich Dávid rozdelil na oddelenia podľa Lévího synov: Géršóna, Keháta a Merárího.

Verš 8
jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásáf, jeho syn Assír,
2Sam 8:17 - Cádók, syn Achitúbov, a Achímelech, syn Ebjátárov, boli kňazmi, a Serájá bol pisárom.
2Sam 15:27 - Potom kráľ povedal kňazovi Cádókovi: Pozri! Ty sa vráť v pokoji do mesta; tvoj syn Achimaac i Ebjátárov syn Jonatán, vaši dvaja synovia, nech idú s vami.

Verš 16
Týchto ustanovil Dávid viesť spev v dome Hospodinovom, odkedy tam spočinula truhla.
Ex 6:17 - Synovia Geršónovi: Libní a Šimeí podľa svojich čeľadí.

Verš 49
Tak dali Izraelci Lévíjcom mestá s príslušnými pastvinami.
Ex 30:7 - Na ňom bude Áron páliť kadidlovú obeť z vonných vecí každé ráno; keď upraví lampy, bude páliť.
Ex 30:10 - Raz do roka Áron nech vykoná na jeho rohoch obrad zmierenia krvou obete za hriech; raz do roka po všetky vaše pokolenia bude konať obrad zmierenia na ňom. Svätosväté je to Hospodinovi.
Nm 4:16 - Kňaz Eleázár, syn Áronov, bude mať na starosti: olej na osvetľovanie, voňavé kadidlo, ustavičnú obeť a olej na pomazávanie; bude mať dozor nad celým príbytkom a nad všetkým, čo je v ňom, nad svätyňou a jej zariadením.
Nm 7:10 - Potom kniežatá priniesli dary na posviacku oltára v deň, keď bol pomazaný. Keď kniežatá priniesli svoj obetný dar pred oltár,
Nm 18:1 - Hospodin povedal Áronovi: Ty, tvoji synovia i dom tvojho otca s tebou budete niesť vinu súvisiacu so svätyňou. Teda ty i tvoji synovia s tebou budete niesť vinu súvisiacu s vaším kňazstvom.

Verš 22
syna Tachata, syna Assíra, syna Ebjásáfa, syna Kóracha,
Ex 6:24 - Synovia Kórachovi: Asír, Elkána a Abiásáf; to sú čeľade Kórachovcov.

Verš 56
Géršómovcom z čeľadí polovice kmeňa Menašše pripadol: Gólán v Bášáne s príslušnými pastvinami a Aštárót s príslušnými pastvinami,
Joz 21:12 - Polia toho mesta i jeho dediny dali Jefunneho synovi Kálebovi do vlastníctva.

1Krn 6,1 - V LXX a vo Vulgáte 5,27 je 6,1. Rozdiel číslovaní trvá až po 6,66 hebr. = 6,81 Vulg.

1Krn 6,13 - Meno Samuelovho prvorodeného syna vypadlo. Volal sa Joel (1 Sam 8,2).

1Krn 6,16 - Archa zmluvy sa dostala na pokoj, keď ju doniesli do Jeruzalema (porov. 15,1 n.).

1Krn 6,39 - Zoznam kňazských a levitských miest pozri Joz 21,1 n.

1Krn 6,54 - Helon je Ajalon, pozri 1 Sam 14,31.

1Krn 6,55 - Miesto "Aner" čítaj "Tánach" (Taanach); porov. Joz 21,25. – Balám je Jeblaám (Joz 17,11), pozri pozn. k 2 Kr 9,27.