výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 1, 1-54

1 Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti vo svätostánku, v prvý deň druhého mesiaca druhého roku po ich vyjdení z Egypta: 2 Zistite počet celého zboru Izraelcov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien všetkých mužov, hlavu za hlavou, 3 od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli. Ty a Áron ich zaraďte do príslušných vojov. 4 Pritom nech je s vami jeden muž z každého kmeňa; ten nech je čelným mužom vo svojej rodine. 5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú stáť po boku: Za Rúbena Elícúr, syn Šedéúrov; 6 za Šimeóna Šelumíél, syn Cúríšaddájov; 7 za Júdu Nachšón, syn Ammínádábov; 8 za Jissáchára Netaneél, syn Cúárov; 9 za Zebulúna Eliáb, syn Chélónov. 10 Za Jozefových synov: za Efrajima Elíšáma, syn Ammíhúdov, za Menaššeho Gamlíél, syn Pedácúrov; 11 za Benjamína Abídán, syn Gideóního; 12 za Dána Achíezer, syn Ammíšaddajov; 13 za Ašéra Pagíél, syn Ochránov; 14 za Gáda Eljásáf, syn Deúélov; 15 za Naftálího Achíra, syn Énánov. 16 Títo boli povolaní za zbor; oni boli kniežatami svojich otcovských kmeňov, náčelníkmi tisícov Izraela. 17 Mojžiš a Áron si pribrali týchto mužov, ktorí boli podľa mena označení, 18 a v prvý deň druhého mesiaca zhromaždili celý zbor. Potom sa dávali zapísať podľa rodinnej príslušnosti, podľa čeľadí a rodín do počtu mien, od dvadsaťročných vyššie, hlava za hlavou 19 tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinajskej púšti. 20 Potomkov Rúbena, prvorodeného Izraela, ktorí po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeľadí a rodín boli zavedení do rodového zoznamu, všetkých bojaschopných vyše dvadsaťročných mužov 21 bolo za kmeň Rúben štyridsaťšesťtisíc päťsto spočítaných. 22 Šimeóncov, ich potomkov podľa ich čeľadí a rodín, tých, ktorí boli spočítaní, podľa počtu mien, hlava za hlavou, všetkých mužov od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 23 spočítaných za kmeň Šimeón bolo päťdesiatdeväťtisíc tristo. 24 Gádovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 25 spočítaných za kmeň Gád bolo štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat. 26 Júdovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 27 spočítaných za kmeň Júdu bolo sedemdesiatštyritisíc šesťsto. 28 Jissáchárovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 29 spočítaných za kmeň Jissáchár bolo päťdesiatštyritisíc štyristo. 30 Zebulúnovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 31 spočítaných za kmeň Zebulún bolo päťdesiatsedemtisíc štyristo. 32 Príslušníkov Jozefových kmeňov: Efrajimcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 33 spočítaných za kmeň Efrajim bolo štyridsaťtisíc päťsto. 34 Menaššeovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 35 spočítaných za kmeň Menašše bolo tridsaťdvatisíc dvesto. 36 Benjamíncov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 37 spočítaných za kmeň Benjamín bolo tridsaťpäťtisíc štyristo. 38 Dánovcov, ich potomkov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 39 spočítaných za kmeň Dán bolo šesťdesiatdvatisíc sedemsto. 40 Ašérovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 41 spočítaných za kmeň Ašér bolo štyridsaťjedentisíc päťsto. 42 Naftálíovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 43 spočítaných za kmeň Naftálí bolo päťdesiattritisíc štyristo. 44 Títo sú spočítaní, ktorých spočítal Mojžiš a Áron i kniežatá Izraela; tých bolo dvanásť mužov, po jednom mužovi za rodinu. 45 Všetkých spočítaných Izraelcov podľa ich rodín, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli, 46 teda všetkých spočítaných bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat. 47 Avšak levíti, pochádzajúci z kmeňa Léví, podľa kmeňa svojich otcov, neboli započítaní medzi nich. 48 Hospodin totiž povedal Mojžišovi: 49 Iba kmeň Léví nespočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Izraelcov. 50 Ale ty sám pover levítov dozorom nad príbytkom svedectva i nad jeho zariadením a nad všetkým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všetky jeho zariadenia, nech ho obsluhujú a nech táboria okolo príbytku. 51 Keď sa bude mať príbytok pohnúť, levíti nech ho rozoberú, a keď sa bude mať príbytok zložiť, levíti nech ho postavia. Avšak kto by sa priblížil z nepovolaných, nech je vydaný na smrť. 52 Všetci Izraelci budú bývať vo svojom tábore, každý pod svojou zástavou, podľa svojich vojov. 53 Levíti nech táboria okolo príbytku svedectva, aby nevzplanul hnev proti zboru Izraelcov. Levíti budú vykonávať službu pri príbytku svedectva. 54 Izraelci urobili celkom tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

4Moj 1, 1-54

Verš 2
Zistite počet celého zboru Izraelcov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien všetkých mužov, hlavu za hlavou,
Ex 30:12 - Keď zistíš počet Izraelcov, ktorí podliehajú sčítaniu, každý nech dá Hospodinovi za seba výkupné pri sčítaní, aby neprišlo na nich nešťastie pre ich sčítanie.

Verš 46
teda všetkých spočítaných bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat.
Ex 38:26 - pol šekelu na každého, kto prešiel sčítaním od dvadsať rokov a vyššie; tých bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.

Nm 1,1 - Čas, v ktorom sa sčítanie ľudí a odvod bojaschopných Izraelitov uskutočnil, dá sa ustáliť z Ex 40,17. Rozkaz o sčítaní dal Pán mesiac po tom, čo sa bol postavil svätostánok. Je to teda v jedenástom mesiaci pobytu pri vrchu Sinaj (Ex 19,1).

Nm 1,46 - Celkový počet sčítaných bojaschopných mužov (603 550) zdá sa byť priveľký. Pozri pozn. k Ex 12,37.

Nm 1,50-53 - Leviti majú na starosti stánok, bohoslužbu a všetko, čo sa vzťahuje na službu Pánovu (Ex 38,21; Lv 25,32 n.). – Leviti táborili okolo svätyne a starali sa o všetko, čo predpisoval zákon o službe vo svätyni.