výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 23, 1-30

1 Bileám povedal Bálákovi: Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem juncov a sedem baranov! 2 Bálák urobil, ako hovoril Bileám. Potom obetovali Bálák i Bileám junca i barana na každom oltári. 3 Bileám riekol Bálákovi: Postav sa k svojej spaľovanej obeti a ja pôjdem. Azda mi príde Hospodin v ústrety a oznámim ti, čo mi ukáže. I odišiel na holý pahorok. 4 Tu Boh vyšiel naproti Bileámovi a on Mu povedal: Pripravil som sedem oltárov a na každom oltári som obetoval junca a barana. 5 Potom vložil Hospodin do úst slovo Bileámovi a riekol: Vráť sa k Bálákovi a hovor takto! 6 Keď sa k nemu vrátil, stál pri svojej spaľovanej obeti, a s ním všetky moábske kniežatá. 7 I predniesol svoju výpoveď: Z Aramu ma priviedol Bálák, z vrchov Východu moábsky kráľ: Poď a prekľaj mi Jákoba, poď a zloreč Izraelu! 8 Čo mám ja preklínať, keď Boh nepreklína; čo mám ja zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí? 9 Lebo z vrcholu skál ho vidím, a z pahorkov sa naň dívam. Hľa, ľud bude osobitne bývať, a nebude sa počítať k pohanom. 10 Kto spočíta prah Jákobov a počet štvrtiny Izraela? Kiežby som zomrel smrťou spravodlivých, kiež je môj skon ako jeho! 11 Tu Bálák povedal Bileámovi: Čo si mi to vykonal? Priviedol som ťa preklínať mojich nepriateľov, a ty si ich stále žehnal. 12 On odpovedal: Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst? 13 Potom mu Bálák povedal: Poď so mnou na iné miesto, odkiaľ ho uvidíš! Odtiaľ uvidíš len jeho najvzdialenejšiu časť, celý ho neuvidíš; prekľaj mi ho odtiaľ! 14 Vzal ho so sebou na pole Cófín k temenu Pisgy; postavil sedem oltárov a obetoval junca a barana na každom oltári. 15 Potom povedal Bálákovi: Postav sa sem k svojej spaľovanej obeti a ja pôjdem v ústrety Jemu tam! 16 Hospodin stretol Bileáma, vložil mu slovo do úst a povedal: Vráť sa k Bálákovi a hovor takto! 17 Keď prišiel k nemu, ajhľa, stál pri svojej spaľovanej obeti a moábske kniežatá s ním. I povedal mu Bálák: Čo povedal Hospodin? 18 On predniesol svoju výpoveď: Povstaň, Bálák, a počúvaj, nachýľ ucho, syn Cippórov! 19 Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol? 20 Hľa, prijal som rozkaz žehnať. On požehnal, ja to nemôžem zmeniť. 21 Nebadať neprávosť v Jákobovi, nevidno trápenie v Izraeli. Hospodin, jeho Boh, je s ním, kráľovské plesanie je v ňom. 22 Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je mu sťa rohy divokého býka. 23 Lebo čary sa nechytia Jákoba ani zariekanie Izraela. Teraz nech povedia Jákobovi a Izraelu, čo vykonal Boh! 24 Hľa, povstáva ľud ako levica a ako lev sa dvíha; neľahne si, kým nezožerie korisť a nevypije krv pobitých. 25 Tu povedal Bálák Bileámovi: Nepreklínaj ho, ani nežehnaj! 26 Bileám odpovedal Bálákovi: Či som ti nevravel: Vykonám všetko, čo mi povie Hospodin! 27 Potom povedal Bálák Bileámovi: Poď, odvediem ťa na iné miesto: azda Boh uzná za správne, aby si mi ho odtiaľ preklial. 28 I vzal Bálák Bileáma na temeno Peóru, z ktorého dovidieť na šírinu púšte. 29 Potom povedal Bileám Bálákovi: Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem juncov a sedem baranov! 30 Bálák urobil, ako mu hovoril Bileám, a obetoval junca i barana na každom oltári.

4Moj 23, 1-30

Verš 16
Hospodin stretol Bileáma, vložil mu slovo do úst a povedal: Vráť sa k Bálákovi a hovor takto!
Nm 22:35 - Ale anjel Hospodinov riekol Bileámovi: Choď s mužmi, avšak vyslov len to slovo, ktoré ti poviem. A tak Bileám šiel s Bálákovými kniežatami.

Verš 9
Lebo z vrcholu skál ho vidím, a z pahorkov sa naň dívam. Hľa, ľud bude osobitne bývať, a nebude sa počítať k pohanom.
Dt 33:28 - Preto prebýva Izrael v bezpečí, prameň Jákobov je osobitne v krajine obilia a muštu a z jeho neba kvapká rosa.

Verš 19
Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?
1Sam 15:29 - Sláva Izraela nebude klamať ani želieť, lebo nie je človekom, aby niečo musel oželieť.
Jak 1:17 - Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa.

Verš 21
Nebadať neprávosť v Jákobovi, nevidno trápenie v Izraeli. Hospodin, jeho Boh, je s ním, kráľovské plesanie je v ňom.
Ž 32:1 - Dávidov. Vyučujúci žalm.Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!
Ž 51:9 - Izopom zbav ma hriechu, a ja budem čistý, umy ma, belší budem ako sneh!
Jer 50:20 - Za oných dní a v tých časoch - znie výrok Hospodinov - vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude, i hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám.
Rim 4:7 - Blahoslavení, ktorým neprávosti boli odpustené a ich hriechy prikryté;

Verš 22
Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je mu sťa rohy divokého býka.
Nm 24:8 - Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je mu sťa rohy divokého býka. Pohltí národy, svojich protivníkov, ich kosti rozmrví a ich šípy roztrieska.

Nm 23,7 - Oslavný spev, hebr. mášal, orákulum, veštba, básnické predpovedanie budúcich udalostí.

Nm 23,8-10 - Izrael požehná Boh, oddelí si ho politicky i nábožensky od ostatných národov a veľmi ho rozmnoží. Početné potomstvo je odmena za spravodlivý život.

Nm 23,14 - Strážne miesto, odkiaľ pozorovali let vtákov, alebo kde za vojny stáli stráže, zisťujúce pohyb nepriateľa. O Fasge pozri 21,20.

Nm 23,19-26 - Balám zvestuje trojité požehnanie pre Izrael: Izrael bude ochránený pred každým nebezpečenstvom, lebo Pán je jeho Kráľom (Ex 15,18); Izrael verí v pravého Boha, a preto nemusí svoju budúcnosť zisťovať hádačmi a veštcami, veď Pán mu, v čase potreby, svoju vôľu oznámi prostredníctvom osvietených ľudí (Dt 18,9–18); v boji so svojimi nepriateľmi Izrael zvíťazí (Gn 49,9.27).

Nm 23,27 - Balak vyviedol Baláma na vyšší vrch, aby odtiaľ mohol vidieť celý izraelský tábor a aby ho odtiaľ preklial. Fegor je končiar pohoria Abarim severne od Fasgy. Na Fegore bola svätyňa Bálova; končiar sa preto volal aj Bál-Peor (25,3).