výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 17, 1-28

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Povedz Eleázárovi, synovi kňaza Árona, aby pozbieral misy na uhlíky z pohoreniska, lebo sú posvätné, a potom porozsýpaj oheň. 3 Sú to misy na uhlíky tých hriešnikov, ktorí zhrešili proti svojim životom; nech urobia z nich tepané plechy na pokrytie oltára, lebo ich predložili pred Hospodina a posvätili ich; nech budú pre Izraelcov znamením! 4 Vtedy vzal kňaz Eleázár medené misy na uhlíky, ktoré predložili tí, čo boli spálení; i roztepali ich na plechy na pokrytie oltára - 5 ako pamätné znamenie Izraelcom, aby sa nikto cudzí, kto nepochádza z potomkov rodu Áronovho, nepriblížil a nezapálil kadidlo pred Hospodinom, aby nepochodil ako Kórach a jeho skupina, ako mu povedal Hospodin prostredníctvom Mojžiša. 6 Na druhý deň celý zbor Izraelcov reptal na Mojžiša a Árona: Vy usmrcujete ľud Hospodinov! 7 Keď sa zhromaždil zbor proti Mojžišovi a Áronovi a obrátil sa ku svätostánku, ajhľa, pokryl ho oblak a ukázala sa sláva Hospodinova; 8 Mojžiš i Áron prišli pred svätostánok. 9 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 10 Vzdiaľte sa zo stredu tohto zboru, a zničím ho v okamihu! Ale oni padli na tváre. 11 Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi misu na uhlíky, daj na ňu oheň z oltára a polož kadidlo, choď rýchlo k zboru a vykonaj obrad zmierenia zaň, lebo vyšľahol hnev spred Hospodina, pohroma sa začala. 12 I vzal to Áron tak, ako mu hovoril Mojžiš, a utekal zo stredu zboru, a hľa, pohroma v ľude sa začala! Položil teda kadidlo a vykonal obrad zmierenia za ľud. 13 Postavil sa medzi mŕtvych a živých a pohroma prestala. 14 Onou pohromou bolo usmrtených štrnásťtisíc sedemsto - okrem tých, čo pomreli pre Kóracha. 15 Potom sa vrátil Áron k Mojžišovi ku vchodu do svätostánku a pohroma prestala. 16 Hospodin povedal Mojžišovi: 17 Hovor s Izraelcami a vezmi od nich po jednej palici z každej rodiny; dvanásť palíc, od každého kniežaťa za jeho rodinu po jednej; napíš meno každého na jeho palicu. 18 Áronovo meno napíš na Lévího palicu, lebo jedna palica pripadne na jedného náčelníka rodiny. 19 Zlož ich do svätostánku pred svedectvo, kde sa stretám s vami. 20 Palica muža, ktorého si vyvolím, vypučí, a tak utíšim reptanie Izraelcov, ktoré vzniesli proti vám. 21 Mojžiš hovoril s Izraelcami a všetky ich kniežatá mu dali dvanásť palíc, po jednej palici na jedno knieža, podľa svojich rodín. Áronova palica bola uprostred ich palíc. 22 Potom Mojžiš uložil palice pred Hospodinom v stánku svedectva. 23 Na druhý deň prišiel Mojžiš do stánku svedectva, a hľa: Áronova palica vypučala za dom Lévího, vydala puky, zakvitla a zarodila mandle. 24 Mojžiš vyniesol všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelcom, takže to videli, a každý si vzal svoju palicu. 25 Vtedy povedal Hospodin Mojžišovi: Áronovu palicu vráť pred svedectvo, aby sa zachovala na znamenie pre odbojníkov, aby prestalo ich reptanie predo mnou, a tak nezomrú! 26 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Tak urobil. 27 I dohovárali Izraelci Mojžišovi: Hľa, mrieme, hynieme, všetci zahynieme...! 28 Každý, kto sa blíži, kto sa blíži k stánku Hospodinovmu, zomiera. Či úplne vyhynieme?

4Moj 17, 1-28

Verš 10
Vzdiaľte sa zo stredu tohto zboru, a zničím ho v okamihu! Ale oni padli na tváre.
Heb 9:4 - tu je zlatý kadidlový oltár, truhla zmluvy celá obložená zlatom, v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vypučala, a tabule zmluvy;

Verš 4
Vtedy vzal kňaz Eleázár medené misy na uhlíky, ktoré predložili tí, čo boli spálení; i roztepali ich na plechy na pokrytie oltára -
Ex 25:22 - Tam sa budem stretávať s tebou a z vrchnáka spomedzi oboch cherubov na truhle svedectva budem hovoriť s tebou o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelcov.

Nm 17,1 - Pán koná ešte jeden zázrak, aby ľudu ukázal, že kňazskú hodnosť vyhradil Áronovej rodine. Kniežatá nosievali ako odznak svojej hodnosti a moci palice, žezlá (Gn 49,10; Nm 21,18; Ez 7,10). Za kmeň Léviho dal Áron svoju vlastnú palicu, bola to teda trinásta.