výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 2, 1-34

1 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2 Izraelci budú táboriť každý pod svojou zástavou, pri odznakoch svojich rodín; dookola oproti svätostánku budú tábory. 3 Vpredu na východnej strane bude táboriť zástava Júdovho tábora s jeho vojmi. Kniežaťom Júdovcov bude Nachšón, syn Ammínádábov. 4 Jeho voj má sedemdesiatštyritisíc šesťsto spočítaných. 5 Pri ňom bude táboriť kmeň Jissáchár. Kniežaťom Jissáchárovcov bude Netaneél, syn Cúárov. 6 Jeho voj má päťdesiatštyritisíc štyristo spočítaných. 7 Kmeň Zebulún: kniežaťom Zebulúnovcov bude Elíáb, syn Chélónov. 8 Jeho voj má päťdesiatsedemtisíc štyristo spočítaných. 9 Všetkých spočítaných z tábora Júdovho s jeho vojmi je stoosemdesiatšesťtisíc štyristo, a tí sa majú prví pohnúť. 10 Zástava rodu Rúbenovho s jeho vojmi bude na juhu. Kniežaťom Rúbenovcov bude Elícúr, syn Šedéúrov. 11 Jeho voj má štyridsaťšesťtisíc päťsto spočítaných. 12 Pri ňom bude táboriť kmeň Šimeón. Kniežaťom Šimeónovcov bude Šelumíél, syn Cúríšaddajov. 13 Jeho voj má päťdesiatdeväťtisíc tristo spočítaných. 14 Kmeň Gád: kniežaťom Gádovcov bude Eljásáf, syn Reúélov. 15 Jeho voj má štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat spočítaných. 16 Všetkých spočítaných z tábora Rúbenovho s jeho vojmi je stopäťdesiatjedentisíc štyristopäťdesiat. Tí sa majú pohnúť druhí. 17 Potom sa vydá na cestu svätostánok, tábor levítov uprostred iných táborov. Ako budú táboriť, tak sa majú pohnúť všetci zo svojho miesta pod svojimi zástavami. 18 Zástava tábora Efrajimovho s jeho vojmi bude na západe. Kniežaťom Efrajimcov bude Elíšáma, syn Ammíhúdov. 19 Jeho voj má štyridsaťtisíc päťsto spočítaných. 20 Vedľa neho bude kmeň Menašše. Kniežaťom Menaššeovcov bude Gamlíél, syn Pedácúrov. 21 Jeho voj má tridsaťdvatisíc dvesto spočítaných. 22 Kmeň Benjamín: kniežaťom Benjamíncov bude Abídán, syn Gideóního. 23 Jeho voj má tridsaťpäťtisíc štyristo spočítaných. 24 Všetkých spočítaných z tábora Efrajimovho s jeho vojmi je stoosemtisíc sto. Tí sa majú pohnúť tretí. 25 Zástava tábora Dánovho s jeho vojmi bude na severe. Kniežaťom Dánovcov bude Achíezer, syn Ammíšaddajov. 26 Jeho voj má šesťdesiatdvatisíc sedemsto spočítaných. 27 Vedľa neho bude táboriť kmeň Ašér. Kniežaťom Ašérovcov bude Pagíél, syn Ochránov. 28 Jeho voj má štyridsaťjedentisíc päťsto spočítaných. 29 Kmeň Naftálí: kniežaťom Naftálíovcov bude Achíra, syn Enánov. 30 Jeho voj má päťdesiattritisíc štyristo spočítaných. 31 Všetkých sčítaných z tábora Dánovho je stopäťdesiatsedemtísíc šesťsto. Tí sa majú pohnúť poslední pod svojimi zástavami. 32 Toto boli spočítaní z Izraelcov podľa ich rodín. Všetkých spočítaných z táborov s ich vojmi bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat. 33 Avšak levíti neboli započítaní medzi Izraelcov; tak prikázal Hospodin Mojžišovi. 34 Izraelci urobili celkom tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi; tak táborili pod svojimi zástavami, a tak sa pohýňali všetci podľa svojich čeľadí, podľa svojich rodín.

4Moj 2, 1-34

Verš 32
Toto boli spočítaní z Izraelcov podľa ich rodín. Všetkých spočítaných z táborov s ich vojmi bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat.
Ex 38:26 - pol šekelu na každého, kto prešiel sčítaním od dvadsať rokov a vyššie; tých bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.
Nm 1:46 - teda všetkých spočítaných bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat.

Verš 33
Avšak levíti neboli započítaní medzi Izraelcov; tak prikázal Hospodin Mojžišovi.
Nm 1:48 - Hospodin totiž povedal Mojžišovi:

Nm 2,1 - Všetci Izraeliti, teda dvanásť kmeňov, boli rozdelení na štyri zbory. Každý z nich sa skladal z troch kmeňov. Tieto tri zbory sa pri táborení umiestňovali na štyri svetové strany tak, že svätostánok bol vždy uprostred táboriska. Tábor zaujímal dosť veľkú plochu. Na pochode išli pred archou dva zbory, teda šesť kmeňov, potom nasledovali leviti so svätostánkom a archou a za nimi išlo opäť šesť kmeňov. Zástava a odznaky – jednotlivé zbory mali svoje zástavy a každý kmeň mal aj svoj vlastný odznak. Je dosť možné, že aj menšie oddiely mali svoje zvláštne odznaky, pretože výraz "otcovské rodiny" môže znamenať tak kmeň, ako aj rod. Ako vyzerali tieto odznaky, nevedno. V Egypte sa vojenské odznaky skladali z akejsi žrde, na ktorej bol pripevnený symbol niektorého božstva. Podobné štandardy mali aj Babylonci. Podľa výkladu Pseudo-Jonatanovho, kmeň Júdov mal na svojej zástave vyobrazeného leva, Ruben chlapca, Efraim býka a Dan orla. Takto učia aj neskorší rabíni. Lenže vec nie je taká istá, a ako sa zdá, symboly sa prevzali z Ez 1,26; 10,1.