výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 27, 1-23

1 Vtedy pristúpili dcéry Celofcháda, syna Chéferovho, syna Gileádovho, syna Máchírovho, syna Menaššeho, z čeľadí Jozefovho syna Menaššeho. To sú mená jeho dcér: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá. 2 Zastali pred Mojžišom a pred kňazom Eleázárom, i pred kniežatmi a celým zborom pri vchode do svätostánku a povedali: 3 Náš otec zomrel na púšti. On nebol v skupine, ktorá sa zhromaždila proti Hospodinovi v skupine Kórachovej, lebo zomrel pre svoj vlastný hriech, a nemal synov. 4 Prečo by malo byť vyhubené meno nášho otca spomedzi jeho čeľade, keďže nemal syna? Daj nám dedičné vlastníctvo medzi bratmi nášho otca. 5 Mojžiš predniesol ich vec Hospodinovi. 6 I riekol Hospodin Mojžišovi: 7 Správne hovoria Celofchádove dcéry. Musíš im dať dedičné vlastníctvo medzi bratmi ich otcov. Na ne preveď vlastníctvo ich otca. 8 Izraelcom povedz: Ak niekto zomrie a nemá syna, preveďte jeho dedičné vlastníctvo na jeho dcéru. 9 Keby nemal ani dcéru, odovzdajte jeho vlastníctvo jeho bratom. 10 A keby nemal ani bratov, vtedy odovzdajte jeho vlastníctvo bratom jeho otca. 11 A keby jeho otec nemal bratov, odovzdajte jeho vlastníctvo naj bližšiemu pokrvnému príbuznému z celej jeho čeľade; ten ho vezme do vlastníctva. To bude Izraelcom právnym ustanovením, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 12 Hospodin riekol Mojžišovi: Vystúp na toto pohorie Abárím a pozri sa na krajinu, ktorú som dal Izraelcom. 13 Keď si ju obzrieš, pripoja aj teba k tvojmu ľudu, ako pripojili tvojho brata Árona, 14 pretože vtedy, keď sa zbor hádal, vzopreli ste sa môjmu rozkazu na Cínskej púšti vzdať mi posvätnú úctu pri vodách pred jeho zrakom. To sú vody Meríbá v Kádeši na Cínskej púšti. 15 Mojžiš hovoril Hospodinovi: 16 Nech Hospodin, Boh duchov celého ľudstva, ustanoví nad zborom muža, 17 ktorý by vychádzal a ktorý by vchádzal pred ním, ktorý by ho viedol do boja a ktorý by ho viedol domov. Nech zbor Hospodinov nie je ako ovce, ktoré nemajú pastiera. 18 Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si Núnovho syna Józuu, muža, v ktorom je duch, a polož na neho ruku. 19 Potom ho postav pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, daj mu poverenie pred ich zrakom 20 a prenes na neho zo svojej dôstojnosti, aby ho poslúchal celý zbor Izraelcov. 21 Potom nech sa postaví pred kňaza Eleázára, a ten nech vyžiada pre neho pred Hospodinom rozhodnutie na základe úrímu. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať, on i všetci Izraelci s ním, i celý zbor. 22 Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal Hospodin: vzal Józuu, postavil ho pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, 23 položil na neho ruky a poveril ho, ako hovoril Hospodin skrze Mojžiša.

4Moj 27, 1-23

Verš 1
Vtedy pristúpili dcéry Celofcháda, syna Chéferovho, syna Gileádovho, syna Máchírovho, syna Menaššeho, z čeľadí Jozefovho syna Menaššeho. To sú mená jeho dcér: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá.
Nm 26:33 - Avšak Celofchád, syn Chéferov, nemal synov, iba dcéry. Mená dcér Celofchádových boli: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá.
Nm 36:2 - Môjmu pánovi prikázal Hospodin lósom rozdeliť krajinu do dedičného vlastníctva Izraelcom a môj pán dostal aj príkaz od Hospodina odovzdať vlastníctvo nášho brata Celofcháda jeho dcéram.
Joz 17:3 - Ale Celofchád, syn Chéferov, syn Gileádov, syn Máchírov, syn Menaššeho nemal synov, len dcéry. Mená jeho dcér sú tieto: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá.

Verš 3
Náš otec zomrel na púšti. On nebol v skupine, ktorá sa zhromaždila proti Hospodinovi v skupine Kórachovej, lebo zomrel pre svoj vlastný hriech, a nemal synov.
Nm 14:35 - Ja, Hospodin, som hovoril, že takto vykonám tomuto celému zlému zboru, ktorý sa spolčil proti mne: Na tejto púšti pohynú a tu pomrú.
Nm 26:64 - Medzi nimi však nebol nikto zo spočítaných Mojžišom a kňazom Áronom, ktorí spočítali Izraelcov na Sinajskej púšti,
Nm 16:1 - Vtedy Kórach, syn Jischára, syna Kehátovho, syna Lévího pribral Dátána a Abíráma, synov Elíábových, i Óna, syna Peletovho, synov Rúbenových,

Verš 7
Správne hovoria Celofchádove dcéry. Musíš im dať dedičné vlastníctvo medzi bratmi ich otcov. Na ne preveď vlastníctvo ich otca.
Nm 36:2 - Môjmu pánovi prikázal Hospodin lósom rozdeliť krajinu do dedičného vlastníctva Izraelcom a môj pán dostal aj príkaz od Hospodina odovzdať vlastníctvo nášho brata Celofcháda jeho dcéram.

Verš 12
Hospodin riekol Mojžišovi: Vystúp na toto pohorie Abárím a pozri sa na krajinu, ktorú som dal Izraelcom.
Dt 32:48 - V ten istý deň Hospodin riekol Mojžišovi:

Verš 13
Keď si ju obzrieš, pripoja aj teba k tvojmu ľudu, ako pripojili tvojho brata Árona,
Nm 20:24 - Áron bude pripojený k svojmu ľudu, lebo nevojde do krajiny, ktorú som dal Izraelcom, pretože ste sa sprotivili môjmu rozkazu pri vodách Meríby.

Verš 14
pretože vtedy, keď sa zbor hádal, vzopreli ste sa môjmu rozkazu na Cínskej púšti vzdať mi posvätnú úctu pri vodách pred jeho zrakom. To sú vody Meríbá v Kádeši na Cínskej púšti.
Nm 20:12 - Avšak Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste vo mňa neverili a neposvätili ste ma v očiach Izraelcov, nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal.
Nm 20:12 - Avšak Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste vo mňa neverili a neposvätili ste ma v očiach Izraelcov, nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal.

Verš 16
Nech Hospodin, Boh duchov celého ľudstva, ustanoví nad zborom muža,
Nm 16:22 - Vtedy padli na tvár a povedali: Bože, Bože duchov, ktorí obživujú každé telo, jeden človek sa prehrešil, a Ty sa hneváš na celý zbor?
Heb 12:9 - A potom: mali sme telesných otcov, ktorí nás prísne vychovávali, a ctili sme si ich. Či sa nemáme tým viac poddať Otcovi duchov, a budeme žiť?

Verš 17
ktorý by vychádzal a ktorý by vchádzal pred ním, ktorý by ho viedol do boja a ktorý by ho viedol domov. Nech zbor Hospodinov nie je ako ovce, ktoré nemajú pastiera.
1Kr 22:17 - Odpovedal: Videl som všetok Izrael rozptýlený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Hospodin riekol: Tieto nemajú pánov. Nech sa každý navráti v pokoji.
Mt 9:36 - Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera.
Mk 6:34 - Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup, i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A začal ich učiť mnohému.

Verš 18
Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si Núnovho syna Józuu, muža, v ktorom je duch, a polož na neho ruku.
Dt 3:21 - Vtedy som prikázal Józuovi: Videl si na vlastné oči všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hospodin všetkým kráľovstvám, ktorými prejdeš.
Dt 34:9 - Józua, syn Núnov, bol plný ducha múdrosti - lebo Mojžiš na neho skladal ruky - Izraelci ho poslúchali a konali tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

Verš 21
Potom nech sa postaví pred kňaza Eleázára, a ten nech vyžiada pre neho pred Hospodinom rozhodnutie na základe úrímu. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať, on i všetci Izraelci s ním, i celý zbor.
Ex 28:30 - Do náprsníka pre súdne výroky vlož aj urím a tummím; budú Áronovi na srdci, keď bude vchádzať pred Hospodina; tak nech nosí Áron súdne rozhodnutie Izraelcov na svojom srdci stále pred Hospodinom.
Lv 8:8 - Potom položil na neho náprsník a do náprsníka vložil urím a tummím.

Nm 27,1-4 - Rozprava súvisí so sčítaním ľudu. Sčítaní boli len dospelí mužovia a zem sa mala rozdeliť medzi jednotlivé rodiny. Naskytla sa otázka: čo sa stane, keď niektorý z mužov nezanechal mužského potomka?

Nm 27,8-11 - Tento zákon, ktorý háji právo rodiny na dedičný majetok, doplní sa ešte v hl. 36. Zákon má ten istý cieľ ako levirátsky zákon Gn 38,8; Dt 25,5 n.

Nm 27,12-14 - Pozri pozn. k Abarim 21,20. O Áronovej smrti 20,22–29. O púšti Sin 13,22. O hriechu Mojžišovom a Áronovom porov. 20,10 n.

Nm 27,15-17 - Mojžiš odovzdane prijíma trest Boží. Nemyslí však ani vtedy na seba, lež na ľud, ktorý mu Pán zveril.

Nm 27,18-19 - Jozue ukázal sa neraz ozaj schopným nástupcom Mojžišovým Ex 17,9; 24,13; 32,17; Nm 13,10.16; 14,6.30.38. Muž, v ktorom je duch, muž, ktorý má potrebné vlastnosti, aby bol vodcom ľudu: rozumnosť, pevnosť a odhodlanosť. Vkladanie rúk zobrazuje prenesenie poslania, čiže úradu a moci.

Nm 27,20-22 - Jozue nebude mať všetky prednosti, čo mal Mojžiš. Už nebude zákonodarcom, nebude v úzkom spojení s Pánom, Pán nebude k nemu hovoriť z tváre do tváre, ale Jozue sa dozvie vôľu Pánovu prostredníctvom veľkňaza, ktorý sa poradí s urim a tumim (Ex 28,30).