výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 36, 1-13

1 Vtedy pristúpili predáci rodín za čeľaď synov Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššeho z čeľadí Jozefovcov a pred Mojžišom i pred čelnými predákmi izraelských rodín povedali: 2 Môjmu pánovi prikázal Hospodin lósom rozdeliť krajinu do dedičného vlastníctva Izraelcom a môj pán dostal aj príkaz od Hospodina odovzdať vlastníctvo nášho brata Celofcháda jeho dcéram. 3 Ak sa však vydajú za niekoho z príslušníkov iných kmeňov Izraelcov, vtedy bude vyňaté ich vlastníctvo z dedičného vlastníctva našich otcov a bude pripojené k vlastníctvu kmeňa, ktorému budú patriť, t.j. z vlastníctva prideleného nám lósom to bude odňaté. 4 Keď Izraelcom nastane jubilejný rok, vtedy ich vlastníctvo bude pripojené k vlastníctvu kmeňa, ku ktorému budú patriť, a z vlastníctva kmeňa našich otcov bude ich vlastníctvo vyňaté. 5 Na rozkaz Hospodinov Mojžiš prikázal Izraelcom: Správne hovorí kmeň Jozefovcov. 6 Toto prikázal Hospodin ohľadom Celofchádových dcér: Nech sa vydajú za toho, kto sa im páči, ale majú sa vydať v rámci čeľade svojho otcovského kmeňa. 7 Tak neprejde dedičné vlastníctvo Izraelcov z kmeňa na kmeň, lebo každý z Izraelcov má sa pridŕžať vlastníctva svojho otcovského kmeňa. 8 Každá dcéra, ktorá má dediť vlastníctvo v niektorom z kmeňov Izraelcov, môže sa vydať za niekoho z čeľade jej otcovského kmeňa, aby všetci Izraelci dedili vlastníctvo svojho otca; 9 tak nebude prechádzať vlastníctvo z kmeňa na iný kmeň, lebo všetci sa majú pridŕžať vlastníctva kmeňov Izraelcov. 10 Dcéry Celofchádove urobili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi: 11 Machlá, Tircá, Choglá, Milká a Nóá sa vydali za synov svojich strýkov; 12 vydali sa teda za príslušníkov čeľade synov Menaššeho, syna Jozefovho; tak ostalo ich dedičné vlastníctvo pri kmeni ich otcovskej čeľade. 13 Toto sú príkazy a právne predpisy, ktoré vydal Hospodin prostredníctvom Mojžiša Izraelcom na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.

4Moj 36, 1-13

Verš 2
Môjmu pánovi prikázal Hospodin lósom rozdeliť krajinu do dedičného vlastníctva Izraelcom a môj pán dostal aj príkaz od Hospodina odovzdať vlastníctvo nášho brata Celofcháda jeho dcéram.
Nm 26:55 - Avšak krajina sa má rozdeliť lósom. Podľa mien svojich otcovských kmeňov dostanú dedičné vlastníctvo.
Nm 33:54 - Krajinu rozdeľte podľa ich čeľadí lósom ako dedičné vlastníctvo; veľkému zväčšite jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenšite jeho dedičné vlastníctvo; kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa ich otcovských kmeňov.
Nm 27:7 - Správne hovoria Celofchádove dcéry. Musíš im dať dedičné vlastníctvo medzi bratmi ich otcov. Na ne preveď vlastníctvo ich otca.
Joz 17:3 - Ale Celofchád, syn Chéferov, syn Gileádov, syn Máchírov, syn Menaššeho nemal synov, len dcéry. Mená jeho dcér sú tieto: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá.

Verš 11
Machlá, Tircá, Choglá, Milká a Nóá sa vydali za synov svojich strýkov;
Nm 27:1 - Vtedy pristúpili dcéry Celofcháda, syna Chéferovho, syna Gileádovho, syna Máchírovho, syna Menaššeho, z čeľadí Jozefovho syna Menaššeho. To sú mená jeho dcér: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá.

Nm 36,1-4 - Porov. 27,1–11 a Lv 25,10.13.

Nm 36,5 - Kmeň Jozefových synov sú vlastne dva kmene: Efraimov a Manassesov.

Nm 36,13 - Tieto slová sa vzťahujú na zákony Nm 25 – 30 a 33,50 – 36,9.