výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 28, 1-31

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Prikáž Izraelcom a povedz im: Dbajte, aby ste mi predkladali môj obetný dar, môj chlieb na ohňovú obeť príjemnej vône v určenom čase. 3 Povedz im: Toto nech je ohňová obeť, ktorú máte predkladať Hospodinovi: dva jednoročné bezchybné baránky denne ako pravidelnú spaľovanú obeť; 4 jedného baránka máš pripraviť ráno a druhého baránka máš pripraviť podvečer, 5 i desatinu éfy jemnej múky na pokrmovú obeť, zamiesenej v čistom oleji so štvrtinou oleja a roztlčených olív. 6 To je pravidelná spaľovaná obeť pripravená na vrchu Sinaj ako ohňová obeť príjemnej vône Hospodinovi. 7 Jej príslušná úliatba nech je štvrtina hínu na jedného baránka. Vo svätyni obetuj úliatbu z kvaseného nápoja pre Hospodina. 8 Druhého baránka priprav podvečer s takou istou pokrmovou obeťou ako ráno a priprav ho s takou istou úliatbou ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi. 9 V deň sviatočného odpočinku dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny éfy jemnej múky ako pokrmovú obeť, zamiesenú s olejom, a príslušnú úliatbu. 10 To je spaľovaná obeť na každý deň sviatočného odpočinku okrem pravidelnej spaľovanej obete a jej úliatby. 11 Na začiatku vašich mesiacov predložte ako spaľovanú obeť Hospodinovi dva junce a jedného barana, sedem jednoročných bezchybných baránkov; 12 na každého junca tri desatiny jemnej múky ako pokrmovú obeť zamiesenú s olejom, a na jedného barana dve desatiny jemnej múky ako pokrmovú obeť, zamiesenú s olejom; 13 na jedného baránka po desatine jemnej múky ako pokrmovú obeť zamiesenú s olejom; je to spaľovaná obeť príjemnej vône, ohňová obeť pre Hospodina. 14 Ako príslušné nápojové obete: pol hínu vína na jedného junca, tretinu hínu na jedného barana a štvrtinu hínu na jedného baránka. Toto je mesačná spaľovaná obeť predpísaná na každý mesiac roka. 15 Treba pripraviť jedného kozla za hriech Hospodinovi okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej úliatby. 16 V prvom mesiaci, štrnásty deň toho mesiaca, je pascha Hospodinova. 17 Pätnásty deň toho mesiaca je sviatok; sedem dní sa majú jesť nekvasené chleby. 18 Prvý deň je sväté slávnostné zhromaždenie; nesmiete vykonávať nijakú všednú prácu. 19 Predložte ako ohňovú a spaľovanú obeť Hospodinovi: dva junce, jedného barana a sedem jednoročných baránkov - nech sú bezchybné! 20 Ako príslušnú pokrmovú obeť pripravte jemnú múku zamiesenú s olejom, na každého junca tri desatiny a dve desatiny na barana. 21 Na každého baránka zo siedmich baránkov máš pripraviť po jednej desatine, 22 a jedného kozla na obeť za hriech na vykonanie obradu zmierenia pre vás. 23 Pripravte ich okrem spaľovanej rannej obete, ktorá slúži ako pravidelná spaľovaná obeť. 24 Denne ich pripravujte ako tieto, po sedem dní ako chlieb ohňovej obete príjemnej vône Hospodinovi; má sa to pripravovať okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej úliatby. 25 Siedmy deň budete mať slávnostné zhromaždenie; nekonajte nijakú všednú prácu. 26 V deň prvotín, keď predložíte Hospodinovi novú pokrmovú obeť, na svoju slávnosť týždňov máte mať slávnostné zhromaždenie; nekonajte nijakú všednú prácu. 27 Ako spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinovi predložte dva junce, jedného barana, sedem jednoročných baránkov; 28 ako príslušnú pokrmovú obeť: jemnú múku zamiesenú s olejom, tri desatiny na jedného junca, dve desatiny na jedného barana, 29 po jednej desatine na každého zo siedmich baránkov; 30 jedného kozla na vykonanie obradu zmierenia za vás. 31 Pripravujte to okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby - nech sú bezchybné.

4Moj 28, 1-31

Verš 16
V prvom mesiaci, štrnásty deň toho mesiaca, je pascha Hospodinova.
Ex 12:18 - V prvom mesiaci večer štrnásteho dňa budete jesť nekvasené chleby až do večera dvadsiateho prvého dňa toho mesiaca.
Ex 23:15 - Zachovávaj sviatok nekvasených chlebov; sedem dní jedz nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase mesiaca ábíb, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Nech sa nikto neukáže predo mnou s prázdnymi rukami.
Lv 23:5 - V prvom mesiaci štrnásteho dňa prvého mesiaca podvečer je pascha Hospodinova.

Verš 18
Prvý deň je sväté slávnostné zhromaždenie; nesmiete vykonávať nijakú všednú prácu.
Lv 23:7 - Prvého dňa budete mať slávnostné zhromaždenie, nesmiete konať nijakú všednú prácu,

Verš 3
Povedz im: Toto nech je ohňová obeť, ktorú máte predkladať Hospodinovi: dva jednoročné bezchybné baránky denne ako pravidelnú spaľovanú obeť;
Ex 29:38 - Toto obetuj na oltári: dvoch jednoročných baránkov; dvoch baránkov deň čo deň ustavične.

Verš 5
i desatinu éfy jemnej múky na pokrmovú obeť, zamiesenej v čistom oleji so štvrtinou oleja a roztlčených olív.
Ex 16:36 - Ómer je desatina éfy.
Lv 2:1 - Keď niekto prinesie Hospodinovi ako obetný dar pokrmovú obeť, jeho obeťou nech je jemná múka; poleje ju olejom a pridá k nej kadidlo.
Ex 29:40 - desatinu éfy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu čistého oleja a ako liatu obeť štvrtinu hínu vína na jedného baránka.

Nm 28,1 - V čase, keď Izraeliti majú vojsť do zasľúbenej zeme, Pán im pripomína povinnosti, týkajúce sa bohoslužby. Mnohé zo zákonov sú tie isté, ako sa uvádzajú v Lv 1 – 7; Nm 15,1–12 atď. Niektoré predpisy sa však pozmeňujú a rozširujú.

Nm 28,3-8 - Porov. Ex 29,38–42.

Nm 28,9 - Ez 46,4 n.

Nm 28,11-15 - Pozri Lv 23,23-25; 1 Sam 20,5 n.; Am 8,5; Ez 45,17 atď.

Nm 28,16-25 - Lv 23,5–8; Ex 12,2–6.

Nm 28,26-31 - Lv 23,15–21.