výhody registrácie

List Títovi

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Tít 1, 1-16

1 Pavel, služobník Boží a apoštol Ježiša Krista podľa viery vyvolených Božích a podľa poznávania zbožnej pravdy 2 na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi 3 a vo vhodnom čase oznámil svoje slovo vo zvesti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha - 4 Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Spasiteľa. 5 Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal: 6 ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z roztopašnosti a neposlušnosti. 7 Biskup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnevlivý, ani pijan, ani bitkár, ani nečistého zisku žiadostivý, 8 ale pohostinný, milovník dobra, mierny, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý, 9 musí sa pridŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schopný aj napomínať podľa zdravého učenia a podvracať tých, ktorí odporujú. 10 Lebo je mnoho nepoddajných, táravých ľudí a zvodcov, najmä zo židovstva, 11 ktorým treba zapchať ústa. Títo prevracajú celé domy, keď pre nečistý zisk vyučujú, čo sa nemá (vyučovať). 12 Jeden z nich, ich vlastný prorok, (o nich) povedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopasníci. 13 Toto svedectvo je pravdivé. Pre to ich prísne napomínaj, aby ozdraveli vo viere 14 a nepridržiavali sa židovských bájok a príkazov ľudí odvrátených od pravdy. 15 Čistým je všetko čisté, poškvrneným a neveriacim však nič nie je čisté, ale myseľ aj svedomie majú poškvrnené. 16 Hovoria, že poznajú Boha, ale skutkami (Ho) zapierajú. Sú ohavní a neposlušní a ničoho dobrého nie sú schopní.

Tít 1, 1-16

Verš 2
na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi
Nm 23:19 - Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?
2Tim 2:13 - Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť.
Rim 16:25 - Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného,
Ef 1:9 - zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom
Ef 3:9 - a vysvetlil, aká je správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko;
Kol 1:26 - tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým,
1Pt 1:20 - ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám,

Verš 3
a vo vhodnom čase oznámil svoje slovo vo zvesti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha -
Sk 20:24 - Ale mne život nestojí za reč, len nech [s radosťou] dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej.
Gal 1:1 - Pavel, apoštol (ustanovený) nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych -

Verš 4
Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Spasiteľa.
2Kor 2:12 - Keď som prišiel do Troady zvestovať evanjelium Kristovo, a keď sa mi otvárali dvere v Pánovi,
2Kor 7:14 - Veď ak som sa pred ním v niečom pochválil vami, nezahanbili ste ma, ale ako sme vám vo všetkom pravdu hovorili, tak sa aj naša chvála pred Títom dokázala pravdou.
2Kor 8:6 - Preto sme napomenuli Títa, aby toto dielo lásky medzi vami aj dokončil, ako ho započal.
2Kor 8:16 - Vďaka Bohu, ktorý ten istý záujem o vás budí v srdci Títovom,
Gal 2:3 - Ale ani Títa, ktorý bol so mnou, hoci bol Grék, nenútili dať sa obrezať,
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Kol 1:2 - svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca [a Pána Ježiša Krista]!
2Tim 1:2 - Timoteovi, milovanému synovi. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.
1Pt 1:2 - a ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami!

Verš 5
Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal:
2Tim 2:2 - A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných.

Verš 6
ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z roztopašnosti a neposlušnosti.
1Tim 3:2 - Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať,

Verš 7
Biskup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnevlivý, ani pijan, ani bitkár, ani nečistého zisku žiadostivý,
Mt 24:45 - Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?
1Kor 4:1 - Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích.
1Tim 3:15 - aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy.
Lv 10:9 - Nepi víno ani iný opojný nápoj ani ty, ani tvoji synovia, aby ste nezomreli, keď budete vchádzať do svätostánku. Nech vám je to večným ustanovením pre všetky vaše pokolenia,
Ef 5:18 - A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.
1Tim 3:3 - nie pijan, nie bitkár [ani nie žiadostivý nečistého zisku], ale mierny, nehašterivý a nie lakomý.
1Pt 5:2 - Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre nečistý zisk, ale ochotne.

Verš 8
ale pohostinný, milovník dobra, mierny, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý,
1Tim 3:2 - Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať,

Verš 10
Lebo je mnoho nepoddajných, táravých ľudí a zvodcov, najmä zo židovstva,
Sk 15:1 - Ale niektorí, čo prišli z Judska, učili bratov: Ak sa nedáte obrezať podľa ustanovenia Mojžišovho, nemôžete dôjsť spasenia.

Verš 11
ktorým treba zapchať ústa. Títo prevracajú celé domy, keď pre nečistý zisk vyučujú, čo sa nemá (vyučovať).
Mt 23:14 - [Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že vyžierate domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb; preto prepadnete prísnejšiemu súdu.]
2Tim 3:6 - Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú zaťažené hriechmi, vedené rozličnými žiadosťami,

Verš 14
a nepridržiavali sa židovských bájok a príkazov ľudí odvrátených od pravdy.
Iz 29:13 - Pán riekol: Pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom,
Mt 15:9 - Darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam (Božím).
Kol 2:22 - to všetko sú veci, ktoré spotrebovaním vychádzajú nazmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí.
1Tim 1:4 - a nepridŕžať sa bájok ani nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádky ako Božie spravovanie spásy z viery,
1Tim 4:7 - Svetské a babské bájky zavrhuj, ale cvič sa v pobožnosti;
1Tim 6:20 - Zachovávaj, Timoteos, čo ti je zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania,

Verš 15
Čistým je všetko čisté, poškvrneným a neveriacim však nič nie je čisté, ale myseľ aj svedomie majú poškvrnené.
Mt 15:11 - Nie čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka.
Sk 10:15 - A aj druhý raz zaznel k nemu hlas: Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené!
Rim 14:20 - Pre pokrm neskaz dielo Božie! Všetko je síce čisté, ale je na škodu človeku, ktorý ho požíva s pohoršením.
Mt 23:35 - a to preto, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachjovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom.
Rim 14:23 - Kto však má pochybnosti, keď (niečo) požíva, odsúdený je preto, že to nepožíva z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Tit 1,1-4 - V dlhej úvodnej vete Pavol zhŕňa celý obsah svojho apoštolského povolania a poslania: má hlásať ľuďom vieru v Kristovo evanjelium a nádej na večný život.

Tit 1,5-9 - Pavol tu uvádza smernice na vonkajšiu organizáciu Cirkvi. Porov. 1 Tim 3, 1–5.

Tit 1,5 - "Starší" (gr. presbýteroi) sú predstavení miestnej cirkvi.

Tit 1,7 - Biskup (gr. epískopos), po slovensky strážca, dozorca, sa tu pravdepodobne vzťahuje na jedného zo "starších" čiže presbyterov (porov. 1 Tim 3, 1).

Tit 1,12 - Pôvodcom citátu je krétsky básnik Epimenides (6. stor. pred Kr.). Pavol ho nazýva prorokom, pretože v tejto veci povedal pravdu, a azda aj preto, že ho pohania pokladali za veštca, proroka.

Tit 1,15 - Zásada pochádzajúca istotne z Ježišových slov v Lk 11, 41: "a všetko vám bude čisté". Už bola použitá v Rim 14, 20. Pre tých, čo majú čisté srdce, je všetko čisté a dobré, lebo sa na všetko pozerajú nepredpojato, vo všetkom vidia dielo Božích rúk. Ale tí, čo majú dušu skazenú hriechmi a opantanú zlými náruživosťami, vidia aj v tej najsvätejšej veci len predmet svojich hriešnych žiadostí, prípadne nenávisti.