výhody registrácie

List Títovi

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Tít 2, 1-15

1 Ty však hovor, ako sa patrí na zdravé učenie: 2 Starší mužovia nech sú striezliví, čestní, mierni, zdraví vo viere, láske a trpezlivosti; 3 podobne aj staršie ženy nech sú v správaní také, ako sa patrí na sväté, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, (ale) učiteľky dobra, 4 aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k (svojim) mužom a láskavými k deťom, 5 miernymi, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. 6 Podobne napomínaj aj mladších mužov, aby boli vo všetkom mierni. 7 Dávaj (im) seba za vzor dobrých skutkov; v učení dokazuj neporušenosť a dôstojnosť, 8 (poskytuj im) zdravé, bezúhonné slovo, aby sa protivník zahanbil, nemajúc čo zlého povedať o nás. 9 Otroci nech sú svojim pánom vo všetkom poddaní, milí, nech im neodvrávajú, 10 nech ich neokrádajú, ale nech im dosvedčujú všemožnú poctivú vernosť (tak), aby boli ozdobou učeniu nášho Spasiteľa Boha u všetkých (ľudí). 11 Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, 12 vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, 13 očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, 14 ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. 15 Toto hovor, (takto) napomínaj, karhaj so všetkou dôraznosťou a nikto nech tebou nepohŕda.

Tít 2, 1-15

Verš 3
podobne aj staršie ženy nech sú v správaní také, ako sa patrí na sväté, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, (ale) učiteľky dobra,
1Tim 2:9 - A podobne, aby sa ženy cudne a zdržanlivo ozdobovali slušným odevom, nie umelým účesom a zlatom, perlami alebo drahocenným rúchom,
1Pt 3:3 - Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty,
1Tim 5:13 - Pritom sa naučia zaháľať, chodia z domu do domu a nielenže sú záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a hovoria, čo sa nepatrí.

Verš 5
miernymi, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu.
Gn 3:16 - Žene riekol: Veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve; v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť nad tebou.
1Kor 14:34 - tak aj vo (vašich) zhromaždeniach ženy nech mlčia, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale majú byť poddané, ako aj zákon hovorí.
Ef 5:22 - ženy svojim mužom ako Pánovi,
Kol 3:18 - Ženy, poddané buďte mužom, ako sa sluší v Pánovi.
1Pt 3:1 - Podobne ženy, poddané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky získali svojím počínaním,

Verš 7
Dávaj (im) seba za vzor dobrých skutkov; v učení dokazuj neporušenosť a dôstojnosť,
1Tim 4:12 - Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske [v duchu], vo viere a v mravnej čistote.
1Pt 5:3 - Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu,

Verš 8
(poskytuj im) zdravé, bezúhonné slovo, aby sa protivník zahanbil, nemajúc čo zlého povedať o nás.
1Pt 2:12 - Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby - vidiac vaše dobré skutky - oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás (teraz) ohovárajú ako zločincov.
1Pt 2:15 - Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí
1Pt 3:16 - pravda, v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie, aby tí, čo potupujú vaše cnostné správanie v Kristovi, práve v tom boli zahanbení, v čom vás ohovárajú.

Verš 9
Otroci nech sú svojim pánom vo všetkom poddaní, milí, nech im neodvrávajú,
Ef 6:5 - Otroci, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a chvením v úprimnosti srdca ako Krista.
Kol 3:22 - Otroci, vo všetkom poslúchajte telesných pánov a neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale v úprimnosti srdca a v bázni pred Pánom.
1Tim 6:1 - Všetci, ktorí sú otrokmi pod jarmom, nech považujú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby meno Božie a (kresťanské) učenie nebolo vystavené rúhaniu;
1Pt 2:18 - Sluhovia, poddaní buďte s úplnou bázňou svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj nevľúdnym.

Verš 12
vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete,
Ef 1:4 - Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním,
Kol 1:22 - teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony,
2Tim 1:9 - On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi,
1Jn 2:16 - Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta.

Verš 13
očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša,
1Kor 1:7 - takže nemáte nedostatok v nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista.
Flp 3:20 - Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista:

Verš 14
ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky.
Gal 1:4 - ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku.
Gal 2:20 - a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.
Heb 9:14 - o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.
Ef 2:10 - Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.

Verš 15
Toto hovor, (takto) napomínaj, karhaj so všetkou dôraznosťou a nikto nech tebou nepohŕda.
1Tim 4:12 - Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske [v duchu], vo viere a v mravnej čistote.

Tit 2,5-7 - Túto náuku Pavol podrobne vysvetľuje v Gal a Rim. Krst znovuzrodzuje (porov. Jn 3, 5) a obnovuje (porov. 2 Kor 5, 17).

Tit 2,9 - "Nech neprotirečia," totiž v tom, na čo majú páni právo, čo nie je proti Božej vôli. Porov. Ef 6, 5; Kol 3, 22; 1 Pt 2, 18.

Tit 2,9 - Porov. 1 Tim 1, 4.

Tit 2,10 - "Bludár" alebo sektár, doslovne "heretik" (z gr. hairetikós), je výraz vzatý z terminológie súvekých filozofických škôl. V Cirkvi je heretikom podľa etymológie ten, čo "vyberá" iba niektoré pravdy na škodu druhým, z čoho sú sekty a rozdelenia. Pavol tu nepochybne myslí na kresťanov zo židovstva, ktorí sa už predtým presťahovali na Krétu, a hoci celkom neodpadli od Cirkvi, prejavovali bludné názory. Odsudzujú sa takto sami, totiž svojím svedomím, lebo sa nemôžu ničím ospravedlniť, keďže boli na omyly upozornení.

Tit 2,12 - Božia milosť osvecuje, poúča a dáva silu, aby sme mohli premôcť zlo a konať dobro.

Tit 2,12 - Tychikus sa spomína častejšie v Novom zákone (Sk 20, 4; Ef 6, 21; Kol 4, 7; 2 Tim 4, 12). O Artemasovi, ktorého meno sa uvádza iba v tomto texte Nového zákona, nevieme nič bližšie. Nikopol bolo mesto v západnom Epire na pobreží Jadranského mora.

Tit 2,13 - "Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista." Jasné potvrdenie, že Kristus je Boh.

Tit 2,13 - Kto to bol Zenas, nevieme nič podrobnejšie. Apollo je asi ten istý, o ktorom hovoria Sk 18, 24–28; 1 Kor 1, 12; 3, 4–5; 4, 6; 16, 12. Zenas a Apollo asi zaniesli Títovi tento list.