výhody registrácie

List Títovi

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Tít 3, 1-15

1 Pripomínaj im, aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok. 2 Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví, nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. 3 Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. 4 Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, 5 spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, 6 ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, 7 aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života. 8 Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si to zdôrazňoval, žeby tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. 9 Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne. 10 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. 11 Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba. 12 Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Nikopolu. Rozhodol som sa totiž, že tam prezimujem. 13 Zenasa, znalca zákona, a Apolla starostlivo vystroj na cestu, aby im nič nechýbalo. 14 Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby, aby neboli neužitoční. 15 Pozdravujú ťa všetci, čo sú so mnou. Pozdravuj tých, čo nás milujú vo viere. Milosť nech je s vami všetkými.

Tít 3, 1-15

Verš 1
Pripomínaj im, aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok.
Rim 13:1 - Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.
1Pt 2:13 - Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu,

Verš 2
Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví, nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom.
Flp 4:5 - Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.

Verš 3
Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli.
1Kor 6:11 - A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.
Ef 2:1 - Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy,
Kol 3:7 - Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili.
1Pt 4:3 - Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach, v náruživostiach, v opilstve, v obžerstve, v pijatikách a v hanebnom modlárstve.

Verš 5
spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom,
Ef 1:4 - Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;
2Tim 1:9 - On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.
Rim 3:20 - Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.
Rim 3:28 - Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona.
Rim 4:2 - Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom.
Rim 4:6 - Veď aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov:
Rim 9:11 - A hoci sa ešte ani nenarodili, ani neurobili nič dobré ani zlé - aby ostalo v platnosti Božie rozhodnutie, čo sa týka vyvolenia,
Rim 11:6 - Ale ak z milosti, už nie zo skutkov, inak by milosť nebola milosťou.
Gal 2:16 - a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek.
Ef 2:9 - nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.
Sk 15:11 - A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni.“
Ef 2:4 - Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje,

Verš 6
ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
Ez 36:25 - Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od všetkých vašich modiel vás očistím.

Verš 9
Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne.
1Tim 1:4 - a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán, ktorý je vo viere.
1Tim 4:7 - Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti!
1Tim 6:20 - Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy;
Tít 1:14 - a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.

Verš 10
Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj.
Mt 18:17 - Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
Rim 16:17 - Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.
2Sol 3:6 - Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás.
2Tim 3:5 - budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!
2Jn 1:10 - Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.

Verš 12
Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Nikopolu. Rozhodol som sa totiž, že tam prezimujem.
Sk 20:4 - Sprevádzali ho Berejčan Pyrrhov syn Sopater, zo Solúnčanov Aristarchus a Sekundus, Derbejčan Gájus a Timotej i Ázijčania Tychikus a Trofimus.
Ef 6:21 - Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi,
2Tim 4:12 - Tychika som poslal do Efezu.

Verš 13
Zenasa, znalca zákona, a Apolla starostlivo vystroj na cestu, aby im nič nechýbalo.
Sk 18:24 - Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný a zbehlý v Písmach.
1Kor 1:12 - Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, „A ja Kristov“.