výhody registrácie

List Títovi

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Tít 3, 1-15

1 הזכר אתם להכנע ולשמע לשרים ולשלטונים ולהיות נכונים לכל מעשה טוב׃ 2 ולבלתי גדף אדם ולחדל מריב ולהכריע לכף זכות ולהתנהג בכל ענוה לפני כל אדם׃ 3 כי גם אנחנו היינו מלפנים חסרי דעת וסוררים ותועים ועבדים לתאות ולתשוקות שנות ומתהלכים ברשעה וקנאה ושנואים ושנאים איש את אחיו׃ 4 אמנם כאשר נגלה נעם אלהים מושיענו ורחמנותו אל האדם׃ 5 אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אתנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחדוש רוח הקדש׃ 6 אשר שפך עלינו למכביר על ידי ישוע המשיח מושיענו׃ 7 למען נצדק בחסדו ונירש לפי התקוה את חיי העולמים׃ 8 נאמן הוא הדבר ורצה אני כי תקים את אלה למען אשר ישתדלו המאמינים לאלהים לעשק במעשים טובים עשות כאלה טוב הוא ומועיל לאדם׃ 9 אבל תרחק מן השאלות התפלות ומלמודי תולדות ומן הקטטות ומחלקות בעניני החקים כי אין בהן מועיל והבל הנה׃ 10 ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתים שטה מעליו׃ 11 ודע כי איש כזה איש תהפכות הוא וחוטא בהרשיע את נפשו׃ 12 כאשר אשלח אליך את ארטמס או את טוכיקוס תמהר לבוא אלי לניקפליס כי גמרתי בלבי לשבת שם בימי הסתיו׃ 13 השתדל ללות על דרכם את זינס המלמד בתורה ואת אפולוס למען לא יחסרו דבר׃ 14 וילמדו גם אנשי עדתנו לעשק במעשים טובים לעזר בכל מחסור פן יהיו בלי פרי׃ 15 כל אשר עמדי שאלים לשלומך שאל לשלום האהבים אתנו באמונה החסד עם כלכם אמן׃

Tít 3, 1-15

Verš 1
הזכר אתם להכנע ולשמע לשרים ולשלטונים ולהיות נכונים לכל מעשה טוב׃
Rim 13:1 - כל נפש תכנע לגדלת הרשיות כי אין רשות כי אם מאת האלהים והרשיות הנמצאות על יד אלהים נתמנו׃
1Pt 2:13 - והכנעו לכל פקדת אדם בגלל האדון אם למלך כראוי לראש׃

Verš 2
ולבלתי גדף אדם ולחדל מריב ולהכריע לכף זכות ולהתנהג בכל ענוה לפני כל אדם׃
Flp 4:5 - ענות רוחכם תודע לכל איש קרב הוא האדון׃

Verš 3
כי גם אנחנו היינו מלפנים חסרי דעת וסוררים ותועים ועבדים לתאות ולתשוקות שנות ומתהלכים ברשעה וקנאה ושנואים ושנאים איש את אחיו׃
1Kor 6:11 - וכאלה לפנים היו מקצתכם אבל רחצתם אבל קדשתם אבל הצדקתם בשם האדון ישוע וברוח אלהינו׃
Ef 2:1 - גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃
Kol 3:7 - אשר גם אתם הלכתם בהם מלפנים בחיותכם בתוכם׃
1Pt 4:3 - כי דינו עת החיים אשר עברה לעשות כחפץ הגוים בלכתנו בדרכי זמה ובתאות כסבאי יין וזללי בשר ורדפי שכר ותועבות עבדת האלילים׃

Verš 5
אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אתנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחדוש רוח הקדש׃
Ef 1:4 - כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃
2Tim 1:9 - אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃
Rim 3:20 - יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא׃
Rim 3:28 - לכן נחשב כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה׃
Rim 4:2 - כי אם נצדק אברהם מתוך המעשים לו התהלה אך לא לפני האלהים׃
Rim 4:6 - כאשר גם דוד מאשר את האדם אשר האלהים יחשב לו צדקה בלא מעשים באמרו׃
Rim 9:11 - כי בטרם ילדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע למען תקום עצת האלהים כפי בחירתו לא מתוך מעשים כי אם כרצון הקרא׃
Rim 11:6 - ואם היתה זאת על ידי החסד לא היתה מתוך המעשים כי לולי כן החסד איננו עוד חסד ואם היתה מתוך המעשים איננו עוד חסד כי לולי כן המעשים יחדל להיות מעשה׃
Gal 2:16 - ומדעתנו כי לא יצדק אדם מתוך מעשי התורה כי אם באמונת ישוע המשיח גם אנחנו האמנו במשיח ישוע למען נצדק מאמונת המשיח ולא ממעשי התורה כי ממעשי התורה לא יצדק כל בשר׃
Ef 2:9 - לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃
Sk 15:11 - אבל בחסד ישוע המשיח אדנינו נאמין להושע כמוהם כמונו׃
Ef 2:4 - אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃

Verš 6
אשר שפך עלינו למכביר על ידי ישוע המשיח מושיענו׃
Ez 36:25 - וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם׃

Verš 9
אבל תרחק מן השאלות התפלות ומלמודי תולדות ומן הקטטות ומחלקות בעניני החקים כי אין בהן מועיל והבל הנה׃
1Tim 1:4 - ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃
1Tim 4:7 - אך התרחק מהגדות פסולות ובלות והרגל עצמך בחסידות׃
1Tim 6:20 - אתה טימותיוס שמר את הפקדון והתרחק מדברי הבל הפסולים ומן וכוחי המדע הנקרא כן בשקר׃
Tít 1:14 - ולא ישימו לב אל הגדות היהודים ואל מצות האנשים הסרים מן האמת׃

Verš 10
ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתים שטה מעליו׃
Mt 18:17 - ואם לא ישמע אליהם הגד אל הקהל ואם לא ישמע גם אל הקהל והיה לך כגוי וכמוכס׃
Rim 16:17 - ואני מזהיר אתכם אחי לשום פניכם בעשי מחלקות ומכשולים לנגד הלקח אשר למדתם וסורו מהם׃
2Sol 3:6 - והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על פי הקבלה אשר קבל מאתנו׃
2Tim 3:5 - ואשר דמיון חסידות להם ומכחשים בכחה ואתה סור מאלה׃
2Jn 1:10 - כל הבא אליכם ולא יביא את התורה הזאת לא תאספו אתו הביתה ולא תשאלו לו לשלום׃

Verš 12
כאשר אשלח אליך את ארטמס או את טוכיקוס תמהר לבוא אלי לניקפליס כי גמרתי בלבי לשבת שם בימי הסתיו׃
Sk 20:4 - וילכו אתו עד לאסיא סופטרוס הברואי ומן התסלוניקים ארסטרכוס וסקונדוס וגיוס הדרבי וטימותיוס ומן אסיא טוכיקוס וטרופימוס׃
Ef 6:21 - ולמען אשר תדעו גם אתם את קרתי ואת מעשי הנה את הכל יודיע אתכם טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן באדנינו׃
2Tim 4:12 - את טוכיקוס שלחתי לאפסוס׃

Verš 13
השתדל ללות על דרכם את זינס המלמד בתורה ואת אפולוס למען לא יחסרו דבר׃
Sk 18:24 - ואיש יהודי בא אל אפסוס ועיר מולדתו אלכסנדריא ושמו אפולוס איש דברים ותקיף בכתובים׃
1Kor 1:12 - וזאת אני אמר כי איש איש מכם זה אמר לפולוס וזה לאפולוס וזה לכיפא וזה למשיח הנני׃