výhody registrácie

Kniha proroka Aggea

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ag 1, 1-15

1 בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר יהוה ביד חגי הנביא אל זרבבל בן שאלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר׃ 2 כה אמר יהוה צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת בא עת בית יהוה להבנות׃ 3 ויהי דבר יהוה ביד חגי הנביא לאמר׃ 4 העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב׃ 5 ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם׃ 6 זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשבעה שתו ואין לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר משתכר אל צרור נקוב׃ 7 כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם׃ 8 עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבד אמר יהוה׃ 9 פנה אל הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו׃ 10 על כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה׃ 11 ואקרא חרב על הארץ ועל ההרים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפים׃ 12 וישמע זרבבל בן שלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בקול יהוה אלהיהם ועל דברי חגי הנביא כאשר שלחו יהוה אלהיהם וייראו העם מפני יהוה׃ 13 ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה לעם לאמר אני אתכם נאם יהוה׃ 14 ויער יהוה את רוח זרבבל בן שלתיאל פחת יהודה ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול ואת רוח כל שארית העם ויבאו ויעשו מלאכה בבית יהוה צבאות אלהיהם׃ 15 ביום עשרים וארבעה לחדש בששי בשנת שתים לדריוש המלך׃

Ag 1, 1-15

Verš 10
על כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה׃
Dt 28:23 - והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל׃

Verš 6
זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשבעה שתו ואין לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר משתכר אל צרור נקוב׃
Dt 28:38 - זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה׃
Mi 6:14 - אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן׃

Ag 1,1 - O osobách spomínaných v tomto verši pozri úvod.

Ag 1,6 - Na práci nebolo požehnania.

Ag 1,8 - Boh bude z nového chrámu tak žehnať svoj ľud, že ho svet bude oslavovať.

Ag 1,9-11 - Rozumej: Úroda bola oveľa menšia, než ste čakali, a aj čo sa urodilo, zahynulo.