výhody registrácie

Kniha proroka Aggea

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ag 1, 1-15

1 V druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu a k veleknězi Jóšuovi, synu Jósadakovu. 2 "Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: »Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.«" 3 I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea: 4 "Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? 5 Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty! 6 Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku." 7 "Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty. 8 Vystupte na horu, přivezte dříví a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. 9 Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. 10 Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. 11 Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží." 12 Tehdy Zerubábel, syn Šealtíelův, a velekněz Jóšua, syn Jósadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina, svého Boha, a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich Bůh, a lid se začal bát Hospodina. 13 Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu: "Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův." 14 A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šeltíelova, a ducha velekněze Jóšuy, syna Jósadakova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého Boha, 15 dvacátého čtvrtého dne šestého měsíce druhého roku vlády krále Dareia.

Ag 1, 1-15

Verš 10
Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu.
Dt 28:23 - Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná.

Verš 6
Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku."
Dt 28:38 - Vyseješ na poli mnoho osiva, ale sklidíš málo, neboť to ožerou kobylky.
Mi 6:14 - Budeš jíst, ale nenasytíš se, budeš jen hladovět; nevyvázneš s tím, co sis dalo stranou, a s čím vyvázneš, vydám meči.

Ag 1,1 - O osobách spomínaných v tomto verši pozri úvod.

Ag 1,6 - Na práci nebolo požehnania.

Ag 1,8 - Boh bude z nového chrámu tak žehnať svoj ľud, že ho svet bude oslavovať.

Ag 1,9-11 - Rozumej: Úroda bola oveľa menšia, než ste čakali, a aj čo sa urodilo, zahynulo.