výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 1, 1-54

1 Adam, Šét, Enóš, 2 Kénan, Mahalalel, Jered, 3 Henoch, Metúšelach, Lámech, 4 Noe, Šém, Chám a Jefet. 5 Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. 6 Synové Gomerovi: Aškenaz, Dífat a Togarma. 7 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Ródanci. 8 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan. 9 Synové Kúšovi: Seba, Chavila a Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán. 10 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem. 11 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany 12 i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vzešli Pelištejci - a Kaftórce. 13 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta, 14 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce 15 též Chivejce, Arkejce a Síňana, 16 Arváďana, Semárce a Chamáťana. 17 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chůl, Geter a Mešek. 18 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 19 Heberovi se narodili dva synové, jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla zeně rozčleněna, a jméno jeho bratra bylo Joktán. 20 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha, 21 Hadórama, Úzala a Diklu, 22 Ébala, Abímaela a Šebu, 23 Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi. 24 Šém, Arpakšád, Šelach, 25 Heber, Peleg, Reú, 26 Serúg, Náchor, Terach, 27 Abram, to je Abraham. 28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29 Toto jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajót, dále Kédar a Abdeel a Mibsám, 30 Mišma a Dúma a Masa, Chadad a Téma, 31 Jetúr, Náfiš a Kedma. To jsou synové Izmaelovi. 32 Synové Abrahamovy ženiny Ketúry: ta porodila Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synové Jokšánovi: Šeba a Dedán. 33 Synové Midjánovi: Éfa a Éfer a Chanók, Abída a Eldáa; ti všichni jsou synové Ketúřini. 34 Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael. 35 Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel a Jeúš, Jaelam a Kórach. 36 Synové Elífazovi: Téman, Ómar, Sefí a Gátam, Kénaz a Timna a Amálek. 37 Synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. 38 Synové Seírovi: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana a Dišón, Eser a Díšan. 39 Synové Lótanovi: Chorí a Hómam; Lótanova sestra byla Timna. 40 Synové Šóbalovi: Alján a Manachat a Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana. 41 Synové Anovi: Dišón. Synové Dišónovi: Chamrán a Ešbán, Jitrán a Keran. 42 Synové Eserovi: Bilhán a Zaavan a Jaakan. Synové Díšanovi: Ús a Aran. 43 Toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským: Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. 44 Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry. 45 Když zemřel Jóbab, stal se po něm králem Chušam z témanské země. 46 Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Hadad, syn Bedadův, který porazil Midjána na Moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít. 47 Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Masreky. 48 Když zemřel Samla, stal se po něm králem Šaúl z Rechobótu nad Řekou. 49 Když zemřel Šaúl, stal se po něm králem Baal-chanan, syn Akbórův. 50 Když zemřel Baal-chanan, stal se po něm králem Hadad. Jeho město se jmenovalo Paí a jméno jeho ženy bylo Mehetabel; byla to dcera Matredy, vnučka Mé-zahabova. 51 Když Hadad zemřel, stali se pohlaváry Edómu: pohlavár Timna, pohlavár Alja, pohlavár Jetet, 52 pohlavár Oholíbama, pohlavár Ela, pohlavár Pínon, 53 pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár, 54 pohlavár Magdíel a pohlavár Iram. To byli edómští pohlaváři.

1Krn 1, 1-54

Verš 32
Synové Abrahamovy ženiny Ketúry: ta porodila Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synové Jokšánovi: Šeba a Dedán.
Gn 25:2 - Porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha.

Verš 1
Adam, Šét, Enóš,
Gn 5:3 - Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét.

Verš 34
Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael.
Gn 25:21 - Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal, a jeho žena Rebeka otěhotněla.
Gn 25:24 - Potom se naplnily dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata.

Verš 35
Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel a Jeúš, Jaelam a Kórach.
Gn 36:10 - Toto jsou jména synů Ezauových: Elífaz, syn Ezauovy ženy Ády, Reúel, syn Ezauovy ženy Basematy.

Verš 5
Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.
Gn 10:2 - Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.

Verš 8
Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.
Gn 10:6 - Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.

Verš 12
i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vzešli Pelištejci - a Kaftórce.
Gn 10:14 - i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vyšli Pelištejci - a Kaftórce.

Verš 17
Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chůl, Geter a Mešek.
Gn 10:22 - Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram.

Verš 24
Šém, Arpakšád, Šelach,
Gn 11:10 - Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potopě.
Lk 3:36 - Kainan, Arfaxad, Sem, Noé, Lámech,

Verš 28
Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
Gn 16:15 - Hagar porodila Abramovi syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael.
Gn 21:2 - Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoli byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl.

Verš 29
Toto jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajót, dále Kédar a Abdeel a Mibsám,
Gn 25:13 - Toto jsou jména Izmaelových synů, podle nichž jsou pojmenovány jejich rody: Izmaelův prvorozený Nebajót, Kédar, Adbeel a Mibsám,

1Krn 1,1-4 - Porov. Gn 5,3–32.

1Krn 1,10 - O Nimródovi pozri Gn 10,9–12.

1Krn 1,17 - Chus, Hul, Geter a Mosoch boli Aramovi synovia.

1Krn 1,17-23 - Porov. Gn 10,22–29.

1Krn 1,19 - Meno Faleg znamená "deliť".

1Krn 1,29-31 - Porov. Gn 25,13–16.

1Krn 1,37 - Porov. Gn 36,13.

1Krn 1,38-42 - Porov. Gn 36,20–28.

1Krn 1,43-50 - Porov. Gn 36,31–39.

1Krn 1,51-54 - Porov. Gn 36,40–43.