výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 8, 1-40

1 Benjamín zplodil Belu, svého prvorozeného, Abšela jako druhého, Achracha jako třetího, 2 Nóchu jako čtvrtého a Ráfu jako pátého. 3 Synové Belovi byli: Adár, Géra, Abíhúd, 4 Abíšúa, Naamán, Achóach, 5 Géra, Šefúfan a Chúram. 6 To jsou synové Echúdovi, náčelníci rodů obyvatel Geby, kteří je přestěhovali do Manachatu, 7 totiž Naamán, Achijáš a Géra; ten je přestěhoval; též zplodil Uzu a Achíchuda. 8 Šacharajim zplodil syny na Moábském poli poté, co propustil své ženiny Chúšimu a Baaru; 9 se svou ženou Chodeší zplodil Jóbaba, Sibju, Méšu, Malkáma, 10 Jeúsa, Sekejáše a Mirmu; to jsou jeho synové, náčelníci rodů. 11 S Chúšimou zplodil Abítúba a Elpaala. 12 Synové Elpaalovi: Eber, Mišeám, Šemed - ten vybudoval Óno a Lód s vesnicemi -, 13 Bería a Šema; to jsou náčelníci rodů obyvatel Ajalónu; ti zahnali na útěk obyvatele Gatu. 14 Dále Achjó, Šášak a Jeremót, 15 Zebadjáš, Arad a Eder, 16 Míkael, Jišpa a Jócha, synové Beríovi, 17 Zebadjáš, Mešulám, Chizkí a Cheber, 18 Jišmeraj, Jizlía a Jóbab, synové Elpaalovi, 19 Jakím, Zikrí a Zabdí, 20 Elíenaj, Siletaj a Elíel, 21 Adajáš, Berejáš a Šimrat, synové Šimeího, 22 Jišpán, Eber a Elíel, 23 Ebdón, Zikrí a Chánan, 24 Chananjáš, Élam a Antótijáš, 25 Jifdejáš a Penúel, synové Šášakovi, 26 Šamšeraj, Šecharjáš a Ataljáš, 27 Jaarešjáš, Elijáš a Zikrí, synové Jerochámovi. 28 To jsou náčelníci rodů podle rodopisů, náčelníci, kteří sídlili v Jeruzalémě. 29 V Gibeónu pak sídlili: Otec Gibeónu, jeho žena se jmenovala Maaka 30 a jeho prvorozený syn Abdón, pak Súr, Kíš, Baal a Nádab, 31 Gedór, Achjó a Zeker. 32 Miklót zplodil Šimeu. Také ti sídlili naproti svým bratřím v Jeruzalémě, se svými bratry. 33 Nér zplodil Kíše, Kíš zplodil Saula, Saul zplodil Jónatana, Malkíšúu, Abínádaba a Ešbaala. 34 Synem Jónatanovým byl Meríb-baal. Meríb-baal zplodil Míku. 35 Synové Míkovi: Pítón, Melek, Taeréa a Achaz. 36 Achaz zplodil Jójadu, Jójada zplodil Alemeta, Azmáveta a Zimrího, Zimrí zplodil Mósu. 37 Mósa zplodil Bineu; jeho syn byl Ráfa, jeho synem Eleása a jeho synem Ásel. 38 Ásel měl šest synů. Toto jsou jejich jména: Azríkam, Bokrú, Jišmáel, Šearjáš, Obadjáš a Chánan. Ti všichni jsou synové Áselovi. 39 Synové jeho bratra Ešeka: Úlam, jeho prvorozený, druhý Jeúš a třetí Elífelet. 40 Synové Úlamovi byli stateční bohatýři, lučištníci; měli mnoho synů a vnuků, celkem sto padesát. Ti všichni pocházeli ze synů Benjamínových.

1Krn 8, 1-40

Verš 34
Synem Jónatanovým byl Meríb-baal. Meríb-baal zplodil Míku.
2Sam 9:12 - Mefíbóšet měl malého syna jménem Míka. Všichni obyvatelé Síbova domu byli Mefíbóšetovými otroky.

1Krn 8,6 - Z tohto verša veľa chýba.

1Krn 8,32 - Verš rozumej tak, že Makelot (Makellot) a jeho bratia bývali v Jeruzaleme spolu s inými Benjamíncami, ktorí im v širšom slova zmysle tiež boli bratia.

1Krn 8,34 - Meribál je Mifiboset; porov. 2 Sam 4,4; 9,6; 16,1; 19,26.