výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 13, 1-14

1 David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty, s každým vojevůdcem. 2 David řekl celému shromáždění Izraele: "Pokládáte-li to za vhodné a za pokyn od Hospodina, našeho Boha, pošleme vzkaz svým ostatním bratřím do všech izraelských území a současně i kněžím a lévijcům do jejich měst a na jejich pastviny, aby se k nám shromáždili. 3 Přeneseme k nám schránu našeho Boha; za dnů Saulových jsme ji nevyhledávali." 4 Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid ten návrh pokládal za správný. 5 Proto David svolal celý Izrael, od ramene řeky Egyptské až k cestě do Chamátu, aby přenesli Boží schránu z Kirjat-jearímu. 6 Pak David a celý Izrael táhli do Baaly u Kirjat-jearímu v Judsku, aby odtud vynesli schránu Boha Hospodina, který sídlí nad cheruby, jehož jméno je vzýváno. 7 Vezli Boží schránu na novém povozu z domu Abínádabova. Povoz řídili Uza a Achjó. 8 David a celý Izrael bujaře křepčili před Bohem a zpívali za doprovodu citar, harf, bubínku, cymbálů a pozounů. 9 Když přišli ke Kídonovu humnu, napřáhl Uza ruku, aby uchopil schránu, protože spřežení vybočilo z cesty. 10 Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem a zabil ho, protože napřáhl ruku na schránu. Zemřel tam před Bohem. 11 Též David vzplanul, že se Hospodin prudce obořil na Uzu, a proto nazval to místo Peres-uza (to je Uzovo zbořenisko); jmenuje se tak dodnes. 12 V onen den pojala Davida bázeň před Bohem. Řekl: "Jak bych mohl vnést Boží schránu až k sobě?" 13 Proto David Boží schránu nepřenesl k sobě do Města Davidova, nýbrž ji dal dopravit do domu Obéd-edóma Gatského. 14 Boží schrána zůstala při domě Obéd-edómově; byla v jeho domě po tři měsíce. Hospodin požehnal Obéd-edómovu domu i všemu, co mu patřilo.

1Krn 13, 1-14

Verš 5
Proto David svolal celý Izrael, od ramene řeky Egyptské až k cestě do Chamátu, aby přenesli Boží schránu z Kirjat-jearímu.
2Sam 6:1 - David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se třiceti tisíci,

Verš 13
Proto David Boží schránu nepřenesl k sobě do Města Davidova, nýbrž ji dal dopravit do domu Obéd-edóma Gatského.
2Sam 6:10 - Proto David nechtěl přenést Hospodinovu schránu k sobě do Města Davidova. David ji dal tedy dopravit do domu Obéd-edóma Gatského.

1Krn 13,5 - Egyptský potok pozri 1 Kr 8,65; 2 Kr 24,7. Emat pozri 1 Kr 8,65. Tamže pozri aj pozn. k výrazu: "vchod do Ematu".

1Krn 13,6 - O Bále pozri 2 Sam 6,2.

1Krn 13,9 - Chidon, majiteľ humna, je nám ináč neznámy. V osnove 2 Sam 6,6 sa volá Náchon.