výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 23, 1-32

1 Když David zestárl a byl sytý dnů, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. 2 Shromáždil všechny izraelské velitele, kněze a lévijce. 3 Lévijci byli sečteni od třicetiletých výše; seznam jednotlivců činil třicet osm tisíc mužů. 4 Z nich bylo čtyřiadvacet tisíc pověřeno dohledem nad dílem domu Hospodinova, šest tisíc bylo správci a soudci, 5 čtyři tisíce vrátnými a čtyři tisíce oslavovaly Hospodina na nástroje, které dal k oslavování Hospodina udělat. 6 David je rozdělil do tříd 7 podle Geršóna, Kehata a Merarího, synů Léviho. Ke Geršónovi patří Laedán a Šimeí. 8 Synové Laedánovi byli tři: Přední byl Jechíel, pak Zétam a Jóel. 9 Synové Šimeího: Šelómít, Chazíel a Háran. Ti tři byli v Laedánových rodech přední. 10 Synové Šimeího: Jáchat, Zina, Jeúš a Bería. To byli čtyři synové Šimeího. 11 Jáchat byl přední, Zína druhý; Jeúš a Bería neměli mnoho synů, byli tedy v jednom rodovém soupisu. 12 Synové Kehatovi byli čtyři: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel. 13 Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš. Áron byl oddělen, aby střežil svatost velesvatyně, on i jeho synové, aby pálil před Hospodinem kadidlo a přisluhoval mu a navěky v jeho jménu udílel požehnání. 14 Mojžíš byl muž Boží. Jeho synové byli jmenováni s kmenem Léviho. 15 Synové Mojžíšovi byli Geršóm a Elíezer. 16 Synové Geršómovi: přední Šebúel. 17 Synové Elíezerovi: přední Rechabjáš. Elíezer neměl jiné syny, zato synové Rechabjášovi se velmi rozmnožili. 18 Synové Jishárovi: přední Šelómít. 19 Synové Chebrónovi: přední Jeriáš, druhý Amarjáš, třetí Jachazíel, čtvrtý Jekameám. 20 Synové Uzíelovi: přední Míka, druhý Jišijáš. 21 Synové Merarího: Machlí a Múši. Synové Machlího: Eleazar a Kíš. 22 Eleazar zemřel, aniž měl syny; měl dcery. Vzali si je jejich bratranci, synové Kíšovi. 23 Synové Múšiho byli tři: Machlí, Éder a Jeremót. 24 To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů, přední v rodech, povolaní do služby a zapsaní do jmenného seznamu podle jednotlivců, konající služebné dílo pro Hospodinův dům, a to od dvacetiletých výše. 25 David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí. Navěky bude přebývat v Jeruzalémě. 26 Lévijci už tedy nebudou nosit příbytek a všechno náčiní potřebné k jeho obsluze." 27 Proto podle posledního Davidova rozkazu byli do seznamu zahrnuti Léviovci od dvacetiletých výše. 28 Byli dáni k ruce Áronovým synům, aby sloužili v Hospodinově domě, na jeho nádvořích a v komorách, aby dbali na čistotu všeho svatého a konali v Božím domě službu; 29 aby měli na starosti rovnání předkladných chlebů, bílou mouku pro přídavné oběti, oplatky nekvašených chlebů, pánve a mísy, různé odměrky a míry; 30 aby nastoupili každé ráno k vzdávání chval a oslavování Hospodina, a právě tak i večer; 31 aby před Hospodinem ustavičně přisluhovali při obětování zápalných obětí Hospodinu ve dnech odpočinku, o novoluních a v určených časech, a to v tom počtu, jak určuje jejich řád. 32 Konali strážní službu při stanu setkávání, strážní službu při svatyni a strážní službu u svých bratří, synů Áronových, při službě v domě Hospodinově.

1Krn 23, 1-32

Verš 13
Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš. Áron byl oddělen, aby střežil svatost velesvatyně, on i jeho synové, aby pálil před Hospodinem kadidlo a přisluhoval mu a navěky v jeho jménu udílel požehnání.
Ex 6:20 - Amrám si vzal za ženu Jókebedu, svou tetu. Ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amrám byl živ sto třicet sedm let.
Ex 28:1 - Přikaž, aby předstoupil tvůj bratr Áron a s ním jeho synové z řad Izraelců, aby mi sloužili jako kněží: Áron a Áronovi synové Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar.
Heb 5:4 - Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh jako kdysi Árona.

Verš 15
Synové Mojžíšovi byli Geršóm a Elíezer.
Ex 2:22 - Ta porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršom (to je Hostem-tam). Řekl: "Byl jsem hostem v cizí zemi."
Ex 18:3 - a dva její syny; první se jmenoval Geršom (to je Hostem-tam), neboť Mojžíš řekl: "Byl jsem hostem v cizí zemi",

1Krn 23,3 - Tieto výsledky pochádzajú zo staršieho sčítania, keď leviti začínali službu len v 30. roku svojho veku, pozri Nm 4,2 n. V časoch Dávida konali službu už od 20. roku; pozri verše 24 a 27.

1Krn 23,4 - Verše 4–5 sú slová Dávidove, ktorými roztrieďuje levitov, preto hovorí v prvej osobe. Menoslov tried je nižšie v hlave 24.

1Krn 23,27 - Verš 27 je len poznámka, ktorá vysvetľuje, že Dávid rozšíril počet službukonajúcich levitov, lebo pribral do služby aj 20–30-ročných. Pri chráme ich bolo treba viac, ale zato táto služba bola ľahšia ako pri prenášaní svätostánku a jeho náradia na púšti, preto ju mohli konať aj mladší leviti.

1Krn 23,28 - Verš 28 pokračuje Dávidove slová. Pod izbami rozumej miestnosti popristavované okolo chrámu.

1Krn 23,29 - O predkladných chleboch pozri Lv 24,8; 7,12–14; 8,26. – O obete múčnej Lv 2,1. – O nekvasených posúchoch Lv 2,4; na panviciach sa piekli koláče; porov. Lv 2,5; 7,9. – O mierach pozri Ex 29,40; Lv 19,35. – Všetky tieto veci boli potrebné k bohoslužbe. K obetiam potrebné veci bolo treba merať a vážiť; to bola povinnosť levitov.

1Krn 23,30 - Verše 30 n. hovoria o posvätnom speve.