výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Krn 23, 1-32

1 Keď Dávid ostarel a bol sýty veku, ustanovil za kráľa nad Izraelom svojho syna Šalamúna 2 a zhromaždil všetky izraelské kniežatá, kňazov a levitov. 3 Levitov spočítali od tridsaťročných nahor a ich počet bol podľa hláv tridsaťosemtisíc mužov. 4 „Z nich bude dvadsaťštyritisíc viesť službu v Božom dome, šesťtisíc bude pisármi a sudcami, 5 štyritisíc vrátnikmi a štyritisíc bude oslavovať Pána na nástrojoch, ktoré som na oslavovanie dal urobiť.“ 6 Dávid ich rozdelil na skupiny podľa Léviho synov Gersona, Kaáta a Merariho. 7 Ku Gersonovi patrili: Lédan a Semei. 8 Synovia Lédana: pohlavár Jahiel, Zetan a Joel, traja. 9 Semeiho synovia: Salomit, Hosiel a Aran, traja. To sú pohlavári Lédanovej rodiny. 10 Semeiho synovia: Lehet, Ziza, Jaus a Baria. Títo štyria sú synovia Semeiho. 11 Jachat bol prvý, Ziza druhý. Jaus a Baria nemali mnoho synov, preto ich počítali za jednu rodinu a jednu triedu. 12 Kaátovi synovia Amram, Isaár, Hebron a Oziel, štyria. 13 Amramovi synovia boli Áron a Mojžiš. Árona oddelili, aby slúžil veľsvätyni, on a jeho synovia naveky, aby pálil pred Pánom tymian, aby mu slúžil a jeho menom žehnal naveky. 14 Mojžiš bol muž Boží. Jeho synovia sa volali podľa kmeňa Léviho. 15 Mojžišovi synovia: Gerson a Eliezer. 16 Gersonovi synovia: pohlavár Subuel. 17 Eliezerovi synovia: pohlavár Rohobiáš. Eliezer nemal iných synov, ale Rohobiášovi synovia sa veľmi rozmnožili. 18 Isaárovi synovia: pohlavár Salomit. 19 Hebronovi synovia: pohlavár Jeriau, druhý Amariáš, tretí Jahaziel, štvrtý Jekmán. 20 Ozielovi synovia: pohlavár Micha, druhý Jesiáš. 21 Merariho synovia: Moholi a Musi. Moholiho synovia Eleazar a Kis. 22 Keď Eleazar zomrel, nemal synov, len dcéry, ktoré si vzali ich bratia, Kisovi synovia. 23 Musiho synovia: Moholi, Eder a Jerimot, traja. 24 To sú synovia Léviho podľa ich rodov, pohlavári rodín, spočítaní pri sčítaní podľa mien a hláv, zamestnaní v službe pri Pánovom dome od dvadsaťročných nahor. 25 Lebo Dávid povedal: „Pán, Boh Izraela, zaistil svojmu ľudu pokoj a bude bývať v Jeruzaleme naveky. 26 A leviti už nemusia prenášať príbytok a všetko služobné náradie.“ 27 (Lebo podľa posledných Dávidových slov patria do počtu leviti od dvadsaťročných nahor.) 28 „Ich miesto bude po ruke Áronových synov, v službe pri Pánovom dome, na nádvoriach, v izbách, pri očistách rozličných posvätných vecí, pri prácach spojených so službou Božieho domu, 29 pri predkladných chleboch, pri jemnej múke na nekrvavé obety, pri nekvasených posúchoch, pri panviciach, pri miesení, ako aj pri všetkých obsahových a dĺžkových mierach. 30 Každé ráno musia nastúpiť a oslavovať a chváliť Pána; podobne aj večer 31 a zakaždým, keď sa budú Pánovi obetovať celopaly, po sobotách, novmesiacoch a slávnostiach podľa počtu, ktorý majú trvale určený pred Pánom. 32 V službe Pánovho domu musia zachovávať predpisy stánku zhromaždenia, predpisy svätyne a predpisy svojich bratov, Áronových synov.“

1Krn 23, 1-32

Verš 13
Amramovi synovia boli Áron a Mojžiš. Árona oddelili, aby slúžil veľsvätyni, on a jeho synovia naveky, aby pálil pred Pánom tymian, aby mu slúžil a jeho menom žehnal naveky.
Ex 6:20 - Amram si vzal za ženu svoju tetu Jochabed a ona mu porodila Árona a Mojžiša. Amram žil stotridsaťsedem rokov.
Ex 28:1 - Zavolaj k sebe spomedzi Izraelitov svojho brata Árona a jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar.
Heb 5:4 - Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh tak ako Árona.

Verš 15
Mojžišovi synovia: Gerson a Eliezer.
Ex 2:22 - ktorá mu porodila syna, a on ho nazval Gersamom, hovoriac: „Som prišelcom v cudzej krajine.“ (Potom mu porodila aj druhého a pomenoval ho Eliezerom, hovoriac: „Ozaj, Boh otca môjho je mojou pomocou, vyslobodil ma od faraónovho meča!“)
Ex 18:3 - a s ňou oboch synov. Jeden z nich mal meno Gerson, lebo povedal: „Som prišelcom v cudzej krajine,“

1Krn 23,3 - Tieto výsledky pochádzajú zo staršieho sčítania, keď leviti začínali službu len v 30. roku svojho veku, pozri Nm 4,2 n. V časoch Dávida konali službu už od 20. roku; pozri verše 24 a 27.

1Krn 23,4 - Verše 4–5 sú slová Dávidove, ktorými roztrieďuje levitov, preto hovorí v prvej osobe. Menoslov tried je nižšie v hlave 24.

1Krn 23,27 - Verš 27 je len poznámka, ktorá vysvetľuje, že Dávid rozšíril počet službukonajúcich levitov, lebo pribral do služby aj 20–30-ročných. Pri chráme ich bolo treba viac, ale zato táto služba bola ľahšia ako pri prenášaní svätostánku a jeho náradia na púšti, preto ju mohli konať aj mladší leviti.

1Krn 23,28 - Verš 28 pokračuje Dávidove slová. Pod izbami rozumej miestnosti popristavované okolo chrámu.

1Krn 23,29 - O predkladných chleboch pozri Lv 24,8; 7,12–14; 8,26. – O obete múčnej Lv 2,1. – O nekvasených posúchoch Lv 2,4; na panviciach sa piekli koláče; porov. Lv 2,5; 7,9. – O mierach pozri Ex 29,40; Lv 19,35. – Všetky tieto veci boli potrebné k bohoslužbe. K obetiam potrebné veci bolo treba merať a vážiť; to bola povinnosť levitov.

1Krn 23,30 - Verše 30 n. hovoria o posvätnom speve.