výhody registrácie

1. kniha kroník


Obsah prvej knihy kroník

 

1Krn 1Rodokmeň od Adama po Jakuba.
1Krn 2Júdov rodokmeň.
1Krn 3Dávidovo potomstvo.
1Krn 4Júdovi synovia a rodokmeň Simeonov.
1Krn 5Rodokmeň Rubenov, Gadov, zajordánskych Manassesovcov a Léviho.
1Krn 6Pokračovanie Léviho rodokmeňa.
1Krn 7Rodokmeň Isacharovcov, Benjamína, Neftaliho, Manassesa, Efraima a Asera.
1Krn 8Druhý Benjamínov rodokmeň.
1Krn 9Dodatky k rodokmeňu.
1Krn 10Filištínci bojovali proti Izraelitom, medzi mnohými pobili aj Šaulových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisuu. Šaula poranili lukostrelci a kázal svojmu zbrojnošovi, aby ho prebodol, no on to nechcel urobiť, tak sa Šaul vrhol na svoj meč a zomrel. Keď to videl jeho zbrojnoš, urobil to isté. Izraeliti opustili svoje mestá a ušli. V mestách sa potom usadili Filištínci. Šaulovi odťali hlavu a poslali ju kolovať po krajine a napokon ju zavesili v dome Dagona. Šaula so synmi pochovali v Jábese a postili sa 7 dní.
1Krn 11Do Hebronu sa zhromaždil celý Izrael a pomazali Dávida za kráľa. Išli do Jeruzalema, ale Jebuzejci ho nechceli vpustiť, tak prisľúbil, že vodcom jeho vojska sa stane ten, kto prvý ich porazí. Ako prvý vstúpil Joab. Dávid sa usadil na hrade a opevnil mesto. Dávidovi hrdinovia: Jesbám, veliteľ tridsiatich, sa zahnal kopiou proti 300 nepriateľom a jedným razom ich zabil. Eleazar na ostredku poľa s jačmeňom porazil Filištíncov. Traja hrdinovia, ktorí sa prebili cez tábor Filištíncov a doniesli Dávidovi vodu na pitie zo studne, no kráľ ju obetoval Bohu a vylial ju na zem. Banaiáš zabil leva pri studni aj Egypťana, ktorého prebodol jeho vlastnou kopijou. Dávid mal ešte ďalších udatných hrdinov.
1Krn 12Mnohí hrdinovia prišli k Dávidovi do Sikelegu aj do Hebronu, keď sa skrýval pred Šaulom. Všetci bojovníci aj ostatní Izraeliti chceli Dávida za kráľa.
1Krn 13Dávid sa poradil s veliteľmi a dal zhromaždiť celý Izrael. Išli vziať Pánovu archu a tancujúc okolo nej ju viezli na voze. Voly sa potkli a Oza zachytil rukou archu, preto sa Pán rozhneval a zasadil mu úder, až zomrel. Dávid sa zľakol a archu nepriniesol k sebe, ale do domu Obededoma, kde ostala tri mesiace a Pán ho požehnával.
1Krn 14Hiram, kráľ Týru, poslal Dávidovi cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom. Dávid si vzal v Jeruzaleme ďalšie ženy a narodili sa mu ďalší synovia a dcéry. Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa, tiahli všetci, aby sa ho zmocnili. Dávid sa to dozvedel, vyšiel proti nim. Dopytoval sa u Pána, či má ísť proti Filištíncom a Pán mu povedal, že mu ich vydá do ruky a tak sa aj stalo. Filištínci sa znova roztiahli a Dávid dostal od Pána odpoveď, aby vytiahol proti ním, keď začuje šelest vo vrcholcoch hrušiek a naozaj ich porazil. Chýr o Dávidovi sa rozniesol po všetkých krajinách a všetci sa ho báli.
1Krn 15Dávid dovolil niesť archu iba levitom. Zhromaždil do Jeruzalema všetkých Izraelitov. Kňazi a leviti sa posvätili a za spevu a hudby odniesli archu z Obededomovho domu do Jeruzalema. Keď Šaulova dcéra Michol videla Dávida poskakovať, opovrhla ním v srdci.
1Krn 16Archu postavili uprostred stanu, ktorý dal postaviť Dávid a obetovali. Potom požehnal ľud a každému nadelil bochník chleba, mäso a koláč. Levitov ustanovil za služobníkov pri arche. Dávid odovzdal Asafovi, vedúcemu levitov, oslavu Pána. Každý deň pri arche konali službu. Ustanovil aj vrátnikov. Ľud sa potom rozišiel a Dávid požehnal svoj dom.
1Krn 17Dávid povedal Nátanovi, že by chcel postaviť Pánovi dom, aby už archa nemusela byť v stane. Nátan dostal slovo od Pána, že on nepostaví dom Pánovi. Povedal mu, ako ho Pán vyzdvihol a stále bol s ním. Dávidov syn upevní kráľovstvo a postaví dom Pánovi. Potom Dávid prehovoril k Pánovi.
1Krn 18Dávid porazil a podrobil si Filištíncov a Moabčanov. Odrazil aj kráľa Soby Adarezera a zajal mu tisíce mužov. Keď mu prišli Aramejčania na pomoc, Dávid porazil ich 20-tisícovú armádu a stali sa jeho poddanými. Tak získal veľké množstvo kovu. Kráľ Ematu, Tou, sa o tom dopočul a poslal k Dávidovi svojho syna, aby mu poblahoželal. Abisai porazil 18-tisícovú armádu Edomčanov a Edomci sa stali Dávidovými poddanými. Joab bol veliteľom vojska, Jozafát bol kancelárom, Sadok a Achimelech boli kňazmi, Susa bol pisárom a Banaiáš bol veliteľom Kreťanov a Feleťanov.
1Krn 19Amonský kráľ Naás zomrel a kráľom sa stal jeho syn. Dávid chcel oplatiť milostrdenstvo, aké mu preukázal Naás a preto vyslal poslov, aby Hanonovi vyslovili sústrasť. No amonské kniežatá vraveli Hanonovi, že isto chcú preskúmať krajinu a rozvrátili ju. Nato chytili Dávidových sluhov, oholili ich, šaty im odstrihli a poslali ich preč. Dávid im kázal, aby ostali v Jerichu, kým im nedorastú brady a potom sa vrátili. Hanon si za striebro najal vozy a jazdcov z aramejska a utáborili sa pred Medabou. Aj Dávid zhromaždol vojsko na čele s Joabom. Keď videl, že je obkľúčený spredu aj zozadu, rozdelil vojsko. Pustili sa do boja a Aramejčania utiekli. Keď to videli Amončania, ušli tiež. Porazení Aramejčania poslali poslov, no Dávid na nich zaútočil, utiekli a už viac nechceli prísť Amončanom na pomoc. Adarezerovi poddaní uzavreli s Dávidom mier a boli mu poddaní.
1Krn 20Rok na to Joab spustošil krajinu Amončanov a dobyl Rábu a odniesol veľa koristi. Ľud, ktorý v ňom bol, pobil pílami a sekerami. Podobne Dávid naložil aj so všetkými mestami Amončanov. Potom sa viackrát strhla vojna s Filištíncami, kde zabili aj muža, ktorý mal spolu 24 prstov.
1Krn 21Dávid dal spočítať ľud aj napriek odhováraniu Joaba. V Izraeli bolo 1 100 000 bojaschopných mužov a Júdovcov 470 000. Levitov a Benjamínovcov Joab nepočítal, lebo mu bol Dávidov rozkaz odporný. Dávid si uvedomil, že zhrešil a prosil Boha o odpustenie. Videc Gad mu oznámil Pánovo slovo, aby si vybral jednu z troch vecí: Trojročný hlad, alebo bude tri mesiace utekať pred nepriateľmi, alebo mor. Dávid nechcel padnúť do rúk človeka, ale radšej do Pánovej. Pán dopustil mor na Izrael. Dávid zbadal Pánovho anjela s mečom v ruke pri humne Jebuzejca Ornana, kúpil od neho to humno a postavil tam Pánovi oltár, na ktorom urobil obetu Pánovi. Potom mor prestal.
1Krn 22Dávid povedal, že to je Boží dom a začal robiť prípravy na stavbu. Svojmu synovi Šalamúnovi povedal o Pánovom predurčení, že on postaví dom Pánovi a bude požehnaný. Dávid zhromaždil na stavbu veľké množstvo zlata, striebra, dreva a kovu. Prikázal kniežatám, aby Šalamúnovi pomáhali.
1Krn 23Keď Dávid ostarel, ustanovil za kráľa svojho syna Šalamúna. Leviti konali službu v Pánovom chráme. Každé ráno a večer musia nastúpiť a oslavovať Pána. Pri službe zachovávali predpisy Áronových synov.
1Krn 24Z Áronových synov kňažskú službu konali Eleazar a Itamar. Z Eleazarových synov Sadok a z Itamarových Achimelech a potom vyžrebovali poradie do služby z každého rodu rovnako. Aj z ostatných Léviho synov žrebovali pred kráľom Dávidom, Sadokom, Achimelechom a pohlavármi rodín.
1Krn 25Dávid a vojvodcovia vyčlenili na službu aj spevákov aj hudobníkov, ktorí hrali na citarách, hrrfách a cimbaloch. O službe rozhodovali žrebovaním v 24-kolách.
1Krn 26Vybrali aj oddiely vrátnikov, ktoré konali stráž podľa pohlavárov mužstiev. O každú bránu žrebovali. Ustanovili aj stráž chrámového pokladu, pisárov a sudcov.
1Krn 27Pohlavári rodín, velitelia tisícok a stotín sa po mesiaci striedali. Dávid nechcel spísať ich počet mladších ako 20-ročných, lebo Pán prisľúbil, že rozmnoží synov Izraela ako hviezd na nebi. Joab nedokončil sčítanie, lebo preto prišiel na nich hnev. Nad jednotlivými cennosťami mal svojich správcov. Achitofel bol kráľovým poradcom a Chusai bol kráľovým priateľom. Achitofelovým nástupcom bol Banaiášov syn Jojada a Abiatar. Kráľovým vojvodcom bol Joab.
1Krn 28Dávid zhromaždil všetky kniežatá Izraela, veliteľov, správcov majetkov a všetkých udatných mužov do Jeruzalema. Povedal im o svojich prípravách na stavbu Pánovho domu a o tom, ako mu Pán oznámil, že dom postaví jeho syn a tým synom bude Šalamún. Odovzdal mu rozvrh všetkých miestností a zoznam vybavenia a povzbudil ho, aby sa odhodlane chopil diela.
1Krn 29Dávid hovoril k celému zhromaždeniu o vyvolení Šalamúna a o všetkom, čo pripravil na stavbu Pánoho domu. Aj kniežatá a velitelia dali na stavbu mnoho zlata, striebra a železa. Dávid a celé zhromaždenie potom dobrorečili Pánovi a prinášali obety. Všetci sa podriadili kráľovi Šalamúnovi. Dávid kraľoval nad celým Izraelom 40 rokov, v Hebrobe 7 rokov a v Jeruzaleme 33 rokov. Zomrel v krásnej starobe, obdarený bohatstvom a slávou a namiesto neho sa stal kráľom Šalamún.

 

up