výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Krn 23, 1-32

1 ודויד זקן ושבע ימים וימלך את שלמה בנו על ישראל׃ 2 ויאסף את כל שרי ישראל והכהנים והלוים׃ 3 ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף׃ 4 מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים׃ 5 וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל׃ 6 ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשון קהת ומררי׃ 7 לגרשני לעדן ושמעי׃ 8 בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה׃ 9 בני שמעי שלמות וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן׃ 10 ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני שמעי ארבעה׃ 11 ויהי יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת׃ 12 בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה׃ 13 בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד עולם׃ 14 ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי׃ 15 בני משה גרשם ואליעזר׃ 16 בני גרשום שבואל הראש׃ 17 ויהיו בני אליעזר רחביה הראש ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה׃ 18 בני יצהר שלמית הראש׃ 19 בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי׃ 20 בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני׃ 21 בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש׃ 22 וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישאום בני קיש אחיהם׃ 23 בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה׃ 24 אלה בני לוי לבית אבתיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה׃ 25 כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם׃ 26 וגם ללוים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו׃ 27 כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה׃ 28 כי מעמדם ליד בני אהרן לעבדת בית יהוה על החצרות ועל הלשכות ועל טהרת לכל קדש ומעשה עבדת בית האלהים׃ 29 וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל משורה ומדה׃ 30 ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב׃ 31 ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה׃ 32 ושמרו את משמרת אהל מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה׃

1Krn 23, 1-32

Verš 13
בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד עולם׃
Ex 6:20 - ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה׃
Ex 28:1 - ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן׃
Heb 5:4 - ואת הגדלה הזאת לא יקח איש לעצמו רק הקרוא לה מאת האלהים כמו אהרן׃

Verš 15
בני משה גרשם ואליעזר׃
Ex 2:22 - ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה׃
Ex 18:3 - ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה׃

1Krn 23,3 - Tieto výsledky pochádzajú zo staršieho sčítania, keď leviti začínali službu len v 30. roku svojho veku, pozri Nm 4,2 n. V časoch Dávida konali službu už od 20. roku; pozri verše 24 a 27.

1Krn 23,4 - Verše 4–5 sú slová Dávidove, ktorými roztrieďuje levitov, preto hovorí v prvej osobe. Menoslov tried je nižšie v hlave 24.

1Krn 23,27 - Verš 27 je len poznámka, ktorá vysvetľuje, že Dávid rozšíril počet službukonajúcich levitov, lebo pribral do služby aj 20–30-ročných. Pri chráme ich bolo treba viac, ale zato táto služba bola ľahšia ako pri prenášaní svätostánku a jeho náradia na púšti, preto ju mohli konať aj mladší leviti.

1Krn 23,28 - Verš 28 pokračuje Dávidove slová. Pod izbami rozumej miestnosti popristavované okolo chrámu.

1Krn 23,29 - O predkladných chleboch pozri Lv 24,8; 7,12–14; 8,26. – O obete múčnej Lv 2,1. – O nekvasených posúchoch Lv 2,4; na panviciach sa piekli koláče; porov. Lv 2,5; 7,9. – O mierach pozri Ex 29,40; Lv 19,35. – Všetky tieto veci boli potrebné k bohoslužbe. K obetiam potrebné veci bolo treba merať a vážiť; to bola povinnosť levitov.

1Krn 23,30 - Verše 30 n. hovoria o posvätnom speve.