výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Krn 11, 1-47

1 ויקבצו כל ישראל אל דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו׃ 2 גם תמול גם שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל׃ 3 ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל כדבר יהוה ביד שמואל׃ 4 וילך דויד וכל ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ׃ 5 ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את מצדת ציון היא עיר דויד׃ 6 ויאמר דויד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש׃ 7 וישב דויד במצד על כן קראו לו עיר דויד׃ 8 ויבן העיר מסביב מן המלוא ועד הסביב ויואב יחיה את שאר העיר׃ 9 וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו׃ 10 ואלה ראשי הגבורים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר יהוה על ישראל׃ 11 ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן חכמוני ראש השלושים הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל בפעם אחת׃ 12 ואחריו אלעזר בן דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים׃ 13 הוא היה עם דויד בפס דמים והפלשתים נאספו שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים׃ 14 ויתיצבו בתוך החלקה ויצילוה ויכו את פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה׃ 15 וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים׃ 16 ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם׃ 17 ויתאו דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער׃ 18 ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה׃ 19 ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים׃ 20 ואבשי אחי יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולא שם בשלושה׃ 21 מן השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד השלושה לא בא׃ 22 בניה בן יהוידע בן איש חיל רב פעלים מן קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג׃ 23 והוא הכה את האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו׃ 24 אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלושה הגברים׃ 25 מן השלושים הנו נכבד הוא ואל השלושה לא בא וישימהו דויד על משמעתו׃ 26 וגבורי החילים עשה אל אחי יואב אלחנן בן דודו מבית לחם׃ 27 שמות ההרורי חלץ הפלוני׃ 28 עירא בן עקש התקועי אביעזר הענתותי׃ 29 סבכי החשתי עילי האחוחי׃ 30 מהרי הנטפתי חלד בן בענה הנטופתי׃ 31 איתי בן ריבי מגבעת בני בנימן בניה הפרעתני׃ 32 חורי מנחלי געש אביאל הערבתי׃ 33 עזמות הבחרומי אליחבא השעלבני׃ 34 בני השם הגזוני יונתן בן שגה ההררי׃ 35 אחיאם בן שכר ההררי אליפל בן אור׃ 36 חפר המכרתי אחיה הפלני׃ 37 חצרו הכרמלי נערי בן אזבי׃ 38 יואל אחי נתן מבחר בן הגרי׃ 39 צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן צרויה׃ 40 עירא היתרי גרב היתרי׃ 41 אוריה החתי זבד בן אחלי׃ 42 עדינא בן שיזא הראובני ראש לראובני ועליו שלושים׃ 43 חנן בן מעכה ויושפט המתני׃ 44 עזיא העשתרתי שמע ויעואל בני חותם הערערי׃ 45 ידיעאל בן שמרי ויחא אחיו התיצי׃ 46 אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ויתמה המואבי׃ 47 אליאל ועובד ויעשיאל המצביה׃

1Krn 11, 1-47

Verš 1
ויקבצו כל ישראל אל דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו׃
2Sam 5:1 - ויבאו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה ויאמרו לאמר הננו עצמך ובשרך אנחנו׃

Verš 2
גם תמול גם שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל׃
1Sam 19:8 - ותוסף המלחמה להיות ויצא דוד וילחם בפלשתים ויך בהם מכה גדולה וינסו מפניו׃

Verš 3
ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל כדבר יהוה ביד שמואל׃
1Sam 16:1 - ויאמר יהוה אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלך על ישראל מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך׃

Verš 4
וילך דויד וכל ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ׃
2Sam 5:6 - וילך המלך ואנשיו ירושלם אל היבסי יושב הארץ ויאמר לדוד לאמר לא תבוא הנה כי אם הסירך העורים והפסחים לאמר לא יבוא דוד הנה׃

Verš 10
ואלה ראשי הגבורים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר יהוה על ישראל׃
2Sam 23:8 - אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו על שמנה מאות חלל בפעם אחד׃
2Sam 16:1 - ודוד עבר מעט מהראש והנה ציבא נער מפי בשת לקראתו וצמד חמרים חבשים ועליהם מאתים לחם ומאה צמוקים ומאה קיץ ונבל יין׃
2Sam 16:12 - אולי יראה יהוה בעוני והשיב יהוה לי טובה תחת קללתו היום הזה׃

Verš 13
הוא היה עם דויד בפס דמים והפלשתים נאספו שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים׃
2Sam 5:17 - וישמעו פלשתים כי משחו את דוד למלך על ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את דוד וישמע דוד וירד אל המצודה׃
2Sam 23:11 - ואחריו שמא בן אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים׃

Verš 15
וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים׃
2Sam 23:13 - וירדו שלשים מהשלשים ראש ויבאו אל קציר אל דוד אל מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים׃

Verš 26
וגבורי החילים עשה אל אחי יואב אלחנן בן דודו מבית לחם׃
2Sam 23:24 - עשה אל אחי יואב בשלשים אלחנן בן דדו בית לחם׃

1Krn 11,1-9 - Pozri pozn. k 2 Sam 5,1–16.

1Krn 11,11-47 - Pozri pozn. 2 Sam 23,8–39. – Jesbám sa volal vlastne Isboset; podľa 2 Sam 23,8 bol hlavou troch a zabil až osemsto mužov naraz.

1Krn 11,12 - Verše 12–14 treba doplniť podľa 2 Sam 23,10–12.

1Krn 11,19 - Podľa názoru vtedajších ľudí je krv sídlom duše, a tak sídlom života.

1Krn 11,20 - Osnova hovorí o Abisaiovi a Banaiášovi (v. 25), že mali meno medzi troma. Opravili sme na správne znenie: "medzi tridsiatimi", veď sa hneď za tým vraví o oboch, že sa k trom najväčším hrdinom vôbec nedostali.

1Krn 11,22 - Výraz "Božích levov" (Ariel) tu Vulgáta neprekladá, ale len prepisuje.

1Krn 11,26 - "Tridsiatka" bol akýsi vojenský útvar (pozri pozn. k 2 Sam 23,39), v ktorom sa mužstvo menilo, preto sa tento menoslov nezrovnáva úplne s menoslovom 2 Sam 23,26–39. Zoznamy sú z rozličných dôb Dávidovho panovania.