výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Mk 1, 1-45

1 ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלהים׃ 2 ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך׃ 3 קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃ 4 ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃ 5 ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם׃ 6 ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואכל חגבים ודבש היער׃ 7 ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרע ולהתיר את שרוך נעליו׃ 8 אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש׃ 9 ויהי בימים ההם ויבא ישוע מנצרת אשר בגליל ויטבל על ידי יוחנן בירדן׃ 10 ויהי אך עלה עלה מן המים וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה ירדת עליו׃ 11 ויהי קול מן השמים אתה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃ 12 ואחרי כן הוציאו הרוח המדברה׃ 13 ויהי שם במדבר ארבעים יום והשטן נסהו ויהי עם החיות והמלאכים שרתוהו׃ 14 ואחרי אשר הסגר יוחנן בא ישוע הגלילה ויקרא את בשורת מלכות האלהים לאמר׃ 15 מלאה העת והגיעה מלכות האלהים שובו והאמינו בבשורה׃ 16 ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא את שמעון ואת אנדרי אחי שמעון פרשים מצודה בים כי דיגים היו׃ 17 ויאמר אליהם ישוע לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃ 18 ויעזבו מהר את מכמרתיהם וילכו אחריו׃ 19 ויהי כעברו מעט משם וירא את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו וגם המה באניה מתקנים את המכמרות׃ 20 ויקרא מהרה אליהם ויעזבו את זבדי אביהם באניה עם השכירים וילכו אחריו׃ 21 ויבאו אל כפר נחום וימהר לבוא בשבת לבית הכנסת וילמד׃ 22 וישתוממו על תורתו כי היה מלמדם כבעל גבורה ולא כספרים׃ 23 ואיש היה בבית כנסתם אשר רוח טמאה בו ויצעק לאמר׃ 24 אהה מה לנו ולך ישוע הנצרי באת להאבידנו ידעתי מי אתה קדוש האלהים׃ 25 ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו׃ 26 ויסחבהו רוח הטמאה ויצעק בקול גדול ויצא ממנו׃ 27 ויבהלו כלם וישאלו איש את רעהו לאמר מה זאת מה היא התורה החדשה אשר אף לרוחות הטמאה בגבורה הוא מצוה והנה שמעות לו׃ 28 ויצא שמעו מהר בכל מקמות ארץ הגליל׃ 29 ויהי אחרי צאתם מבית הכנסת ויבאו ביתה שמעון ואנדרי המה ויעקב ויוחנן עמם׃ 30 וחמות שמעון שכבה אחוזת הקדחת וימהרו לדבר אליו עליה׃ 31 ויגש ויאחז בידה ויקימה ותרף ממנה הקדחת פתאם ותשרת אותם׃ 32 ויהי בערב כבוא השמש ויביאו אליו את כל החולים ואת אחוזי השדים׃ 33 וכל העיר נאספו יחדו פתח הבית׃ 34 וירפא רבים אשר היו חולים חליים שונים ויגרש שדים הרבה ולא נתן את השדים לדבר כי ידעהו׃ 35 וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם׃ 36 וירדפו אחריו שמעון והאנשים אשר אתו׃ 37 וימצאהו ויאמרו אליו הנה כלם מבקשים אותך׃ 38 ויאמר אליהם נעברה מזה אל ערי הפרזות הקרבות ואקרא גם שם כי בעבור זאת יצאתי׃ 39 ויהי קרא בבתי כנסיותיהם בכל הגליל ויגרש את השדים׃ 40 ויבוא אליו איש מצרע ויתחנן אליו ויכרע על ברכיו ויאמר לו אם תרצה תוכל לטהרני׃ 41 וירחם עליו וישלח את ידו ויגע בו ויאמר רצה אנכי טהר׃ 42 עודנו מדבר והצרעת סרה ממנו ויטהר׃ 43 ויגער בו וימהר להוציאו החוצה׃ 44 ויאמר אליו ראה אל תספר דבר לאיש כי אם לך הראה אל הכהן והקרב על טהרתך את אשר צוה משה לעדות להם׃ 45 אך הוא בצאתו החל לקרא הרבה ולהשמיע הדבר עד אשר לא יכל לבוא עוד אל עיר בגלוי כי אם היה ישב מחוץ לעיר במקמות חרבה ויבאו אליו מכל עבריו׃

Mk 1, 1-45

Verš 2
ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך׃
Mal 3:1 - הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר יהוה צבאות׃
Mt 11:10 - כי זה הוא אשר כתוב עליו הנני שלח מלאכי לפניך ופנה רדכך לפניך׃
Lk 7:27 - זה הוא אשר כתוב עליו הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך׃

Verš 3
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
Iz 40:3 - קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו׃
Mt 3:3 - הלא זה הוא אשר נבא עליו ישעיהו הנביא לאמר קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
Lk 3:4 - ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
Jn 1:23 - ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר דבר ישעיהו הנביא׃

Verš 4
ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
Mt 3:1 - בימים ההם בא יוחנן המטביל ויהי קרא במדבר יהודה לאמר׃
Lk 3:3 - ויבא אל כל ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
Jn 3:23 - וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי שמה מים לרב ויבאו ויטבלו׃

Verš 5
ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם׃
Mt 3:5 - ויצאו אליו ישבי ירושלים וכל יהודה וכל ככר הירדן׃
Lk 3:7 - ויאמר אל המון העם היצאים להטבל על ידו אתם ילדי הצפעונים מי הורה אתכם להמלט מפני הקצף הבא׃

Verš 6
ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואכל חגבים ודבש היער׃
2Kr 1:8 - ויאמרו אליו איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו ויאמר אליה התשבי הוא׃
Mt 3:4 - והוא יוחנן לבושו שער גמלים ואזור עור במתניו ומאכלו חגבים ודבש היער׃
Lv 11:22 - את אלה מהם תאכלו את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינהו ואת החגב למינהו׃

Verš 7
ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרע ולהתיר את שרוך נעליו׃
Mt 3:11 - הן אנכי טובל אתכם במים לתשובה והבא אחרי חזק הוא ממני אשר אינני כדי לשאת נעליו והוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
Lk 3:16 - ויען יוחנן ויאמר לכלם הן אני טובל אתכם במים אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני כדי להתיר את שרוך נעליו הוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
Jn 1:27 - הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו׃

Verš 8
אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש׃
Mt 3:11 - הן אנכי טובל אתכם במים לתשובה והבא אחרי חזק הוא ממני אשר אינני כדי לשאת נעליו והוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
Sk 1:5 - כי יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש בקרוב אחרי הימים האלה׃
Sk 11:16 - ואזכר את דבר האדון אשר אמר יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש׃
Sk 19:4 - ויאמר פולוס יוחנן הטביל בטבילת התשובה ואמר אל העם כי האמן יאמינו באשר יבוא אחריו והוא המשיח ישוע׃
Iz 44:3 - כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך׃
Joe 2:28 - והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו׃
Sk 2:4 - וימלאו כלם רוח הקדש ויחלו לדבר בלשנות אחרות כאשר נתנם הרוח להטיף׃
Sk 11:15 - וכאשר החלותי לדבר צלחה עליהם רוח הקדש כאשר צלחה עלינו בתחלה׃

Verš 10
ויהי אך עלה עלה מן המים וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה ירדת עליו׃
Mt 3:16 - ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה נפתחו לו השמים וירא את רוח אלהים יורדת כיונה ונחה עליו׃
Lk 3:21 - ויהי בהטבל כל העם וגם ישוע נטבל ומתפלל ויפתחו השמים׃
Jn 1:32 - ויעד יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה ירדת משמים ותנח עליו׃

Verš 11
ויהי קול מן השמים אתה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
Ž 2:7 - אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃
Iz 42:1 - הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא׃
Mt 3:17 - והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
Mt 17:5 - עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
Mk 9:7 - ויהי ענן סוכך עליהם ויצא מן הענן קול אמר זה בני ידידי אליו שמעו׃
Lk 3:22 - וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה ויהי קול מן השמים ויאמר אתה בני ידידי בך רצתה נפשי׃
Lk 9:35 - ויצא קול מן הענן אמר זה בני ידידי אליו תשמעון׃
Kol 1:13 - אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃
2Pt 1:17 - כי לקח מאת אלהים האב יקר וכבוד בבא אליו קול מתוך הדרת כבודו לאמר זה בני ידידי רצתה נפשי בו׃

Verš 12
ואחרי כן הוציאו הרוח המדברה׃
Mt 4:1 - אז נשא הרוח את ישוע המדברה למען ינסהו השטן׃
Lk 4:1 - וישוע שב מן הירדן מלא רוח הקדש וינהגהו הרוח המדברה׃

Verš 14
ואחרי אשר הסגר יוחנן בא ישוע הגלילה ויקרא את בשורת מלכות האלהים לאמר׃
Mt 4:12 - ויהי כשמעו כי הסגירו את יוחנן וילך לו ארץ הגליל׃
Lk 4:14 - וישב ישוע בגבורת הרוח אל הגליל ויצא שמעו בכל הככר׃
Jn 4:43 - ויהי מקץ שני הימים ויצא משם ללכת הגלילה׃

Verš 15
מלאה העת והגיעה מלכות האלהים שובו והאמינו בבשורה׃
Iz 56:1 - כה אמר יהוה שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות׃

Verš 16
ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא את שמעון ואת אנדרי אחי שמעון פרשים מצודה בים כי דיגים היו׃
Mt 4:18 - ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא שני אנשים אחים את שמעון הנקרא פטרוס ואת אנדרי אחיו והמה משליכים מצודה בים כי דיגים היו׃

Verš 17
ויאמר אליהם ישוע לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃
Jer 16:16 - הנני שלח לדוגים רבים נאם יהוה ודיגום ואחרי כן אשלח לרבים צידים וצדום מעל כל הר ומעל כל גבעה ומנקיקי הסלעים׃
Ez 47:10 - והיה יעמדו עליו דוגים מעין גדי ועד עין עגלים משטוח לחרמים יהיו למינה תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאד׃

Verš 18
ויעזבו מהר את מכמרתיהם וילכו אחריו׃
Mt 19:27 - ויען פטרוס ויאמר אליו הן אנחנו עזבנו את הכל ונלך אחריך מה יהיה לנו׃
Mk 10:28 - ויען פטרוס ויאמר אליו הן אנחנו עזבנו את הכל ונלך אחריך׃
Lk 5:11 - ויוליכו את האניות אל היבשה ויעזבו את הכל וילכו אחריו׃
Lk 18:28 - ויאמר פטרוס הן אנחנו עזבנו את הכל ונלך אחריך׃

Verš 19
ויהי כעברו מעט משם וירא את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו וגם המה באניה מתקנים את המכמרות׃
Mt 4:21 - ויהי כעברו משם וירא שני אנשים אחים אחרים את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו באניה עם זבדי אביהם מתקנים את מכמרותם ויקרא אליהם׃

Verš 21
ויבאו אל כפר נחום וימהר לבוא בשבת לבית הכנסת וילמד׃
Mt 4:13 - ויעזב את נצרת ויבא וישב בכפר נחום אשר על שפת הים בגבול זבלון ונפתלי׃
Lk 4:31 - וירד אל כפר נחום עיר הגליל וילמדם בשבתות׃

Verš 22
וישתוממו על תורתו כי היה מלמדם כבעל גבורה ולא כספרים׃
Mt 7:28 - ויהי ככלות ישוע לדבר את הדברים האלה וישתומם המון העם על תורתו׃
Lk 4:32 - וישתוממו על תורתו כי עצום דברו׃

Verš 23
ואיש היה בבית כנסתם אשר רוח טמאה בו ויצעק לאמר׃
Lk 4:33 - ואיש היה בבית הכנסת ובו רוח שד טמא ויצעק בקול גדול לאמר׃

Verš 29
ויהי אחרי צאתם מבית הכנסת ויבאו ביתה שמעון ואנדרי המה ויעקב ויוחנן עמם׃
Mt 8:14 - ויבא ישוע ביתה פטרוס וירא את חמותו נפלת למשכב כי אחזתה הקדחת׃
Lk 4:38 - ויקם מבית הכנסת ויבא ביתה שמעון וחמות שמעון אחזתה קדחת חזקה וישאלהו בעדה׃

Verš 32
ויהי בערב כבוא השמש ויביאו אליו את כל החולים ואת אחוזי השדים׃
Mt 8:16 - ויהי לעת ערב ויביאו אליו רבים אחוזי שדים ויגרש את הרוחות בדבר וירפא את כל החולים׃
Lk 4:40 - וכבוא השמש הביאו אליו כל אשר להם חלים חליים שונים וירפא אותם בשומו את ידיו על כל אחד מהם׃

Verš 35
וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם׃
Lk 4:42 - ויצא וילך לו כאור הבקר אל מקום חרבה והמון העם בקשהו ויבאו עדיו ויפצרו בו לבלתי סור מהם׃
Mt 14:23 - ואחרי שלחו את העם עלה ההרה בדד להתפלל ויהי ערב והוא לבדו שמה׃

Verš 38
ויאמר אליהם נעברה מזה אל ערי הפרזות הקרבות ואקרא גם שם כי בעבור זאת יצאתי׃
Lk 4:43 - ויאמר להם הן עלי לבשר גם לערים האחרות את בשורת מלכות האלהים כי לזאת שלחתי׃
Iz 61:1 - רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Lk 4:18 - רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃

Verš 40
ויבוא אליו איש מצרע ויתחנן אליו ויכרע על ברכיו ויאמר לו אם תרצה תוכל לטהרני׃
Mt 8:2 - והנה איש מצרע בא וישתחו לו ויאמר אדני אם תרצה תוכל לטהרני׃
Lk 5:12 - ויהי בהיותו באחת הערים והנה איש מלא צרעת וירא את ישוע ויפל על פניו ויתחנן אליו לאמר אדני אם תחפץ תוכל לטהרני׃

Verš 44
ויאמר אליו ראה אל תספר דבר לאיש כי אם לך הראה אל הכהן והקרב על טהרתך את אשר צוה משה לעדות להם׃
Lv 13:2 - אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים׃
Lv 14:1 - וידבר יהוה אל משה לאמר׃

Mk 1,1-8 - Mt 3, 1-12; Lk 3, 1-18; Jn 1, 19-28.

Mk 1,1 - Marek tu "evanjeliom" nemyslí svoj spis, ale posolstvo, dobrú zvesť, ktorú priniesol Ježiš Kristus a ktorej on sám je stredobodom.

Mk 1,2 - Mal 3, 1.

Mk 1,3 - Iz 40, 3.

Mk 1,8 - O Jánovom krste pozri poznámku k Mt 3, 6. Kristus bude krstiť "Duchom Svätým", čiže jeho krst nebude iba obrad, ale očistí človeka od hriechu a vleje doň novú životnú silu božského života.

Mk 1,9-11 - Mt 3, 13-17; Lk 3, 21-22; Jn 1, 32-34.

Mk 1,12-13 - Mt 4, 1-11; Lk 4, 1-13.

Mk 1,14-15 - Mt 4, 12-17; Lk 4, 14-15.

Mk 1,16-20 - Mt 4, 18-22; Lk 5, 1-11.

Mk 1,21-28 - Lk 4, 31-37.

Mk 1,23-27 - Marek nazýva zlého ducha nečistým, pretože podľa zákona posadnutý človek je nečistý. Otázkou "Čo ťa do nás...?" chce zlý duch vyjadriť, aby ho Ježiš nechal na pokoji a nerušil jeho činnosť. Zlý duch tuší, že Ježiš je osobnosť vyššej prirodzenosti. Preto ho menuje iba nepriamo mesiášskym titulom "Boží Svätý". Moc nad zlými duchmi je jeden zo znakov mesiášskeho kráľovstva.

Mk 1,29-34 - Mt 8, 14-17; Lk 4, 38-41.

Mk 1,35-39 - Lk 4, 42-44.

Mk 1,40-45 - Mt 8, 2-4; Lk 5, 12-16.

Mk 1,44 - Pozri poznámku k Mt 8, 4.