výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Mk 5, 1-43

1 ויבאו אל עבר הים אל ארץ הגדרים׃ 2 והוא יצא מן האניה והנה איש בא לקראתו מבין הקברים אשר רוח טמאה בו׃ 3 ומושבו בקברים וגם בעבתים לא יכל איש לאסרו׃ 4 כי פעמים הרבה אסרוהו בכבלים ובעבתים וינתק את העבתים וישבר את הכבלים ואין איש יכל לכבשו׃ 5 ותמיד לילה ויומם היה בהרים ובקברים צעק ופצע את עצמו באבנים׃ 6 ויהי כראותו את ישוע מרחוק וירץ וישתחו לו׃ 7 ויצעק בקול גדול ויאמר מה לי ולך ישוע בן אל עליון באלהים אני משביעך אשר לא תענני׃ 8 כי הוא אמר אליו צא רוח טמא מן האדם הזה׃ 9 וישאל אתו מה שמך ויען ויאמר לגיון שמי כי רבים אנחנו׃ 10 ויתחנן אליו מאד לבלתי שלחם אל מחוץ לארץ׃ 11 ועדר חזירים רבים היה שם במרעה ההרים׃ 12 ויתחננו לו כל השדים לאמר שלחנו אל החזירים ונבאה אל תוכם׃ 13 וינח להם ויצאו רוחות הטמאה ויבאו בחזירים וישתער העדר מן המורד אל הים כאלפים במספר ויטבעו בים׃ 14 וינוסו רעי החזירים ויגידו זאת בעיר ובשדות ויצאו לראות מה נהיתה׃ 15 ויבאו אל ישוע ויראו את אחוז השדים אשר הלגיון בו והוא יושב מלבש וטוב שכל וייראו׃ 16 ויספרו להם הראים את אשר נעשה לאחוז השדים ואת דבר החזירים׃ 17 ויחלו להתחנן לו לסור מגבוליהם׃ 18 ויהי ברדתו אל האניה התחנן אליו האיש אשר היה אחוז שדים לתתו לשבת עמו׃ 19 ולא הניח לו כי אם אמר אליו שוב לביתך אל בני משפחתך והגד להם את הגדלות אשר עשה לך יהוה ויחנך׃ 20 וילך לו ויחל לקרא בעשר הערים את הגדלות אשר עשה לו ישוע ויתמהו כלם׃ 21 וישב ישוע לעבר באניה אל עבר הים ויקהל אליו המון רב והוא על שפת הים׃ 22 והנה בא אחד מראשי הכנסת ושמו יאיר וירא אתו ויפל לרגליו׃ 23 ויתחנן אליו מאד לאמר בתי הקטנה חלתה עד למות אנא בוא נא ושים ידיך עליה למען תרפא ותחיה׃ 24 וילך אתו וילכו אחריו המון רב וידחקהו׃ 25 ואשה היתה זבת דם שתים עשרה שנה׃ 26 והיא סבלה הרבה תחת ידי רפאים רבים והוציאה את כל אשר לה ולא להועיל ויהי חליה חזק מאד׃ 27 ויהי כשמעה את שמע ישוע ותבוא בהמון העם מאחריו ותגע בבגדו׃ 28 כי אמרה רק אם אגע בבגדיו אושע׃ 29 וייבש מקור דמיה פתאם ותבן בבשרה כי נרפא נגעה׃ 30 וברגע ידע ישוע בנפשו כי גבורה יצאה ממנו ויפן בתוך העם ויאמר מי נגע בבגדי׃ 31 ויאמר אליו תלמידיו אתה ראה את ההמון דוחק אתך ואמרת מי נגע בי׃ 32 ויבט סביב לראות את אשר עשתה זאת׃ 33 ותירא האשה ותחרד כי ידעה את אשר נעשה לה ותבא ותפל לפניו ותגד לו את האמת כלה׃ 34 ויאמר אליה בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום וחיית מנגעך׃ 35 עודנו מדבר והנה באים מבית ראש הכנסת לאמר בתך מתה למה תטריח עוד את המורה׃ 36 וכשמע ישוע את הדבר אשר דברו ויאמר אל ראש הכנסת אל תירא רק האמינה׃ 37 ולא הניח לאיש ללכת אתו בלתי אם לפטרוס וליעקב וליוחנן אחי יעקב׃ 38 ויבא בית ראש הכנסת וירא המון הבכים והמיללים הרבה׃ 39 ובבאו אמר אליהם מה תהמו ותבכו הנערה לא מתה אך ישנה היא׃ 40 וישחקו לו והוא גרש את כלם ויקח את אבי הנערה ואת אמה ואת אשר אתו ויבא החדרה אשר שם שכבת הנערה׃ 41 ויאחז ביד הנערה ויאמר אליה טליתא קומי אשר פרושו הילדה אני אמר לך קומי נא׃ 42 ומיד קמה הילדה ותתהלך והיא בת שתים עשרה שנה וישמו שמה גדולה׃ 43 ויזהר אותם מאד שלא יודע הדבר לאיש ויאמר לתת לה לאכול׃

Mk 5, 1-43

Verš 1
ויבאו אל עבר הים אל ארץ הגדרים׃
Mt 8:28 - ויהי כבאו אל עבר הים אל ארץ הגרגשים ויפגשוהו שני אנשים אחוזי שדים יצאים מבתי הקברות והמה רגונים מאד עד אשר לא יכל איש לעבר בדרך ההוא׃
Lk 8:26 - ויעברו ויבאו אל ארץ הגדריים אשר ממול הגליל׃

Verš 34
ויאמר אליה בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום וחיית מנגעך׃
Mt 9:22 - ויפן ישוע וירא אותה ויאמר חזקי בתי אמונתך הושיעה לך ותושע האשה מן השעה ההיא׃
Mk 10:52 - ויאמר ישוע אליו לך לך אמונתך הושיעה לך ופתאם ראה וילך אחרי ישוע בדרך׃

Verš 35
עודנו מדבר והנה באים מבית ראש הכנסת לאמר בתך מתה למה תטריח עוד את המורה׃
Lk 8:49 - עודנו מדבר ואיש בא מבית ראש הכנסת ויאמר מתה בתך אל תטריח את המורה׃

Verš 39
ובבאו אמר אליהם מה תהמו ותבכו הנערה לא מתה אך ישנה היא׃
Jn 11:11 - כזאת דבר ואחרי כן אמר אליהם לעזר ידידנו ישן הוא ואנכי הלך למען אעירנו׃

Verš 17
ויחלו להתחנן לו לסור מגבוליהם׃
Sk 16:39 - ויבאו ויחלו פניהם ויוציאום וישאלו מהם לצאת מן העיר׃

Verš 18
ויהי ברדתו אל האניה התחנן אליו האיש אשר היה אחוז שדים לתתו לשבת עמו׃
Lk 8:38 - ויבקש ממנו האיש אשר יצאו ממנו השדים לשבת אתו וישלח אתו ישוע באמרו׃

Verš 21
וישב ישוע לעבר באניה אל עבר הים ויקהל אליו המון רב והוא על שפת הים׃
Lk 8:40 - ויהי בשוב ישוע ויקבל אתו העם כי כלם היו מחכים לו׃

Verš 22
והנה בא אחד מראשי הכנסת ושמו יאיר וירא אתו ויפל לרגליו׃
Mt 9:18 - ויהי הוא מדבר אליהם את אלה והנה אחד השרים בא וישתחו לו ויאמר עתה זה מתה בתי בא נא ושים את ידך עליה ותחיה׃
Lk 8:41 - והנה בא איש ושמו יאיר והוא ראש בית הכנסת ויפל לרגלי ישוע ויתחנן לו לבוא אתו אל ביתו׃

Verš 25
ואשה היתה זבת דם שתים עשרה שנה׃
Lv 15:25 - ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה הוא׃
Mt 9:20 - והנה אשה זבת דם שתים עשרה שנה נגשה מאחריו ותגע בציצת בגדו׃
Lk 8:43 - ואשה זבת דם שתים עשרה שנה אשר הוציאה כל קנינה לרפאים ואין איש יכל לרפאתה׃

Verš 30
וברגע ידע ישוע בנפשו כי גבורה יצאה ממנו ויפן בתוך העם ויאמר מי נגע בבגדי׃
Lk 6:19 - וכל ההמון מבקשים לגעת בו כי גבורה יצאה מאתו ורפאה את כלם׃

Mk 5,1-20 - Mt 8, 28-34; Lk 8, 26-39.

Mk 5,2 - Mt hovorí o dvoch posadnutých, Mk a Lk o jednom. Podľa tradičnej mienky majú na mysli toho jedného, ktorý sa po svojom uzdravení hlásil za učeníka u Ježiša, ale on ho poslal domov. Markovi nešlo iba o opísanie historickej udalosti, ale vyzdvihnutím toho jedného chcel povedať pohanom, že príchodom Ježiša Krista nadišiel čas milosti, čas spásy.

Mk 5,9 - Pluk, lat. legio. Rímska légia mala okolo 6 000 mužov. "Pluk" naznačuje množstvo duchov, ktorými bol tento úbožiak posadnutý.

Mk 5,12-13 - Ježiš dovoľuje zlým duchom, aby mohli prejsť z človeka do svíň. Stalo sa to v kraji pohanov. Pozri poznámku k Mt 8, 28.

Mk 5,21-43 - Mt 9, 18-26; Lk 8, 40-56.

Mk 5,37 - Tí istí, čo budú neskôr svedkami premenenia Krista a jeho smrteľnej úzkosti v Getsemani.

Mk 5,41 - "Talitha kum" je aramejský výraz. Touto rečou sa hovorilo v Palestíne za čias Ježiša Krista.