výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Mt 28, 1-20

1 ואחרי מוצאי השבת כשהאיר לאחד בשבת באה מרים המגדלית ומרים האחרת לראות את הקבר׃ 2 והנה רעש גדול היה כי מלאך יהוה ירד מן השמים ויגש ויגל את האבן מן הפתח וישב עליה׃ 3 ויהי מראהו כברק ולבושו לבן כשלג׃ 4 ומפחדו נבהלו השמרים ויהיו כמתים׃ 5 ויען המלאך ויאמר אל הנשים אתן אל תיראן הן ידעתי כי את ישוע הנצלב אתן מבקשות׃ 6 איננו פה כי קם כאשר אמר באנה ראינה את המקום אשר שכב שם האדון׃ 7 ומהרתן ללכת ואמרתן אל תלמידיו כי קם מן המתים והנה הוא הולך לפניכם הגלילה ושם תראהו הנה אמרתי לכן׃ 8 ותמהרנה לצאת מן הקבר ביראה ובשמחה גדולה ותרצנה להגיד לתלמידיו׃ 9 הנה הלכות להגיד לתלמידיו והנה ישוע נקרה אליהן ויאמר שלום לכן ותגשנה ותאחזנה ברגליו ותשתחוין לו׃ 10 ויאמר אליהן ישוע אל תיראן לכנה והגדן לאחי וילכו הגלילה ושם יראוני׃ 11 ויהי בלכתן והנה אנשים מן המשמר באו העירה ויגידו לראשי הכהנים את כל הנעשה׃ 12 ויקהלו עם הזקנים ויתיעצו ויתנו כסף לרב אל אנשי הצבא לאמר׃ 13 אמרו כי באו תלמידיו לילה ויגנבו אותו בהיותנו ישנים׃ 14 ואם ישמע הדבר לפני ההגמון אנחנו נפיסהו והייתם בלי פחד׃ 15 ויקחו את הכסף ויעשו כאשר למדו ותצא השמועה הזאת בין היהודים עד היום הזה׃ 16 ועשתי עשר התלמידים הלכו הגלילה אל ההר אשר צום ישוע׃ 17 ויהי כראותם אתו וישתחוו לו ומקצתם נחלקו בלבם׃ 18 ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ׃ 19 לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃ 20 ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃

Mt 28, 1-20

Verš 1
ואחרי מוצאי השבת כשהאיר לאחד בשבת באה מרים המגדלית ומרים האחרת לראות את הקבר׃
Mk 16:1 - ויהי כאשר עבר יום השבת ותקנינה מרים המגגדלית ומרים אם יעקב ושלמית סמים לבוא ולסוך אתו בהם׃
Lk 24:1 - ובאחד בשבת לפני עלות השחר באו אל הקבר ותביאינה את הסמים אשר הכינו ועמהן עוד אחרות׃
Jn 20:1 - ויהי באחד בשבת לפנות הבקר בעוד חשך ותבא מרים המגדלית אל הקבר ותרא את האבן מוסרה מעל הקבר׃

Verš 3
ויהי מראהו כברק ולבושו לבן כשלג׃
Dan 7:9 - חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא כרסיה שביבין די נור גלגלוהי נור דלק׃
Sk 1:10 - ויביטו אחריו השמימה בעברו והנה שני אנשים לבושי בדים נצבים עליהם׃

Verš 5
ויען המלאך ויאמר אל הנשים אתן אל תיראן הן ידעתי כי את ישוע הנצלב אתן מבקשות׃
Mk 16:6 - ויאמר אליהן אל תשתוממנה את ישוע הנצרי אתן מבקשות את הנצלב הוא קם איננו פה הנה זה המקום אשר השכיבהו בו׃
Lk 24:4 - ויהי הנה נבכות על הדבר הזה והנה שני אנשים עמדו עליהן ולבושיהם מזהירים׃

Verš 6
איננו פה כי קם כאשר אמר באנה ראינה את המקום אשר שכב שם האדון׃
Mt 16:21 - מן העת ההיא החל ישוע להורות את תלמידיו שהוא צריך ללכת ירושלים ויענה הרבה בידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום׃
Mt 17:23 - ויהרגהו וביום השלישי קום יקום ויתעצבו מאד׃
Mt 20:19 - ומסרו אותו לגוים להתל בו ולהכות אותו בשוטים ולצלב אותו וביום השלישי קום יקום׃
Mk 8:31 - ויחל ללמדם כי צריך בן האדם לענות הרבה וימאס על ידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויומת ומקצה שלשת ימים קום יקום׃
Mk 9:31 - כי היה מלמד את תלמידיו לאמר אליהם כי עתיד בן האדם להמסר בידי בני אדם ויהרגהו ואחרי אשר נהרג יקום ביום השלישי׃
Mk 10:34 - ויהתלו בו ויכהו בשוטים וירקו בפניו וימיתהו וביום השלישי קום יקום׃
Lk 9:22 - ויאמר מן הצרך הוא אשר בן האדם יענה הרבה וימאס מן הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום׃
Lk 18:33 - ואחרי הכותם אתו בשוטים ימיתוהו וביום השלישי קום יקום׃
Lk 24:6 - איננו פה כי קם זכרנה את אשר דבר אליכן בעוד היותו בגליל לאמר׃

Verš 7
ומהרתן ללכת ואמרתן אל תלמידיו כי קם מן המתים והנה הוא הולך לפניכם הגלילה ושם תראהו הנה אמרתי לכן׃
Mt 26:32 - ואחרי קומי אלך לפניכם הגלילה׃
Mk 16:7 - אך לכנה ואמרתן אל תלמידיו ואל פטרוס כי הולך הוא לפניכם הגלילה ושם תראהו כאשר אמר לכם׃

Verš 8
ותמהרנה לצאת מן הקבר ביראה ובשמחה גדולה ותרצנה להגיד לתלמידיו׃
Mk 16:8 - ותמהרנה לצאת ותברחנה מן הקבר כי אחזתן רעדה ותמהון ולא הגידו דבר לאיש כי יראו׃
Jn 20:18 - ותבא מרים המגדלית ותספר אל התלמידים כי ראתה את האדון וכזאת דבר אליה׃

Verš 9
הנה הלכות להגיד לתלמידיו והנה ישוע נקרה אליהן ויאמר שלום לכן ותגשנה ותאחזנה ברגליו ותשתחוין לו׃
Mk 16:9 - והוא כאשר קם מן המתים באחד בשבת נראה בראשונה אל מרים המגדלית אשר גרש ממנה שבעה שדים׃
Jn 20:14 - ויהי בדברה זאת ותפן אחריה ותרא את ישוע עמד ולא ידעה כי הוא ישוע׃

Verš 10
ויאמר אליהן ישוע אל תיראן לכנה והגדן לאחי וילכו הגלילה ושם יראוני׃
Sk 1:3 - ואשר גם התיצב להם חי אחרי ענותו באתות רבות בהראותו אליהם ארבעים יום וידבר על מלכות האלהים׃
Sk 13:31 - וירא ימים רבים אל העלים אתו מן הגליל ירושלימה והמה עתה עדיו אל העם׃
1Kor 15:5 - וכי נראה אל כיפא ואחריו אל שנים העשר׃

Verš 16
ועשתי עשר התלמידים הלכו הגלילה אל ההר אשר צום ישוע׃
Mt 26:32 - ואחרי קומי אלך לפניכם הגלילה׃
Mk 14:28 - ואחרי קומי מן המתים אלך לפניכם הגלילה׃

Verš 18
ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ׃
Ž 8:7 - צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי׃
Mt 11:27 - הכל נמסר לי מאת אבי ואין מכיר את הבן בלתי האב ואין מכיר את האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלותו לו׃
Lk 10:22 - הכל נמסר לי מאת אבי ואין יודע מי הוא הבן בלתי האב ומי הוא האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלותו לו׃
Jn 3:35 - האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃
Jn 17:2 - כאשר נתת לו השלטן על כל בשר למען יתן חיי עולמים לכל אשר נתת לו׃
1Kor 15:27 - כי כל שת תחת רגליו ובאמרו כל הושת תחתיו ברור הוא שהשת כל תחתיו איננו בכלל׃
Ef 1:22 - וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃
Heb 2:8 - כל שתה תחת רגליו הנה באשר שת כל תחתיו לא השאיר דבר שלא שת תחתיו ועתה זה לא ראינו עדין כי כל הושת תחתיו׃

Verš 19
לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃
Mk 16:15 - ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה׃
Jn 15:16 - לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃

Verš 20
ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃
Jn 14:18 - לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם׃

Mt 28,1-10 - Mk 16, 1–8; Lk 24, 1–11; Jn 20, 1–18.

Mt 28,15 - "Až do dnešného dňa", t. j. v tom čase, keď evanjelista písal toto evanjelium.

Mt 28,16-20 - Mk 16, 14–18.

Mt 28,19-20 - Týmito slovami Ježiš určuje program apoštolskej činnosti: ohlasovať evanjelium, krstiť tých, čo uveria, a spravovať ich v jeho Cirkvi.