výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Mt 24, 1-51

1 ויצא ישוע מן המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את בניני המקדש׃ 2 ויען ישוע ויאמר אליהם הראיתם את כל אלה אמן אמר אני לכם לא תשאר פה אבן על אבן אשר לא תתפרק׃ 3 וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃ 4 ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃ 5 כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים׃ 6 ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמעות מלחמה ראו פן תבהלו כי היו תהיה כל זאת אך עדן אין הקץ׃ 7 כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה׃ 8 וכל אלה רק ראשית החבלים׃ 9 אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי׃ 10 ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו׃ 11 ונביאי שקר רבים יקומו והתעו רבים׃ 12 ומפני אשר ירבה הרשע תפוג אהבת רבים׃ 13 והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃ 14 ותקרא בשורת המלכות הזאת בתבל כלה לעדות לכל הגוים ואחר יבוא הקץ׃ 15 לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין׃ 16 אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃ 17 ואשר על הגג אל ירד לשאת דבר מביתו׃ 18 ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת את מלבושו׃ 19 ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם׃ 20 אך התפללו אשר מנוסתכם לא תהיה בחרף ולא בשבת׃ 21 כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃ 22 ולולא נקצרו הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם׃ 23 וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃ 24 כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃ 25 הנה מראש הגדתי לכם׃ 26 לכן כי יאמרו אליכם הנו במדבר אל תצאו הנו בחדרים אל תאמינו׃ 27 כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב כן יהיה גם בואו של בן האדם׃ 28 כי באשר החלל שם יקבצו הנשרים׃ 29 ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃ 30 אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה וכבוד רב׃ 31 וישלח את מלאכיו בקול שופר גדול ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות למקצה השמים ועד קצה השמים׃ 32 למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ׃ 33 כן גם אתם בראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃ 34 אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃ 35 השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃ 36 אך היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אתה גם לא מלאכי השמים בלתי אבי לבדו׃ 37 וכימי נח כן יהיה גם בואו של בן האדם׃ 38 כי כאשר בימי המבול היו אכלים ושתים נשאים נשים ונתנים אתן לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה׃ 39 ולא ידעו עד בוא המבול וישחת את כלם כן יהיה גם בואו של בן האדם׃ 40 אז יהיו שנים בשדה אחד יאסף ואחד יעזב׃ 41 שתים טוחנות ברחים אחת תאסף ואחת תעזב׃ 42 לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃ 43 ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃ 44 לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם׃ 45 מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃ 46 אשרי העבד אשר אדניו בבואו ימצאהו עשה כן׃ 47 אמן אמר אני לכם כי יפקידהו על כל אשר לו׃ 48 ואם העבד הרע יאמר בלבו בשש אדני לבוא׃ 49 ויחל להכות את חבריו ואכל ושתה עם הסובאים׃ 50 בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע׃ 51 וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃

Mt 24, 1-51

Verš 1
ויצא ישוע מן המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את בניני המקדש׃
Mk 13:1 - ויהי בצאתו מן המקדש ויאמר אליו אחד מתלמידיו רבי ראה מה יפו האבנים והבנינים האלה׃
Lk 21:5 - ויהי באמרם על המקדש כי מהדר הוא באבנים יפות ובמתנות ויאמר׃

Verš 2
ויען ישוע ויאמר אליהם הראיתם את כל אלה אמן אמר אני לכם לא תשאר פה אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
1Kr 9:7 - והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים׃
Mi 3:12 - לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃
Lk 19:44 - וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃

Verš 3
וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃
Mk 13:1 - ויהי בצאתו מן המקדש ויאמר אליו אחד מתלמידיו רבי ראה מה יפו האבנים והבנינים האלה׃
Mk 13:3 - וישב על הר הזיתים ממול המקדש וישאלהו פטרוס ויעקב ויוחנן ואנדרי והם אתו לבדם׃
Lk 21:7 - וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה׃
Sk 1:6 - ויהי כאשר נאספו יחדו וישאלהו לאמר אדנינו המשיב אתה בעת הזאת את המלוכה לישראל׃

Verš 4
ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃
Jer 29:8 - כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אל ישיאו לכם נביאיכם אשר בקרבכם וקסמיכם ואל תשמעו אל חלמתיכם אשר אתם מחלמים׃
Ef 5:6 - אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃
Kol 2:18 - אל תתנו לאיש לעקב אתכם על ידי שפלות רוח ועבודה מלאכים המהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על לא דבר משכל בשרו׃
1Sol 2:3 - כי תוכחתנו איננה מתוך טעות וגם לא מתוך טמאה ולא ברמיה׃
1Jn 4:1 - אהובי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם׃

Verš 5
כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים׃
Jer 14:14 - ויאמר יהוה אלי שקר הנבאים נבאים בשמי לא שלחתים ולא צויתים ולא דברתי אליהם חזון שקר וקסם ואלול ותרמות לבם המה מתנבאים לכם׃
Jer 23:25 - שמעתי את אשר אמרו הנבאים הנבאים בשמי שקר לאמר חלמתי חלמתי׃
Jn 5:43 - אני הנה באתי בשם אבי ולא קבלתם אתו ואם יבא אחר בשם עצמו אתו תקבלו׃

Verš 7
כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה׃
Iz 19:2 - וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה׃

Verš 9
אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי׃
Mt 10:17 - והשמרו לכם מבני האדם כי ימסרו אתכם לסנהדריות ויכו אתכם בשוטים בבתי כנסיותיהם׃
Lk 21:11 - והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם מוראים ואתות גדלות מן השמים׃
Jn 15:20 - זכרו את דברי אשר דברתי אליכם העבד איננו גדול מאדניו אם רדפו אתי גם אתכם ירדפו אם שמרו את דברי גם את דברכם ישמרו׃
Jn 16:2 - הנה ינדו אתכם ואף באה השעה אשר כל הרג אתכם ידמה להקריב עבודה לאלהים׃
Zjv 2:10 - אל תירא את אשר עליך לסבל הנה עתיד המלשין להשליך מכם לבית המשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד מות ואתנה לך עטרת החיים׃

Verš 11
ונביאי שקר רבים יקומו והתעו רבים׃
2Pt 2:1 - וגם נביאי שקר היו בעם כאשר יהיו גם בכם מורי שקר אשר יכניסו כתות משחיתות ובכחשם במשל אשר קנם יביאו על נפשם כליון פתאם׃

Verš 12
ומפני אשר ירבה הרשע תפוג אהבת רבים׃
2Tim 3:1 - וזאת תדע כי באחרית הימים יבאו עתים קשות׃

Verš 13
והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Mt 10:22 - והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Mk 13:13 - והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Lk 21:19 - בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם׃
Zjv 2:7 - מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אתן לו לאכל מעץ החיים אשר בתוך גן עדן לאלהים׃
Zjv 2:10 - אל תירא את אשר עליך לסבל הנה עתיד המלשין להשליך מכם לבית המשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד מות ואתנה לך עטרת החיים׃
Zjv 3:10 - יען שמרת דבר סבלנותי אשמרך גם אנכי משעת הנסיון העתידה לבוא על תבל כלה לנסות את ישבי הארץ׃

Verš 15
לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין׃
Mk 13:14 - וכי תראו את שקוץ משמם הנאמר ביד דניאל הנביא עמד במקום אשר לא לו הקורא יבין אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃
Lk 21:20 - וכאשר תראו מחנות סובבים את ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה׃
Dan 9:27 - והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משמם ועד כלה ונחרצה תתך על שמם׃

Verš 20
אך התפללו אשר מנוסתכם לא תהיה בחרף ולא בשבת׃
Sk 1:12 - ויפנו וילכו ירושלימה מן ההר הנקרא הר הזיתים והוא קרוב לירושלים דרך תחום שבת׃

Verš 21
כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃
Dan 12:1 - ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר׃

Verš 23
וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃
Mk 13:21 - ואז אם יאמר איש אליכם הנה פה המשיח או הנהו שם אל תאמינו׃
Lk 21:8 - ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם׃

Verš 24
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
Dt 13:1 - כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת׃
2Sol 2:11 - ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃

Verš 26
לכן כי יאמרו אליכם הנו במדבר אל תצאו הנו בחדרים אל תאמינו׃
Lk 17:23 - ואם יאמרו אליכם הנה שם הנה פה אל תלכו ואל תרוצו אחריהם׃

Verš 28
כי באשר החלל שם יקבצו הנשרים׃
Jób 39:30 - ואפרחו יעלעו דם ובאשר חללים שם הוא׃
Lk 17:37 - ויענו ויאמרו אליו איה זאת אדנינו ויאמר אליהם באשר הפגר שם יקבצו הנשרים׃

Verš 29
ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃
Iz 13:10 - כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יגיה אורו׃
Ez 32:7 - וכסיתי בכבותך שמים והקדרתי את ככביהם שמש בענן אכסנו וירח לא יאיר אורו׃
Joe 2:31 - השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Joe 3:15 - שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃
Mk 13:24 - והיה בימים ההם אחרי הצרה ההיא תחשך השמש והירח לא יגיה אורו׃
Lk 21:15 - כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃

Verš 30
אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה וכבוד רב׃
Dan 7:10 - נהר די נור נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפים ישמשונה ורבו רבון קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו׃
Mt 16:27 - כי עתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו ואז ישלם לכל איש כמעשהו׃
Mt 25:31 - והיה כי יבוא בן האדם בכבודו וכל המלאכים הקדשים עמו וישב על כסא כבודו׃
Mt 26:64 - ויאמר אליו ישוע אתה אמרת אבל אני אמר לכם כי מעתה תראו את בן האדם ישב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃
Mk 13:26 - ואז יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד׃
Mk 14:62 - ויאמר ישוע אני הוא ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃
Lk 21:27 - ואז יראו את בן האדם בא בענן בגבורה ובכבוד רב׃
Sk 1:11 - ויאמרו אתם אנשי הגליל מה תעמדו פה ועיניכם השמימה ישוע זה אשר לקח מאתכם השמימה כן בוא יבוא כאשר ראיתם אתו עלה השמימה׃
2Sol 1:10 - בבאו ביום ההוא להכבד בקדשיו ולהתפלא בכל המאמינים כי האמנתם לעדותנו אליכם׃
Zjv 1:7 - הנה הוא בא עם העננים וראתה אתו כל עין גם אלה אשר דקרהו וספדו עליו כל משפחות הארץ כן יהיה אמן׃
Zjv 1:7 - הנה הוא בא עם העננים וראתה אתו כל עין גם אלה אשר דקרהו וספדו עליו כל משפחות הארץ כן יהיה אמן׃

Verš 31
וישלח את מלאכיו בקול שופר גדול ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות למקצה השמים ועד קצה השמים׃
1Kor 15:52 - ברגע אחד כהרף עין כתקע השופר האחרון כי יתקע בשופר והמתים יחיו בלי כליון ואנחנו נתחלף׃
1Sol 4:16 - כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח׃

Verš 32
למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ׃
Mk 13:28 - למדו נא את משל התאנה כשירטב ענפה ופרח עלה ידעתם כי קרוב הקיץ׃
Lk 21:29 - וידבר אליהם משל ראו את התאנה ואת כל העצים׃

Verš 35
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
Ž 102:26 - המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃
Iz 51:6 - שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת׃
Mk 13:31 - השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
Heb 1:11 - המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו׃

Verš 36
אך היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אתה גם לא מלאכי השמים בלתי אבי לבדו׃
Mk 13:32 - אך עת בוא היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אותה גם לא מלאכי השמים גם לא הבן מבלעדי האב׃
Sk 1:7 - ויאמר אליהם לא לכם לדעת העתים והזמנים אשר יעד האב בשלטנו׃

Verš 37
וכימי נח כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
Gn 6:2 - ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו׃
Lk 17:26 - וכאשר היה נח כן יהיה בימי בן האדם׃
1Pt 3:20 - אשר לפנים לא האמינו כאשר חכה אלהים בארך אפו בימי נח בהעשות התבה אשר נמלטו אליה מעטים והם שמנה נפשות במים׃
2Pt 2:5 - וגם על דורות קדם לא חס וישמר רק את נח השמיני קרא הצדק בהביאו את המבול על דור הרשעים׃

Verš 38
כי כאשר בימי המבול היו אכלים ושתים נשאים נשים ונתנים אתן לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה׃
Gn 7:7 - ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול׃

Verš 40
אז יהיו שנים בשדה אחד יאסף ואחד יעזב׃
Lk 17:34 - אני אמר לכם בלילה ההוא שנים יהיו במטה אחת האחד יאסף והאחר יעזב׃
1Sol 4:17 - אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון׃

Verš 42
לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃
Mt 25:13 - לכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃
Mk 13:33 - ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי תהיה העת׃
Lk 12:40 - לכן גם אתם היו נכונים כי בשעה אשר לא פללתם יבוא בן האדם׃
Lk 21:36 - לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃

Verš 43
ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃
Lk 12:39 - וזאת דעו אשר אם ידע ידע בעל הבית באי זו שעה יבוא הגנב כי עתה שקד שקוד ולא יתן לחתר את ביתו׃
1Sol 5:2 - הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
2Pt 3:10 - בא יבא יום יהוה כגנב בלילה אז השמים בשאון יחלפו והיסדות יבערו והתמגגו והארץ והמעשים אשר עליה ישרפו׃
Zjv 3:3 - זכור את אשר קבלת ושמעת ושמרה זאת ושובה ואם לא תשקד הנני בא עליך כגנב ולא תדע באי זו שעה אבא עליך׃
Zjv 16:15 - הנני בא כגנב אשרי השקד ושמר את בגדיו למען לא ילך ערם וראו את ערותו׃

Verš 45
מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃
Mt 25:21 - ויאמר אליו אדניו כן העבד הטוב והנאמן כי במעט נאמן היית ועל הרבה אפקידך בוא אל שמחת אדניך׃
Lk 12:42 - ויאמר האדון מי הוא אפוא הסכן הנאמן והנבון אשר יפקידהו האדון על עבדתו לתת את ארחתם בעתו׃

Verš 51
וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Mt 8:12 - אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃
Mt 13:42 - והשליכו אתם אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Mt 22:13 - ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Mt 25:30 - ואת עבד הבליעל השליכו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Lk 13:28 - ושם תהיה היללה וחרק השנים כאשר תראו את אברהם ויצחק ויעקב ואת כל הנביאים במלכות האלהים ואתם מגרשים החוצה׃

Mt 24,1-14 - Mk 13, 1–13; Lk 21, 5–19.

Mt 24,2 - Pred opisom Ježišovho umučenia kladú traja prví evanjelisti jeho reč o skaze Jeruzalema, na ktorú už upozornil farizejov (Mt 23, 38), a o konci sveta. Keďže ide o posledné udalosti, týkajúce sa Jeruzalema a celého sveta, menujeme túto reč eschatologickou rečou, t. j. rečou o posledných udalostiach. Obe udalosti sa tak prelínajú, že ich ťažko od seba odlíšiť. Skaza Jeruzalema je predobrazom konca sveta, lebo vtedy sa akoby úradne skončí úloha Starého zákona v dejinách spásy. Kristove slová o Jeruzaleme sa doslova splnili roku 70 po Kr.

Mt 24,15-28 - Mk 13, 14–23; Lk 21, 20–24.

Mt 24,15 - "Ohavnosť spustošenia" bude podobná spustošeniu, o ktorom hovorí prorok Daniel (9, 27; 11, 31; 12, 11). Vtedy Antiochus Epifanes roku 168 pred Kr. postavil v jeruzalemskom chráme Diovu sochu. Tomu pripodobňuje Kristus aj zaujatie chrámu Rimanmi. Títus bol posledný človek, ktorý bol vo Svätyni svätých.

Mt 24,29-31 - Mk 13, 24–27; Lk 21, 25–28.

Mt 24,32-36 - Mk 13, 28–32; Lk 21, 29–33.Na otázku apoštolov, kedy nastane skaza Jeruzalema (v. 3), Ježiš odpovedá (24, 33), že je blízko, predo dvermi. "Toto pokolenie" sú Ježišovi vrstovníci. Dožijú sa toho, čo im o skaze Jeruzalema predpovedal. Na druhú otázku, kedy bude koniec sveta, odpovedal: "O tom dni a o tej hodine nevie nik" (24, 36). "Ani Syn", ako človek. Toto je jedno z možných vysvetlení týchto Ježišových predpovedí.

Mt 24,37-41 - Lk 17, 26–35.

Mt 24,45-51 - Lk 12, 41–48.V súvislosti s nečakaným príchodom Ježiša Matúš uvádza tri podobenstvá ako výzvu na bdelosť.