výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mt 24, 1-51

1 Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu. 2 Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k Nemu učeníci a riekli: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu a skončenia tohto sveta. 4 Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú. 6 Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia. 8 A všetko toto je počiatok bolestí. 9 Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13 Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. 14 Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. 15 Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! - 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú vo vrchov; 17 kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal; 18 kto bude na poli, nech sa nevracia, aby si vzal plášť. 19 Beda tehotným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. 20 Modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime ani vo sviatočný deň. 21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil; ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. 23 Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! - neverte! 24 Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. 25 Ajhľa, predpovedal som vám to. 26 Preto, ak by vám povedali: Ajhľa, je na púšti, nevychádzajte! Ajhľa, je v komorách - neverte. 27 Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka. 28 Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy. 29 Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30 A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32 Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36 No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec. 37 Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38 ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39 a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41 dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42 Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte! 45 Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? 46 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť! 47 Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48 Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel: Môj pán ešte nepríde, 49 a začal by biť spolusluhov, jedol by a pil s opilcami, 50 príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenazdá, a v hodinu, o ktorej nevie, 51 rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel; tam bude plač a škrípanie zubov.

Mt 24, 1-51

Verš 1
Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu.
Mk 13:1 - Keď vychádzal z chrámu, povedal Mu jeden z Jeho učeníkov: Pozri, Majstre, čo sú to za kamene a za stavby!
Lk 21:5 - Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený peknými kameňmi a venovanými okrasami, povedal:

Verš 2
Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.
1Kr 9:7 - vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom.
Mi 3:12 - Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.
Lk 19:44 - a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.

Verš 3
Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k Nemu učeníci a riekli: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu a skončenia tohto sveta.
Mk 13:1 - Keď vychádzal z chrámu, povedal Mu jeden z Jeho učeníkov: Pozri, Majstre, čo sú to za kamene a za stavby!
Mk 13:3 - A keď sedel na vrchu Olivovom naproti chrámu, spýtali sa Ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej.
Lk 21:7 - Vtedy sa Ho spýtali: Majstre, kedy sa to stane, a aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať?
Sk 1:6 - A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael?

Verš 4
Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol!
Jer 29:8 - Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú,
Ef 5:6 - Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov.
Kol 2:18 - Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anjelov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní
1Sol 2:3 - Naše napomenutie nepochádzalo totiž ani z poblúdenia, ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu,
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.

Verš 5
Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú.
Jer 14:14 - Hospodin mi odpovedal: Lož prorokujú proroci v mojom mene; neposlal som ich, nerozkazoval som im, ani som s nimi nehovoril. Lživé videnie, ničomnú veštbu a klamstvo vlastného srdca vám prorokujú.
Jer 23:25 - Počul som, ako si povrávajú proroci, ktorí v mojom mene prorokujú lož: Mal som sen, mal som sen!
Jn 5:43 - Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom mene, prijali by ste ho.

Verš 7
Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia.
Iz 19:2 - Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mesto proti mestu a kráľovstvo proti kráľovstvu.

Verš 9
Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno.
Mt 10:17 - Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach;
Lk 21:11 - budú veľké zemetrasenia a miestami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba.
Jn 15:20 - Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše.
Jn 16:2 - Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži.
Zjv 2:10 - Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!

Verš 11
Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.
2Pt 2:1 - Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo, a keďže budú zapierať aj samého Pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu.

Verš 12
Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých.
2Tim 3:1 - Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy.

Verš 13
Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený.
Mt 10:22 - A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Mk 13:13 - A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Lk 21:19 - Vytrvalosťou zachováte si životy.
Zjv 2:7 - Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom.
Zjv 2:10 - Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!
Zjv 3:10 - Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme.

Verš 15
Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! -
Mk 13:14 - Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť - kto čítaš, rozumej! - vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov;
Lk 21:20 - Keď však uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza.
Dan 9:27 - Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň; na pol týždňa zastaví zábitnú i pokrmovú obeť; na okraj oltára príde ohavné pustošenie až po stanovený koniec, ktorý príde a zavŕši pustošenie.

Verš 20
Modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime ani vo sviatočný deň.
Sk 1:12 - Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, vzdialený od neho na cestu sobotného dňa.

Verš 21
Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude.
Dan 12:1 - V tom čase povstane veľké knieža Mícháél, ktoré sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy, až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe.

Verš 23
Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! - neverte!
Mk 13:21 - A keby vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus! alebo: Ajhľa, tam je! - neverte.
Lk 21:8 - Riekol im: Nedajte sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som to! a: Čas sa priblížil. Nechoďte za nimi!

Verš 24
Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.
Dt 13:1 - Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte!
2Sol 2:11 - A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži

Verš 26
Preto, ak by vám povedali: Ajhľa, je na púšti, nevychádzajte! Ajhľa, je v komorách - neverte.
Lk 17:23 - A povedia vám: Ajhľa, tam, ajhľa, tu! Nechoďte, ani sa nezháňajte (za ním).

Verš 28
Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy.
Jób 39:30 - Jeho mladé strebú krv, a kde sú pobití, tam je aj on.
Lk 17:37 - Odpovedali Mu: Kde, Pane? A On im riekol: Kde bude telo, tam sa zhromaždia i supy.

Verš 29
Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať.
Iz 13:10 - Lebo hviezdy na nebi a ich zoskupenia nevydajú svoje svetlo. Slnko sa zatmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svetlom.
Ez 32:7 - Keď vyhasneš, zakryjem nebesá a zatemním na nich hviezdy. Slnko zakryjem oblakom a mesiac nevydá svoje svetlo.
Joe 2:31 -
Joe 3:15 -
Mk 13:24 - V tie dni, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo,
Lk 21:15 - lebo ja vám dám ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci.

Verš 30
A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.
Dan 7:10 - Ohnivá rieka vytekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili.
Mt 16:27 - Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Mt 25:31 - Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy.
Mt 26:64 - Ježiš mu odvetil: Ty si to povedal! Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.
Mk 13:26 - Vtedy uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch s mocou a slávou veľkou.
Mk 14:62 - Ježiš povedal: Som, a uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.
Lk 21:27 - A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou.
Sk 1:11 - hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.
2Sol 1:10 - keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.
Zjv 1:7 - Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!
Zjv 1:7 - Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!

Verš 31
Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec.
1Kor 15:52 - razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.
1Sol 4:16 - lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi,

Verš 32
Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko.
Mk 13:28 - Od figovníka naučte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko.
Lk 21:29 - Potom im povedal podobenstvo: Pozrite si figovník a všetky stromy;

Verš 35
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.
Ž 102:26 - Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.
Iz 51:6 - Zdvihnite oči k nebesiam a pozrite sa dolu na zem, lebo nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa rozpadne ako šaty a jej obyvatelia pomrú ako komáre, ale moja záchrana ostane naveky a moja spása sa nezruší.
Mk 13:31 - Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Heb 1:11 - ony sa pominú, ale Ty zostávaš, ony všetky zostarnú ako rúcho,

Verš 36
No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec.
Mk 13:32 - O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec.
Sk 1:7 - Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou,

Verš 37
Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka;
Gn 6:2 - Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili.
Lk 17:26 - A ako bolo za dňov Nóachových, tak bude i za dňov Syna človeka.
1Pt 3:20 - neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší.
2Pt 2:5 - A neodpustil ani starému svetu, ale Nóacha, zvestovateľa spravodlivosti, ochránil ako ôsmeho, keď dopustil potopu na bezbožný svet.

Verš 38
ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu,
Gn 7:7 - I vošiel Nóach a s ním jeho synovia, jeho žena i ženy jeho synov do korábu pred vodami potopy.

Verš 40
Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane;
Lk 17:34 - Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednom lôžku; jeden bude vzatý, druhý ostane.
1Sol 4:17 - potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom.

Verš 42
Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Mt 25:13 - Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].
Mk 13:33 - Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas.
Lk 12:40 - Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
Lk 21:36 - Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka.

Verš 43
Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu.
Lk 12:39 - Uvedomte si: keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, [iste by bdel a] nedal by sa mu vlámať do domu.
1Sol 5:2 - lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.
2Pt 3:10 - Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne.
Zjv 3:3 - Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba!
Zjv 16:15 - Ajhľa, prichádzam ako zlodej! Blahoslavený, kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil nahý a nebola zjavná jeho hanba!

Verš 45
Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?
Mt 25:21 - Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána!
Lk 12:42 - A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu?

Verš 51
rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel; tam bude plač a škrípanie zubov.
Mt 8:12 - ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.
Mt 13:42 - a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.
Mt 22:13 - Vtedy povedal kráľ sluhom: Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.
Mt 25:30 - Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.
Lk 13:28 - Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abrahám a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom, a vy ste vyhodení von;

Mt 24,1-14 - Mk 13, 1–13; Lk 21, 5–19.

Mt 24,2 - Pred opisom Ježišovho umučenia kladú traja prví evanjelisti jeho reč o skaze Jeruzalema, na ktorú už upozornil farizejov (Mt 23, 38), a o konci sveta. Keďže ide o posledné udalosti, týkajúce sa Jeruzalema a celého sveta, menujeme túto reč eschatologickou rečou, t. j. rečou o posledných udalostiach. Obe udalosti sa tak prelínajú, že ich ťažko od seba odlíšiť. Skaza Jeruzalema je predobrazom konca sveta, lebo vtedy sa akoby úradne skončí úloha Starého zákona v dejinách spásy. Kristove slová o Jeruzaleme sa doslova splnili roku 70 po Kr.

Mt 24,15-28 - Mk 13, 14–23; Lk 21, 20–24.

Mt 24,15 - "Ohavnosť spustošenia" bude podobná spustošeniu, o ktorom hovorí prorok Daniel (9, 27; 11, 31; 12, 11). Vtedy Antiochus Epifanes roku 168 pred Kr. postavil v jeruzalemskom chráme Diovu sochu. Tomu pripodobňuje Kristus aj zaujatie chrámu Rimanmi. Títus bol posledný človek, ktorý bol vo Svätyni svätých.

Mt 24,29-31 - Mk 13, 24–27; Lk 21, 25–28.

Mt 24,32-36 - Mk 13, 28–32; Lk 21, 29–33.Na otázku apoštolov, kedy nastane skaza Jeruzalema (v. 3), Ježiš odpovedá (24, 33), že je blízko, predo dvermi. "Toto pokolenie" sú Ježišovi vrstovníci. Dožijú sa toho, čo im o skaze Jeruzalema predpovedal. Na druhú otázku, kedy bude koniec sveta, odpovedal: "O tom dni a o tej hodine nevie nik" (24, 36). "Ani Syn", ako človek. Toto je jedno z možných vysvetlení týchto Ježišových predpovedí.

Mt 24,37-41 - Lk 17, 26–35.

Mt 24,45-51 - Lk 12, 41–48.V súvislosti s nečakaným príchodom Ježiša Matúš uvádza tri podobenstvá ako výzvu na bdelosť.