výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Prís 1, 1-33

1 משלי שלמה בן דוד מלך ישראל׃ 2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃ 3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃ 4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃ 5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃ 6 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃ 7 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃ 8 שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃ 9 כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃ 10 בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃ 11 אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃ 12 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃ 13 כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃ 14 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃ 15 בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃ 16 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם׃ 17 כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף׃ 18 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם׃ 19 כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח׃ 20 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה׃ 21 בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר׃ 22 עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת׃ 23 תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃ 24 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב׃ 25 ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם׃ 26 גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם׃ 27 בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃ 28 אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני׃ 29 תחת כי שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃ 30 לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי׃ 31 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃ 32 כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם׃ 33 ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה׃

Prís 1, 1-33

Verš 16
כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם׃
Iz 59:7 - רגליהם לרע ירצו וימהרו לשפך דם נקי מחשבותיהם מחשבות און שד ושבר במסלותם׃
Rim 3:15 - רגליהם ימהרו לשפך דם׃

Verš 24
יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב׃
Iz 65:12 - ומניתי אתכם לחרב וכלכם לטבח תכרעו יען קראתי ולא עניתם דברתי ולא שמעתם ותעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרתם׃
Iz 66:4 - גם אני אבחר בתעלליהם ומגורתם אביא להם יען קראתי ואין עונה דברתי ולא שמעו ויעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרו׃
Jer 13:10 - העם הזה הרע המאנים לשמוע את דברי ההלכים בשררות לבם וילכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם ויהי כאזור הזה אשר לא יצלח לכל׃

Verš 10
בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃
Prís 4:14 - בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים׃

Verš 27
בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃
Jób 27:9 - הצעקתו ישמע אל כי תבוא עליו צרה׃
Jób 35:12 - שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים׃
Iz 1:15 - ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו׃
Jer 11:11 - לכן כה אמר יהוה הנני מביא אליהם רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה וזעקו אלי ולא אשמע אליהם׃
Jer 14:12 - כי יצמו אינני שמע אל רנתם וכי יעלו עלה ומנחה אינני רצם כי בחרב וברעב ובדבר אנכי מכלה אותם׃
Ez 8:18 - וגם אני אעשה בחמה לא תחוס עיני ולא אחמל וקראו באזני קול גדול ולא אשמע אותם׃
Mi 3:4 - אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם׃

Verš 7
יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃
Jób 28:28 - ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃
Ž 111:10 - ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃
Prís 9:10 - תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃
Kaz 12:13 - סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם׃

Pris 1,1-6 - Prvá čiastka knihy (1,1 – 9,18) predstavuje všeobecný úvod, ktorý k jadru celej knihy (k jednotlivým prísloviam a naučeniam v ďalších častiach) napísal ich redaktor. Vhodnou formou (zosobnením múdrosti a pochabosti) sa podávajú pokyny a rady pre život. Dlhšie, súvislejšie vývody sú prepletené jednotlivosťami, lenže poriedko (napr. 3,27–30 a i.).Za nadpisom (1) spisovateľ uvádza hneď účel tejto zbierky prísloví.

Pris 1,7 - Jadrom všetkej múdrosti, je bázeň pred Pánom, bohabojnosť, ktorá vzdáva úctu Bohu vnútorne i navonok. – Porov. 9,10a.

Pris 1,8 - Porov. 6,20b.

Pris 1,9 - Porov. 4,9a.

Pris 1,11 - "Nevinnému", v hebr.: "krvi".

Pris 1,16 - Tento verš nie je v gréckych rukopisoch, preto ho niektorí pokladajú za sem vsunutý z Iz 59,7 (Peters).

Pris 1,20-23 - Personifikácia je známa v poézii všetkých národov, lež zvlášť je prijateľná obrazivej mysli Orientálcov.

Pris 1,21 - "Na samom vrchu hradieb" preložené podľa LXX, miesto hebr. "v čele zhluknutého ľudu" a takisto Vulg. Nazdávame sa, že pôvodný text sa tu nezachoval celkom neporušený.

Pris 1,27 - Tento verš pokladajú novší bádatelia za glosu.