výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Prís 15, 1-33

1 מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף׃ 2 לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת׃ 3 בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃ 4 מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח׃ 5 אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם׃ 6 בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת׃ 7 שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן׃ 8 זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃ 9 תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב׃ 10 מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות׃ 11 שאול ואבדון נגד יהוה אף כי לבות בני אדם׃ 12 לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך׃ 13 לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה׃ 14 לב נבון יבקש דעת ופני כסילים ירעה אולת׃ 15 כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד׃ 16 טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃ 17 טוב ארחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו׃ 18 איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃ 19 דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה׃ 20 בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו׃ 21 אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת׃ 22 הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום׃ 23 שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב׃ 24 ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה׃ 25 בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה׃ 26 תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי נעם׃ 27 עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה׃ 28 לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות׃ 29 רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע׃ 30 מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם׃ 31 אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין׃ 32 פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב׃ 33 יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃

Prís 15, 1-33

Verš 1
מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף׃
Prís 25:15 - בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר גרם׃

Verš 2
לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת׃
Prís 12:23 - אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת׃
Prís 13:16 - כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת׃
Prís 15:28 - לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות׃

Verš 3
בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃
Jób 34:21 - כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה׃
Prís 5:21 - כי נכח עיני יהוה דרכי איש וכל מעגלתיו מפלס׃
Jer 16:17 - כי עיני על כל דרכיהם לא נסתרו מלפני ולא נצפן עונם מנגד עיני׃
Jer 32:19 - גדל העצה ורב העליליה אשר עיניך פקחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו׃

Verš 4
מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח׃
Prís 12:18 - יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃
Prís 13:14 - תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות׃

Verš 33
יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃
Prís 1:7 - יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃
Prís 9:10 - תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃
Prís 18:12 - לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה׃

Verš 8
זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃
Prís 21:27 - זבח רשעים תועבה אף כי בזמה יביאנו׃
Iz 1:11 - למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי׃
Jer 6:20 - למה זה לי לבונה משבא תבוא וקנה הטוב מארץ מרחק עלותיכם לא לרצון וזבחיכם לא ערבו לי׃
Am 5:21 - שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם׃

Verš 11
שאול ואבדון נגד יהוה אף כי לבות בני אדם׃
Jób 26:6 - ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון׃
2Krn 6:30 - ואתה תשמע מן השמים מכון שבתך וסלחת ונתתה לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה לבדך ידעת את לבב בני האדם׃
Ž 7:9 - יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק׃
Ž 44:21 - הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב׃
Jer 17:9 - עקב הלב מכל ואנש הוא מי ידענו׃
Jn 2:24 - והוא ישוע לא הפקיד את עצמו בידם על אשר ידע את כלם׃
Jn 21:17 - ויאמר אליו פעם שלישית שמעון בן יונה התאהב אתי ויתעצב פטרוס על כי אמר אליו בשלישית התאהב אתי ויאמר אליו אדני את כל אתה יודע וידעת כי אהבתיך ויאמר אליו ישוע רעה את צאני׃
Sk 1:24 - ויתפללו ויאמרו אתה אדני היודע כל הלבבות הראה נא מן השנים האלה את האחד אשר בחרת בו׃

Verš 13
לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה׃
Prís 17:22 - לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃
Prís 18:14 - רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה׃

Verš 16
טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃
Ž 37:16 - טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים׃
Prís 16:8 - טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט׃

Verš 17
טוב ארחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו׃
Prís 17:1 - טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב׃

Verš 18
איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃
Prís 28:25 - רחב נפש יגרה מדון ובוטח על יהוה ידשן׃
Prís 29:22 - איש אף יגרה מדון ובעל חמה רב פשע׃

Verš 20
בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו׃
Prís 10:1 - משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃

Verš 21
אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת׃
Prís 10:23 - כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה׃
Prís 14:9 - אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון׃

Verš 22
הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום׃
Prís 11:14 - באין תחבלות יפל עם ותשועה ברב יועץ׃

Verš 25
בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה׃
Prís 2:21 - כי ישרים ישכנו ארץ ותמימים יותרו בה׃
Prís 12:7 - הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד׃
Prís 14:11 - בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח׃

Verš 26
תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי נעם׃
Prís 6:18 - לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃

Verš 27
עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה׃
Prís 1:19 - כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח׃

Verš 29
רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע׃
Ž 10:17 - תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך׃
Ž 34:18 - קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃
Ž 145:18 - קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃

Verš 30
מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם׃
Prís 25:25 - מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק׃