výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Prís 15, 1-33

1 Odpověd měkká odvracuje hněv, ale řeč zpurná vzbuzuje prchlivost. 2 Jazyk moudrých ozdobuje umění, ale ústa bláznů vylévají bláznovství. 3 Na všelikém místě oči Hospodinovy spatřují zlé i dobré. 4 Zdravý jazyk jest strom života, převrácenost pak z něho ztroskotání od větru. 5 Blázen pohrdá cvičením otce svého, ale kdož ostříhá naučení, opatrnosti nabude. 6 V domě spravedlivého jest hojnost veliká, ale v úrodě bezbožného zmatek. 7 Rtové moudrých rozsívají umění, srdce pak bláznů ne tak. 8 Obět bezbožných ohavností jest Hospodinu, ale modlitba upřímých líbí se jemu. 9 Ohavností jest Hospodinu cesta bezbožného, toho pak, kdož následuje spravedlnosti, miluje. 10 Trestání přísné opouštějícímu cestu, a kdož nenávidí domlouvání, umře. 11 Peklo i zatracení jest před Hospodinem, čím více srdce synů lidských? 12 Nemiluje posměvač toho, kterýž ho tresce, aniž k moudrým přistoupí. 13 Srdce veselé obveseluje tvář, ale pro žalost srdce duch zkormoucen bývá. 14 Srdce rozumného hledá umění, ale ústa bláznů pasou se bláznovstvím. 15 Všickni dnové chudého zlí jsou, ale dobromyslného hody ustavičné. 16 Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou než poklad veliký s nepokojem. 17 Lepší jest krmě z zelí, kdež jest láska, nežli z krmného vola, kdež jest nenávist. 18 Muž hněvivý vzbuzuje sváry, ale zpozdilý k hněvu upokojuje svadu. 19 Cesta lenivého jest jako plot z trní, ale stezka upřímých jest vydlážená. 20 Syn moudrý obveseluje otce, bláznivý pak člověk pohrdá matkou svou. 21 Bláznovství jest veselím bláznu, ale člověk rozumný upřímo kráčeti směřuje. 22 Kdež není rady, zmařena bývají usilování, ale množství rádců ostojí. 23 Vesel bývá člověk z odpovědi úst svých; nebo slovo v čas příhodný ó jak jest dobré! 24 Cesta života vysoko jest rozumnému proto, aby se uchýlil od pekla dole. 25 Dům pyšných vyvrací Hospodin, meze pak vdovy upevňuje. 26 Ohavností jsou Hospodinu myšlení zlého, ale čistých řeči vzácné. 27 Kdož dychtí po lakomství, kormoutí dům svůj; ale kdož nenávidí darů, živ bude. 28 Srdce spravedlivého přemyšluje, co má mluviti, ale ústa bezbožných vylévají všelijakou zlost. 29 Vzdálen jest Hospodin od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých vyslýchá. 30 To, což se zraku naskýtá, obveseluje srdce; pověst dobrá tukem naplňuje kosti. 31 Ucho, kteréž poslouchá trestání života, u prostřed moudrých bydliti bude. 32 Kdo se vyhýbá cvičení, zanedbává duše své; ale kdož přijímá domlouvání, má rozum. 33 Bázeň Hospodinova jest cvičení se moudrosti, a slávu předchází ponížení.

Prís 15, 1-33

Verš 1
Odpověd měkká odvracuje hněv, ale řeč zpurná vzbuzuje prchlivost.
Prís 25:15 - Snášelivostí nakloněn bývá vývoda, a jazyk měkký láme kosti.

Verš 2
Jazyk moudrých ozdobuje umění, ale ústa bláznů vylévají bláznovství.
Prís 12:23 - Člověk opatrný tají umění, ale srdce bláznů vyvolává bláznovství.
Prís 13:16 - Každý důmyslný dělá uměle, ale blázen rozprostírá bláznovství.
Prís 15:28 - Srdce spravedlivého přemyšluje, co má mluviti, ale ústa bezbožných vylévají všelijakou zlost.

Verš 3
Na všelikém místě oči Hospodinovy spatřují zlé i dobré.
Jób 34:21 - Nebo oči jeho hledí na cesty člověka, a všecky kroky jeho on spatřuje.
Prís 5:21 - Poněvadž před očima Hospodinovýma jsou cesty člověka, a on všecky stezky jeho váží?
Jer 16:17 - Hledím na všecky cesty jejich, nejsouť tajné přede mnou, aniž jest skryta nepravost jejich před očima mýma.
Jer 32:19 - Veliký v radě a znamenitý v správě, poněvadž oči tvé otevřené jsou na všecky cesty synů lidských, abys odplatil jednomu každému podlé cest jeho, a podlé ovoce předsevzetí jeho.

Verš 4
Zdravý jazyk jest strom života, převrácenost pak z něho ztroskotání od větru.
Prís 12:18 - Někdo vynáší řeči podobné meči probodujícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.
Prís 13:14 - Naučení moudrého jest pramen života, k vyhýbání se osídlům smrti.

Verš 33
Bázeň Hospodinova jest cvičení se moudrosti, a slávu předchází ponížení.
Prís 1:7 - Bázeň Hospodinova jest počátek umění, moudrostí a cvičením pohrdají blázni.
Prís 9:10 - Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost.
Prís 18:12 - Před setřením vyvyšuje se srdce člověka, ale před povýšením bývá ponížení.

Verš 8
Obět bezbožných ohavností jest Hospodinu, ale modlitba upřímých líbí se jemu.
Prís 21:27 - Obět bezbožných ohavností jest, ovšem pak jestliže by ji s nešlechetností obětovali.
Iz 1:11 - K čemu jest mi množství obětí vašich? dí Hospodin. Syt jsem zápalných obětí skopců a tuků krmných hovad, a krve volků a beránků a kozlů nejsem žádostiv.
Jer 6:20 - K čemuž mi kadidlo z Sáby přichází, a vonná třtina výborná z země daleké? Zápalů vašich nelibuji sobě, aniž oběti vaše jsou mi příjemné.
Am 5:21 - Nenávidím, zavrhl jsem svátky vaše, aniž sobě chutnám slavností vašich.

Verš 11
Peklo i zatracení jest před Hospodinem, čím více srdce synů lidských?
Jób 26:6 - Odkryta jest propast před ním, i zahynutí není zakryto.
2Krn 6:30 - Ty vyslýchej s nebe, z místa přebývání svého, a slituj se, a odplať jednomu každému podlé skutků jeho, vedlé toho, jakž znáš srdce jeho, (ty zajisté sám znáš srdce lidská),
Ž 7:9 - Hospodin souditi bude lidi. Sudiž mne, Hospodine, podlé spravedlnosti mé, a podlé nevinnosti mé, kteráž při mně jest.
Ž 44:21 - Kdybychom se byli zapomenuli na jméno Boha svého, a pozdvihli rukou svých k bohu cizímu,
Jer 17:9 - Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?
Jn 2:24 - Ale Ježíš nesvěřil sebe samého jim, protože on znal všecky.
Jn 21:17 - Řekl jemu po třetí: Šimone Jonášův, miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr proto, že jemu řekl po třetí: Miluješ-li mne? A odpověděl jemu: Pane, ty znáš všecko, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce mé.
Sk 1:24 - A modléce se, řekli: Ty, Pane, všech srdcí zpytateli, ukažiž, kterého jsi vyvolil z těchto dvou,

Verš 13
Srdce veselé obveseluje tvář, ale pro žalost srdce duch zkormoucen bývá.
Prís 17:22 - Srdce veselé očerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vysušuje kosti.
Prís 18:14 - Duch muže snáší nemoc svou, ducha pak zkormouceného kdo snese?

Verš 16
Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou než poklad veliký s nepokojem.
Ž 37:16 - Lepší jest málo, což má spravedlivý, než veliká bohatství bezbožníků mnohých.
Prís 16:8 - Lepší jest maličko s spravedlností, než množství důchodů nespravedlivých.

Verš 17
Lepší jest krmě z zelí, kdež jest láska, nežli z krmného vola, kdež jest nenávist.
Prís 17:1 - Lepší jest kus chleba suchého s pokojem,nežli dům plný nabitých hovad s svárem.

Verš 18
Muž hněvivý vzbuzuje sváry, ale zpozdilý k hněvu upokojuje svadu.
Prís 28:25 - Vysokomyslný vzbuzuje svár, ale kdo doufá v Hospodina, hojnost míti bude.
Prís 29:22 - Člověk hněvivý vzbuzuje svár, a prchlivý mnoho hřeší.

Verš 20
Syn moudrý obveseluje otce, bláznivý pak člověk pohrdá matkou svou.
Prís 10:1 - Syn moudrý obveseluje otce, ale syn bláznivý zámutkem jest matce své.

Verš 21
Bláznovství jest veselím bláznu, ale člověk rozumný upřímo kráčeti směřuje.
Prís 10:23 - Za žert jest bláznu činiti nešlechetnost, ale muž rozumný moudrosti se drží.
Prís 14:9 - Blázen přikrývá hřích, ale mezi upřímými dobrá vůle.

Verš 22
Kdež není rady, zmařena bývají usilování, ale množství rádců ostojí.
Prís 11:14 - Kdež není dostatečné rady, padá lid, ale spomožení jest ve množství rádců.

Verš 25
Dům pyšných vyvrací Hospodin, meze pak vdovy upevňuje.
Prís 2:21 - Nebo upřímí bydliti budou v zemi, a pobožní zůstanou v ní;
Prís 12:7 - Vyvráceni bývají bezbožní tak, aby jich nebylo, ale dům spravedlivých ostojí.
Prís 14:11 - Dům bezbožných vyhlazen bude, ale stánek upřímých zkvetne.

Verš 26
Ohavností jsou Hospodinu myšlení zlého, ale čistých řeči vzácné.
Prís 6:18 - Srdce, kteréž ukládá myšlení nepravá, noh kvapných běžeti ke zlému,

Verš 27
Kdož dychtí po lakomství, kormoutí dům svůj; ale kdož nenávidí darů, živ bude.
Prís 1:19 - Takovéť jsou cesty každého dychtícího po zisku, duši pána svého uchvacuje.

Verš 29
Vzdálen jest Hospodin od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých vyslýchá.
Ž 10:17 - Žádost ponížených vyslýcháš, Hospodine, utvrzuješ srdce jejich, ucha svého k nim nakloňuješ,
Ž 34:18 - Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje.
Ž 145:18 - Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě.

Verš 30
To, což se zraku naskýtá, obveseluje srdce; pověst dobrá tukem naplňuje kosti.
Prís 25:25 - Voda studená duši ustalé jest novina dobrá z země daleké.