výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Prís 2, 1-22

1 Synu můj, přijmeš-li slova má, a přikázaní má schováš-li u sebe; 2 Nastavíš-li moudrosti ucha svého, a nakloníš-li srdce svého k opatrnosti; 3 Ovšem, jestliže na rozumnost zavoláš, a na opatrnost zvoláš-li; 4 Budeš-li jí hledati jako stříbra, a jako pokladů pilně vyhledávati jí: 5 Tehdy porozumíš bázni Hospodinově, a známosti Boží nabudeš; 6 Nebo Hospodin dává moudrost, z úst jeho umění a opatrnost. 7 Chová upřímým dlouhověkosti, pavézou jest chodícím v sprostnosti, 8 Ostříhaje stezek soudu; on cesty svatých svých ostříhá. 9 Tehdy porozumíš spravedlnosti a soudu, a upřímosti i všeliké cestě dobré, 10 Když vejde moudrost v srdce tvé, a umění duši tvé se zalíbí. 11 Prozřetelnost ostříhati bude tebe, a opatrnost zachová tě, 12 Vysvobozujíc tě od cesty zlé, a od lidí mluvících věci převrácené, 13 Kteříž opouštějí stezky přímé, aby chodili po cestách tmavých, 14 Kteříž se veselí ze zlého činění, plésají v převrácenostech nejhorších, 15 Jejichž stezky křivolaké jsou, anobrž zmotaní jsou na cestách svých; 16 Vysvobozujíc tě i od ženy postranní, od cizí, kteráž řečmi svými lahodí, 17 Kteráž opouští vůdce mladosti své, a na smlouvu Boha svého se zapomíná; 18 K smrti se zajisté nachyluje dům její, a k mrtvým stezky její; 19 Kteřížkoli vcházejí k ní, nenavracují se zase, aniž trefují na cestu života; 20 Abys chodil po cestě dobrých, a stezek spravedlivých abys ostříhal. 21 Nebo upřímí bydliti budou v zemi, a pobožní zůstanou v ní; 22 Bezbožní pak z země vyťati budou, a přestupníci vykořeněni budou z ní.

Prís 2, 1-22

Verš 16
Vysvobozujíc tě i od ženy postranní, od cizí, kteráž řečmi svými lahodí,
Prís 5:3 - Nebo rtové cizí ženy strdí tekou, a měkčejší nad olej ústa její.
Prís 6:24 - Aby tě ostříhalo od ženy zlé, od úlisnosti jazyka ženy cizí.
Prís 7:5 - Aby tě ostříhala od ženy cizí, od postranní, jenž řečmi svými lahodí.

Verš 22
Bezbožní pak z země vyťati budou, a přestupníci vykořeněni budou z ní.
Jób 18:17 - Památka jeho zahyne z země, aniž jméno jeho slýcháno bude na ulicích.
Ž 104:35 - Ó by hříšníci vyhynuli z země, a bezbožných aby již nebylo. Dobrořeč duše má Hospodinu. Halelujah.

Verš 4
Budeš-li jí hledati jako stříbra, a jako pokladů pilně vyhledávati jí:
Mt 13:44 - Opět podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna člověk, skrývá, a radostí pro něj odejde a prodá všecko, což má, a koupí pole to.

Verš 21
Nebo upřímí bydliti budou v zemi, a pobožní zůstanou v ní;
Ž 37:29 - Ale spravedliví ujmou zemi dědičně, a na věky v ní přebývati budou.

Verš 6
Nebo Hospodin dává moudrost, z úst jeho umění a opatrnost.
1Kr 3:9 - Dejž tedy služebníku svému srdce rozumné, aby soudil lid tvůj, a aby rozeznal mezi dobrým a zlým; nebo kdo bude moci souditi tento lid tvůj tak mnohý?
1Kr 3:12 - Aj, učinil jsem vedlé řeči tvé, aj, dalť jsem srdce moudré a rozumné, tak že rovného tobě nebylo před tebou, ani po tobě aby nepovstal rovný tobě.
Jak 1:5 - Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá; i budeť jemu dána.

Pris 2,1-4 - Tu sa mudrc usiluje nakloniť si čitateľovu priazeň a prebudiť v ňom opravdivé chcenie múdrosti. Srdce značí tie duševné schopnosti, čo má každý človek od prírody (v. 2); treba sa jej dovolávať priam, bo nerozhodný záujem jej nestačí (v. 3); ba tak ju treba namáhavo hľadať ako drahý kov a poklad (v. 4).

Pris 2,5 - Porov. 1,7.

Pris 2,16-17 - Porov. Mal 2,14 n. Zmluva sinajská tiež uzákoňovala manželskú vernosť, veď obsahuje príkaz platný pre mužov i ženy: "Nescudzoložíš!" (Ex 20,14). Za manželskú neveru bol trest smrti pre obidve stránky, ktoré sa prehrešili (Lv 20,10; Dt 22,22). – Porov. 7,5b.

Pris 2,20-22 - Krajinu, zem zasľúbenú, Palestínu, dal Boh Židom do nájmu, a preto bývať v tejto zemi značí priateľské a úzke obcovanie s Bohom, dobrotu a lásku Božiu: naproti tomu však byť z nej vytrhnutý značí zavrhnutie Božie, vytvorenie z jeho milosti a z jeho Kráľovstva. Toto stihne všetkých odpadlíkov od Boha.